Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Socialnämnden – aktuella beslut oktober 2021

Rapport om feriepraktik och feriearbete under 2021, utredning om bostadsgaranti för våldsutsatta och uppdaterad bostads- och lokalförsörjningsplan är tre av de ärenden som togs upp på socialnämnden under sammanträdet den 20 oktober. Här kan du läsa en sammanfattning av dessa ärenden.

Samtliga sammanträdeshandlingar finns tillgängliga på www.lund.se/handlingar.

Rapport om feriepraktik och feriearbete under 2021

Socialnämnden fick en rapport som redovisar genomförandet av kommunal feriepraktik och feriearbete under sommaren 2021. Syftet med feriepraktiken är att ge ungdomar en meningsfull sysselsättning under tre veckor av sommarlovet. Syftet är även att bidra till en ökad självkänsla hos ungdomarna och att ge en introduktion till arbetslivet. Praktiken kan även vara brotts- och hälsoförebyggande för skollovslediga ungdomar.

Rapporten visar att praktikverksamheten även i år påverkats av pandemin. Trots detta har det skett en ökning av antalet ungdomar som fått en praktikplats. Under sommaren 2021 hade 478 ungdomar kommunal feriepraktik eller subventionerat feriearbete i Lunds kommun. Av dessa var 391 kommunal feriepraktik och 87 subventionerat feriearbete i företag och föreningar inom kommunen. Totalt har 17 kommunala förvaltningar, privata företag och ideella föreningar tagit emot feriepraktikanter.

Flera intressanta samarbeten testades under sommaren med goda resultat exempelvis inom Markentreprenad där socialförvaltningen finansierade handledarkostnaden för att möjliggöra fler platser. Andra organisationer har inspirerats och socialförvaltningen har en pågående dialog med flera verksamheter inför 2022.

Utredning bostadsgaranti våldsutsatta

Vid socialnämnden den 17 februari 2021 fattade socialnämnden beslut om att en bostadsgaranti inom sex månader ska ges till alla personer som behöver lämna en våldsam relation. Efter beslutet i nämnden utredde förvaltningen frågan för att handläggningen ska vara i linje med beslutet om bostadsgaranti, samt när det krävs ge en individuell bedömning i enlighet med socialtjänstlagens krav.

Socialnämnden beslutade vid dagens möte att anta förvaltningens förslag, som innebär att bostadsgarantin ska genomföras genom biståndsinsatsen stödlägenhet och serviceinsatsen social förtur till bostad. Inga förändringar görs av biståndsinsatsen stödlägenhet som ges efter en individuell bedömning enligt socialtjänstlagen.

Förutom att garantin ska omfatta våldsutsatta eller personer som riskerar att utsättas för våld även ska den även omfatta våldsutövare. Detta för att göra det möjligt för den våldsutsatta att bo kvar i den gemensamma bostaden. Våldsutsatta eller personer som riskerar att utsättas för våld kommer att prioriteras före de andra kriterier som kan ge social förtur till en bostad. Kravet på folkbokföring i två år för att tillgodogöra sig serviceinsatsen social förtur tas bort.

Bland de utmaningar som nämns för att genomföra beslutet finns tillgången på bostäder i kommunen som tilldelas socialnämnden för sociala ändamål, samt att den våldsutsatta får stöd i tid när det gäller boendefrågan. Det råder framför allt stor brist på lägenheter till större familjer.

Uppdaterad bostads- och lokalförsörjningsplan

Bostadsbristen är ett stort problem i Lunds kommun och slår hårt mot de mer utsatta grupperna i samhället. Socialnämnden har i vissa fall ansvar för att sörja för en individs boende. Förvaltningen bedriver ett medvetet och omfattande arbete med att kartlägga, inventera och hitta lösningar för dessa grupper.

För att kunna möta framtida behov av bostäder och lokaler tas en bostads- och lokalförsörjningsplan fram. Planen beskriver de behov av bostäder som grundar sig på socialnämndens lagstadgade skyldigheter i form av biståndsbedömningar. Dessutom beskriver planen de utvecklingsområden där socialtjänsten behöver arbeta med förebyggande insatser som förhindrar eller motverkar uppkomsten av sociala problem. Planen omfattar åren 2022 till och med 2025 och revideras varje år. Socialnämnden beslutade att anta planen.

Under 2021 har en samverkansöverenskommelse tecknats mellan det kommunala bostadsföretaget LKF, serviceförvaltningens bostadsavdelning och socialförvaltningen. Överenskommelsen syftar till att skapa bättre förutsättningar att tillgodose socialförvaltningens behov av bostäder och en jämnare fördelning av dessa över året. Bostäder avser både bostäder till biståndet stödlägenhet och servicen social förtur till bostad. Parterna kommer att arbeta utifrån överenskommelsen för första gången hösten 2021 och då med socialnämndens bostads- och lokalförsörjningsplan 2022-2025 som grund. Serviceförvaltningen använder också planen som grund för dialog med övriga fastighetsägare och hyresvärdar.

Här hittar du samtliga sammanträdeshandlingar.

Kommande möten och ledamöter i socialnämnden.

Uppdaterad:

Dela sidan: