Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Servicenämnden - aktuella beslut november 2021

Servicenämnden behandlade vid sitt sammanträde den 10 november bland annat inhyrda paviljonger för skolor och förskolor samt utemiljöer vid Lunds skolor. Nämnden avhandlade även interna riktlinjer för gallring och arkivering av analoga ritningar och pappershandlingar efter skanning.

Vid sammanträdet fick servicenämnden information och lägesrapporter avseende projekten Samordnade servicetjänster och att bygga Lunds nya ridanläggning. Information gavs även om anpassning av skollokaler för övernattning, utifrån ett särskilt uppdrag från kommunfullmäktige.

Ett ärende utgick från dagorningen (nummer 12, Hyresavtal avseende brandstationen Gastelyckan på fastigheten Stora Råby 32:33)

Nämndinitiativ från Angelica Svensson (V), Klara Twete (S) och Johan Lambreus Mattsson (MP) om att reducera antalet förskolor och skolor i inhyrda paviljonger

Ledamöterna Angelica Svensson (V), Klara Twete (S) och Johan Lambreus Mattsson (MP) har inkommit med ett nämndinitiativ om att reducera antalet förskolor och skolor i inhyrda paviljonger. De föreslog en kartläggning över vilka paviljonger som hyrs in och vad det kostar samt en plan för att avveckla dessa.

Nämnden beslöt att till den strategiska lokalförsörjningsplanen göra en kartläggning över inhyrda paviljonger och dess kostnader. Denna ska genomföras av serviceförvaltningen tillsammans med barn- och skolförvaltningen.

Utemiljö vid skolor i Lunds kommun – råd och riktlinjer

Det har blivit allt svårare att avsätta stora friytor till skolor, vilket bland annat beror på en mer intensiv förtätning av staden. Därför har det väckts förslag om att ta fram kommungemensamma råd och riktlinjer, som säkerställer en effektiv process som tillvaratar olika intressen och hittar konstruktiva och välavvägda, långsiktigt hållbara lösningar. Parallellt med frågan om friytans storlek har också fokus ökat på frågan om hur skolgårdarna utformas och hur god kvalitet ska skapas för eleverna och lärandemiljön.

Utemiljö vid skolor i Lunds kommun är ett förslag till råd och riktlinjer som är framtaget i samarbete mellan flera förvaltningar och förtroendevalda. Riktlinjerna ger en samlad bild av hur kommunen ska arbeta med planering, utformning och upprustning av skolgårdar inom Lunds kommun. Underlagen baseras på forskning kring barn och ungas utemiljöer. Förslaget omfattar också två framtagna Skolgårdsfaktorer (för årskurs F-6 och fritids, respektive årskurs 7-9 och gymnasiet) för skolor i Lunds kommun. Skolgårdsfaktorerna är verktyg för att göra bedömningar kring kvaliteten på en skolgård. Ambitionen är att skapa tillräckligt stora och kvalitativa utemiljöer som möter elevernas behov och bidrar till en god hälsa och bra lärandemiljö.

Nämnden beslutade att godkänna Utemiljö vid skolor i Lunds kommun – råd och riktlinjer och översända den till kommunstyrelsen för beslut om antagande.

Observera att riktlinjen är framtagen tillsammans med byggnadsnämnden och de ska ta ställning i ärendet på sitt sammanträde den 11 november.

Sammanträdestider för servicenämnden år 2022

Nämnden beslutade att godkänna sammanträdestider för servicenämnden år 2022 med start klockan 17.00 enligt följande:

19 januari

9 februari

14 mars

27 april

19 maj

8 juni

24 augusti

21 september

19 oktober

16 november

8 december

Vill du veta mer om servicenämnden?

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll till politiska möten i Lunds kommun, finns tillgängliga på webben

Här hittar du ledamöter och kommande möten i servicenämnden

Uppdaterad:

Dela sidan: