Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Byggnadsnämnden – aktuella beslut november 2021

Under torsdagen beslutade byggnadsnämnden bland annat att skicka ut en detaljplan på samråd, de svarade på en remiss från Region Skåne för deras transportinfrastrukturplan och de godkände nya riktlinjer för skolors utemiljöer i kommunen.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga här på webben.

Här hittar du alla handlingar

Fler projekt önskas i den regionala infrastrukturplanen

Byggnadsnämnden besvarade Region Skånes remissförslag på transortinfrastrukturplan för 2022–2033. I sitt svar önskar man fler projekt tas med i planen, till exempel en cykelväg mellan Håstad och Stångby och ett snabbcykelstråk mellan Lund och Malmö. Man efterfrågar även fler pendlarparkeringar vid regionala busshållplatser och att centralstationen i Lund och den kommande Klostergårdens station ska utvecklas. Dessa satsningar skulle gynna ett hållbart resande. Under mötet beslutade nämnden även om ett tillägg där bland annat saknaden av resonemang kring en ny fast Öresundsförbindelse lyftes. Byggnadsnämndens svar kommer nu att arbetas ihop med andra nämnders som ett gemensamt svar till Region Skåne.

Mer labb och kontor

Medicon Village får bygglov för att bygga ett nytt hus vid Scheelevägen i Lund. Det blir plats för bland annat kontor och laboratorium om sammanlagt över 12 000 kvm. Huset kommer till största delen att vara i gult tegel, med detaljer och tak i grå plåt.

Snart beslutas om nya riktlinjer för skolors utemiljöer

Ärendet var uppe i nämnden redan i september men blev då återremitterat. Efter justeringar godkände nu byggnadsnämnden "Utemiljö vid skolor i Lunds kommun" och eftersom även servicenämnden godkänt dokumentet skickas förslaget vidare till kommunstyrelsen för beslut om antagande. Riktlinjerna ger en samlad bild av hur kommunen ska arbeta med planering, utformning och upprustning av skolgårdar inom Lunds kommun. Dokumentet innehåller råd och riktlinjer för hur skolgårdar ska utformas och är framtaget i samarbete mellan flera förvaltningar och förtroendevalda.

Samråd för ny detaljplan i centrala Brunnshög

Brunnshög ska få fler bostäder men också fler lokaler för kontor och centrumverksamhet samt ytterligare en park. Planförslaget bygger vidare på den struktur, karaktär och skala som finns i Brunnshög idag. Planen möjliggör ett spann på 70-250 bostäder och 200–18000 BTA verksamheter. Samrådstiden börjar i slutet av november.

Ärendet om planbesked för ny del av Västerbro bordlades och antagandet av detaljplan för Studentkåren 4 utgick.Uppdaterad:

Dela sidan: