Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Byggnadsnämnden – aktuella beslut i oktober 2021

Under torsdagen beslutade byggnadsnämnden bland annat att skicka ut ett nytt förslag på fördjupning av översiktsplanen för Veberöd för synpunkter. Det var också beslut om många detaljplaner, planerna för två områden, på Västerbro och i Brunnshög, går nu ut på samråd, tillsammans innehåller de ungefär 1000 nya bostäder i Lund.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga här på webben.

Här hittar du alla handlingar

En justerad framtid för Veberöd

I våras var det samråd, nu är det dags för granskning. Förslaget på fördjupning av översiktsplanen möjliggör bland annat 1200 nya bostäder fram till 2040, förslaget innehåller även riktlinjer för hur naturen i och runt Veberöd ska bevaras, bättre förutsättningar för Veberödsborna att resa hållbart och förslag på hantering av skyfall och andra vattenfrågor.

Remissvar om bland annat naturvård och ljus

Byggnadsnämnden besvarade fem remisser. En av dem gällde bildandet av ett naturreservat för Dalby Fälad – Klockaregården. Byggnadsnämnden menar att ett naturvårdsområde ligger i linje med översiktsplanen och ser positivt på att det säkras och görs tillgängligt för fler att ta del av den speciella natur- och kulturmiljö.

Nämnden besvarade även en remiss om att minska så kallade ljusföroreningar då de stör en del djur och slösar resurser. I svaret ställde nämnden sig positiv till att i högre grad styra belysning så att den används på ett smartare sätt, särskilt viktigt blir det när ljus planeras där det tidigare inte funnits. Dock behöver fler aspekter vägas in vid planering av ljusmiljöer, inte minst frågan om trygghet och säkerhet.

Startskott för tre planer

Stadsbyggnadskontoret ska bland annat pröva lämpligheten för att bygga till inom den kulturhistoriska bebyggelsen på fastigheten Maria Magle 2. Magle Konserthus är i behov av att utveckla och utöka sina lokaler och göra dem mer ändamålsenliga med bättre entré, förvaringsutrymmen och möjligheter till servering i anslutning till konserter.

På fastigheten Dirigenten 3 ska utöver det planerade parkeringshuset nu eventuellt även bli möjligt att bygga padelhall. Stadsbyggnadskontoret ska bland annat pröva lämpligheten att utöka maxhöjden med cirka 5 meter och samtidigt ändra användningsbestämmelserna för byggnaden.

En ny detaljplan ska tas fram för delar av Stora Råby 33:15. Den gällande planens planbestämmelser har visat sig vara ett hinder för att genomföra byggnationen utifrån en ekonomisk aspekt. Stadsbyggnadskontoret har fått i uppdrag att genom ändring av detaljplan pröva lämpligheten av ett nytt förslag för bostads- och handelsändamål där ekonomisk genomförbarhet uppnås.

Plats för studenter och barn i Västerbros nordöstra hörn

Förslaget för Smörkärnan 1 och 2 går ut på samråd. Det innehåller sex nya bostadskvarter varav ett med studentbostäder och ett med förskola i bottenplanet. Sammantaget 600 nya bostäder varav omkring hälften studentbostäder. Mot Öresundsvägen ett mobilitetshus med bilpool, cykelverkstad och butikslokaler.

Utvecklingen av Västerbros nordostligaste kvarter innebär att verksamhetsbyggnaden CC House och en stor parkeringsyta ersätts av blandad bebyggelse och en större andel grönytor genom träd, planteringar, förskolegård och gröna tak.

Nästa steg för Torgkvarteren och Lunds högsta hus

Ett stort steg för Brunnshögs utveckling togs då nämnden gav klartecken för samråd för det som kallas Torgkvarteren. Där planeras det som kan bli Lunds högsta hus och ett landmärke, tillsammans med andra byggnader i två olika kvarter. Kvarteren kommer att innehålla ungefär 400 nya bostäder, men framför allt mycket annan verksamhet i form av kontor, hotell, restauranger, skola och butiker. Samrådet startar i november och den 22 december är sista dag att lämna synpunkter.

Här finns fler handlingar från byggnadsnämndens möte.

Uppdaterad:

Dela sidan: