Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Tekniska nämnden – aktuella beslut 24 november 2021

Tekniska nämndens möte hölls i Dalby den 24 november. Nämnden behandlade bland annat ett Lundaförslag och interna styrdokument i form av Gångplan, Ljusstrategi och Trädstrategi. Nämnden tog även beslut om att skicka ut granskningshandlingar för en gång-och cykelväg längs Svenshögsvägen och om att starta en byggentreprenad i Veberöd. En markanvisningstävling i Brunnshög fick klartecken och vinnaren i en tidigare tävling offentliggjordes.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga här på webben. Observera att det kan dröja upp till 2 veckor efter mötet innan protokollet publiceras.
Här hittar du alla handlingar

Här finns fler handlingar från tekniska nämndens möte

Lundaförslag – åtgärder mot buller på Sandbyvägen

Lundaförslaget om åtgärder mot trafikbuller på Sandbyvägen i Lund avslås av nämnden med hänvisning till att kommunen har en beslutad bullersaneringsplan med åtgärder att arbeta efter. Tekniska förvaltningen arbetar enligt planen och erbjuder berörda fastigheter ersättning för åtgärder som minskar störningar från trafikbuller. De som inte redan har blivit erbjudna ersättning kommer att kontaktas enligt prioritering i bullersaneringsplanen. Tekniska förvaltningen har en årlig budget för bullerskyddsåtgärder och skickar erbjudande till ett begränsat antal fastighetsägare per år.

Gångplan 2021-2024

Nämnden antog Gångplan 2021-2024 som en fortsättning på Fotgängarstrategin från 2014. Gångplanen innehåller åtgärder och aktiviteter för att fler ska ta sig fram till fots på ett säkert och bra sätt, och är en del av kommunens arbete för ett hållbart transportsystem. Flera instanser har bidragit eller lämnat synpunkte till planenr, utöver andra kommunala förvaltningar och allmänheten, bland annat Räddningstjänsten Syd, Trafikverket, kommunala pensionärs-och funktionshinderråd, LTH, Region Skåne och Polisen.

Ljusstrategi

Ljusstrategin som antogs av tekniska nämnden är en vidarebearbetning av tidigare belysningsprogram. Ljusstrategin har tagits fram inom projektet Lighting Metropolis 2020-2021. Den nya Ljusstrategin skapar en ram för utvecklingen av utomhusbelysning på allmän plats i kommunen. Belysningen ska överensstämma med de tankar och krav som skapar grunden för Lunds utveckling. Strategin ska även medverka till att minimera ljusförorening och spilljus från kommunens anläggningar samt beskydda områden där det är behov för naturligt mörker. Flera kommunala råd har haft möjlighet att lämna synpunkter på strategin.

Trädstrategi

Nämnden beslutade att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till Trädstrategi med handlingsplan för tekniska förvaltningen. Trädstrategin ska ersätta Trädplan för Lund: Mål och strategier från 2012. Trädstrategin ska vara konkret och handlingsinriktad med en lista över prioriterade åtgärder och bidra till att göra Lund till en mera hållbar och bättre klimatanpassad kommun. Den nya trädstrategin ska samtidigt bidra till att uppfylla miljömålen i nya LundaEko.

Gång-och cykelväg längs Svenshögsvägen – granskningshandling skickas ut

Tekniska nämnden har tidigare beslutat att anlägga en gång- och cykelväg på den östra sidan av Svenshögsvägen, mellan Norra Fäladen och Stångby. Processen följer väglagen med fyra skeden; samrådsunderlag, samrådshandling, granskningshandling och fastställelsehandling. Nu är granskningshandlingen klar att skickas ut. Ridstigen som ursprungligen planerades intill gång-och cykelvägen har utgått, bland annat eftersom kultur- och fritidsförvaltningen nyligen byggt en ridstig på den västra sidan Svenshögsvägen. Nämnden tog beslut om att gång-och cykelvägen ska ha detektorstyrd belysning. Granskningshandlingen skickas ut till berörda fastighetsägare, publiceras på lund.se och blir tillgängligt på Kristallen samt stadsbiblioteket i Lund.

Igångsättningsbeslut byggator Veberöd 17:2

Nämnden gav klartecken att handla upp en entreprenad för att anlägga så kallade byggator på allmän platsmark i Veberöd, del av fastigheten Veberöd 17:2, i enlighet med antagen detaljplan Idalaskolan. Anläggningen av byggator är en förberedelse för kommande byggnation i området. Detaljplanens syfte är att möjliggöra bostadsbyggande i etapper, säkerställa naturområdet mot Idala och skapa ett sammanhängande gång-och cykelvägnät. I den del av området som arrenderas av Brukshundklubben anläggs byggatorna först 2028.

Markanvisningstävling Patentkvarteren, Brunnshög

Nämnden beslutade om en markanvisningstävling för Patentkvarteren i Brunnshög. Brunnshög fortsätter att växa och många byggaktörer anmäler intresse för att köpa byggrätter. Markanvisningstävlingen för Patentkvarteren har ett annat upplägg än tidigare tävlingar. Här erbjuds anvisningar för två större byggrätter redan när detaljplanen är under produktion. Målet är att finna ett par byggaktörer som är villiga att genomföra varsitt projekt med extraordinär kvalitet i Brunnshög. Tävlingen genomförs under första halvåret 2022.

Vinnare utsedd i markanvisningtävling, centrala Brunnshög

Efter avslutad markanvisningstävling föreslår tekniska nämnden till kommunstyrelsen att godkänna en markanvisning till Sveaviken Bostad för att utveckla tre byggrätter i Portkvarteren i centrala Brunnshög. Tävlingens urvalskriterier baserades på innovation, hållbarhet, arkitektval och offererat pris. Det vinnande förslaget innebär bland annat vindkraft, demonterbara och flyttbara byggnader med smart energi, lokal odling och återbrukslokal.

Kommande möten och ledamöter i tekniska nämnden

Uppdaterad:

Dela sidan: