Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Servicenämnden - aktuella beslut i oktober 2021

Servicenämnden behandlade vid sitt sammanträde den 13 oktober bland annat barnens rättigheter, nytt konstverk till Stadshallen och avskrivning av en fordran. Vid sammanträdet fick servicenämnden även information om bland annat pågående byggprojekt samt måltidspris för 2022 avseende barn- och skolförvaltningen och utbildningsförvaltningen.

Handlingsplan för Barnets bästa i Lunds kommun (remiss)

Nämnden beslöt att som svar skicka förvaltningens tjänsteskrivelse. I denna poängteras vikten av att ha en långsiktig strategi för att ta tillvara på barnens rättigheter samt att Handlingsplan för Barnets bästa i Lunds kommun ska antas för perioden 2021-2030. Förslag lämnades även på några mindre kompletteringar och justeringar i texten.

Konstnärlig gestaltning vid Stadshallen i Lund

Nämnden ställde sig positiv till förslag på konstverk från kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott och välkomnar konstnärlig utsmyckning i anslutning till Stadshallens blivande entré från Botulfsplatsen, under förutsättning att placeringen inte äventyrar brandsäkerheten och att konstverket blir i ett material som är slitstarkt och hållbart över tid.

Avskrivning av fordran

Nämnden beslöt att skriva av en fordran mot en entreprenör på sammanlagt 107 287 kronor för de kostnader som förvaltningen haft för att i egen regi åtgärda besiktningsanmärkningar som entreprenören inte ansåg sig skyldiga att rätta till.

Serviceförvaltningen har gjort bedömningen att det inte är ekonomiskt försvarbart att försöka driva in denna fordran och att den därför bör avskrivas. Den togs i bokslutet för 2020 upp som osäker, vilket innebär att beslutet inte påverkar årets resultat.

Vill du veta mer om servicenämnden?

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll till politiska möten i Lunds kommun, finns tillgängliga på webben

Här hittar du alla handlingar för servicenämnden.

Kontaktuppgifter till samtliga ledamöter och ersättare i servicenämnden

Uppdaterad:

Dela sidan: