Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Barn- och skolnämnden – aktuella beslut november 2021

Lokalförändring gällande Flygelskolan, framtiden för förskolebussar i verksamheten och ett pilotprojekt om klimatsmart skola. Det är några av de frågor som barn- och skolnämnden behandlade på sitt sammanträde den 23 november.

Samtliga sammanträdeshandlingar finns tillgängliga på lund.se.

Det kan dröja upp till två veckor efter mötet innan protokollet publiceras. Protokollet publiceras på samma sida så snart det är justerat.

Konsekvensanalys avseende en samlad måltidsorganisation

Frågan om ansvar för och organisering av kommunens måltidsorganisation har varit föremål för diskussion och utredning under en längre tid. I maj 2021 fick barn- och skolnämnden i uppdrag att genomföra en fördjupad konsekvensanalys av en samlad måltidsorganisation för sina verksamheter.

Barn- och skolförvaltningen har sammanställt en konsekvensanalys avgränsad till att enbart innefatta förskoleverksamheten. Den sammanfattande bedömningen är att ett samlat huvudmannaskap inom servicenämnden, med tillhörande förslag om utvecklingsåtgärder, inte är ändamålsenligt för förskoleverksamheten. Huvudmannaskapet föreslås därför ligga kvar inom barn- och skolnämndens ansvarsområde.

Barn- och skolnämnden beslutade godkänna konsekvensanalysen som tagits fram och att översända den till kommunstyrelsen.

Lokalförändring Flygelskolan

Flygelskolan är idag en grundskola med årskurs F-5. Som en del i beslutad planering för skolan på längre sikt har en flytt av årskurser utretts för att möjliggöra att till kommande läsår ta emot två förskoleklasser på Flygelskolan. Eleverna på Flygelskolan har enligt beslutade skolspår sin fortsättning på Östratornskolan i årskurs 6. Skolorna har idag ett utvecklat samarbete och samma rektor.

Barn- och skolnämnden beslutade att till höstterminen 2022 flytta årskurs 4 och 5 på Flygelskolan till Östratornskolan.

Förskolebussar i verksamheten

Barn- och skolnämnden har sedan en tid diskuterat framtiden för sin förskolebussverksamhet. Bakgrunden är bland annat att en ny miljözon har införts i Lunds stad vilket gör att nuvarande bussar inte kan framföras där. Barn- och skolförvaltningen har nu utrett ekonomiska och organisatoriska aspekter av verksamheten. Barn- och skolnämnden tog del av utredningen som ett underlag för fortsatt diskussion.

Av underlaget framgår att inriktningen för fortsatt utredning enligt förvaltningen bör vara att sälja de bussar som verksamheten inte har behov av samt att upphandla ny förskolebuss för förskoleavdelningen Snoken på Grynmalaregårdens förskola. I ett längre perspektiv diskuteras en organisering av förskolebussar inom Naturskolans verksamhet.

Ansökan ur Lunds kommuns miljöanslag: Pilotprojekt om klimatsmart skola

Många unga känner idag oro för klimatförändringarna och framtiden. Barn- och skolförvaltningen har därför tagit fram förslag till pilotprojekt på Fäladsskolan, årskurs 4–6, med namnet "Klimatsmart skola". Genom projektet ska Lunds kommun sätta fokus på elevers klimatoro och på hur oron kan hanteras på bästa sätt inom undervisningen. Projektet ska bidra till ett bättre mående bland unga men också ett större engagemang för miljö- och klimatfrågor.

Flera insatser och metoder kommer användas inom ramen för projektet. Huvudsakligen kommer utbildningar och workshops genomföras för att ge pedagoger konkreta verktyg för hur hopp, framtidstro och engagemang kan skapas i klassrummet. Mellan utbildningstillfällena kommer kunskaperna testas i praktiken inom de olika skolämnena.

Barn- och skolnämnden beslutade att godkänna ansökan och översända den till kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott. Eftersom utskottet på förhand beslutat att godkänna ansökan under förutsättning av nämndens beslut är det därmed klart att projektmedel avsatts för att genomföra projektet.

Mer om barn- och skolnämnden

Samtliga sammanträdeshandlingar som kallelser, beslutsunderlag och protokoll till barn- och skolnämndens möten, samt sammanträdestider för året, finns tillgängliga här.

Kontaktuppgifter till politiker i barn- och skolnämnden hittar du här.

Uppdaterad:

Dela sidan: