Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Vård- och omsorgsnämnden – aktuella beslut i november 2021

Uppföljning av mat för äldre inom ordinärt boende, förutsättningar för en demensby eller trygghetspark,  uppföljning av lokal- och bostadsplan och utredning att införa vaccinkrav i samband med nyanställning.  

Det var några av ärendena som vård- och omsorgsnämnden behandlade på sitt sammanträde den 10 november. Här kan du läsa en sammanfattning av dessa. 

Samtliga sammanträdeshandlingar finns tillgängliga på lund.se.

Det kan dröja upp till två veckor efter mötet innan protokollet publiceras.

Uppföljning av mat för äldre inom ordinärt boende

Vård- och omsorgsförvaltningen presenterade tillsammans med Måltidsservice, Serviceförvaltningen hur långt de kommit i uppdraget gällande mat för äldre inom ordinärt boende. Uppdraget löper på enligt plan. En dietist har anställts och förvaltningarna samarbetar gällande sammansättning av dygnsmatkasse samt transport till brukare. För närvarande testas en dygnsmatkasse hos ca 20 brukare. Nästa steg är att transport av dygnsmatkassen kopplas på.

Förutsättningar för en demensby eller trygghetspark

Vård- och omsorgsförvaltningen har på uppdrag av kommunfullmäktige utrett förutsättningarna för att inrätta en demensby eller trygghetspark i anslutning till särskilda boenden. Förvaltningen presenterade sin utredning där de inte rekommenderar en demensby. Däremot har förvaltningen valt att använda en del av stadsbidragen för att omvandla utemiljöer kring särskilda boenden.

Vård- och omsorgsnämndens beslutade att föreslå kommunfullmäktige att inte inrätta en demensby i Lunds kommun och att föreslå kommunfullmäktige att Lunds kommun ska verka för demensanpassade utemiljöer för samtliga särskilda boenden, samt verka för möjlighet att inrätta en demensanpassad allmän park/trygghetspark.

Uppföljning av lokal- och bostadsplan

Vård- och omsorgsnämnden hade en uppföljning av Lokal- och bostadsplanden, den tidigare kallade stöd- och serviceplanen, gällande framtida behov av särskilda boende.

Behovet av antalet bostäder ökar i takt med antalet äldre ökar. Prognosen för bostäder bygger på befolkningsprognosen och därför har Lokal- och bostadsplanen justerats något. Den nuvarande befolkningsprognosen avviker från tidigare prognos 2018 som låg till grund för planen, det har också de senaste två åren varit lägre beläggning än förväntat (nu åter hög beläggning) och politiken tog 2020 även beslut om en mellanboendeform för äldre.

Vård- och omsorgsnämnden diskuterade möjligheter för framtiden då det behöver gå från dagens 786 boende till 1065 bostäder år 2030, det vill säga en ökning med 279 bostäder. Den stora skillnaden i den justerade planen är att vård- och omsorgsförvaltningen ska utreda om ett befintligt hus kan bli ett mellanboende. Nämnden beslutade att godkänna redogörelsen.

Utredning att införa vaccinkrav i samband med nyanställning

Vård- och omsorgsförvaltningen uppmuntrar löpande alla medarbetare att vaccinera sig mot covid-19, även nyanställda. Förvaltningen följer riktlinjer och rekommendationer från SKR och Folkhälsomyndigheten. I samband med nämndsmötet gav vård- och omsorgsnämndens ordförande Inga-Kerstin Eriksson förvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna för vaccinkrav i samband med nyanställningar. Det gäller personal som arbetar nära brukare inom alla förvaltningens verksamheter. Utredningen kommer innefatta både förutsättningar och konsekvenser av att införa krav på vaccination.

Samtliga sammanträdeshandlingar från tidigare sammanträden kan du läsa här

Uppdaterad:

Dela sidan: