Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Vård- och omsorgsnämnden – aktuella beslut i september 2021

Delårsrapport, avsiktsförklaring gällande servicebostäder och yttrande gällande stärkt rätt till personlig assistans. Det var några av ärendena som vård- och omsorgsnämnden behandlade på sitt sammanträde den 15 september. Här kan du läsa en sammanfattning av dessa.

Sammanträdeshandlingar

Samtliga sammanträdeshandlingar

Det kan dröja upp till två veckor efter mötet innan protokollet publiceras.

Delårsrapport

Vård- och omsorgsförvaltningen presenterade resultatet kopplat till ekonomi, måluppfyllelse och nämndens uppdrag.

Vård- och omsorgsnämnden beslutade att godkänna delårsrapporten och överlämna den till kommunstyrelsen.

Avsiktsförklaring mellan LKF och Lunds kommun gällande servicelägenheter enligt LSS

Vård och omsorgsförvaltningen har de senaste åren redovisat ett ökat behov av LSS-bostäder och har en långsiktiga planeringen för att möta upp mot det ökade behovet av servicelägenheter enligt LSS. Lund Kommuns Fastighets AB (LKF) har fått en markanvisning för uppförande av servicelägenheter enligt LSS i Dalby och har lämnat förslag till avsiktsförklaring. Avsiktsförklaringen ska reglera parternas förhållande fram tills ett samarbetsavtal mellan Lunds kommun och LKF överenskommes.

Avsikten är att inom projektet uppföra tio servicelägenheter samt gemensamhet och personallokal. Eftersom utbyggnaden och inflyttning sker i hela kommunen är det också en naturlig del att skapa och bygga verksamheter även i kommunens mindre tätorter.

Vård- och omsorgsnämnden beslutade att ge vård- och omsorgsdirektören i uppdrag att teckna avsiktsförklaring med LKF.

Yttrande avseende stärkt rätt till personlig assistans

Nämnden godkände vård- och omsorgsförvaltningens svar med synpunkter på Socialdepartementets skrivelse Stärkt rätt till personlig assistans, SOU 2021:37. Utredningen har sett över möjligheten att stärka rätten till personlig assistans för stöd vid egenvårdsinsatser, analyserat och gett förslag på hur rätten till personlig assistans för behov av hjälp med tillsyn kan stärkas och gjort en översyn av hur föräldraansvaret vid bedömningen av barns rätt till personlig assistans kan smalnas av.

Uppdaterad:

Dela sidan: