Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Kommunstyrelsen - aktuella beslut 20 oktober 2021

Illustration av en ordförandeklubba.

Delårsrapport, upprustning av medborgarhuset i Genarp, tilläggsanslag till tekniska nämnden för julutsmyckning i tätorterna och ridanläggning vid Ladugårdsmarken i Lund. Detta är några av ärendena som kommunstyrelsen fattade beslut om den 20 oktober.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga på webbplats.

Kommunstyrelsehandlingar

Delårsrapport per augusti för Lunds kommun

Perioden januari till augusti, och då i synnerhet den senare delen, har präglats av en optimism och tro på en framtid som är mindre påverkad av pandemin i Lunds kommuns verksamheter. Vaccinationsarbetet och det fortsatta arbetet med att minska smittspridning har varit omfattande och resurskrävande under hela våren. Glädjande nog syns effekterna genom att smittspridningen har minskat i takt med genomförda vaccinationer.

Delårsrapporten visar att det prognostiserade resultatet fram till 31 augusti 2021 för Lunds kommun uppgår till 377 miljoner kronor, vilket är 276 miljoner kronor högre än budgeterat. Den positiva avvikelsen förklaras av bland annat en lägre nettokostnad, en högre prognos för skatteintäkter och generella statsbidrag samt ett bättre finansnetto gentemot vad som budgeterats. 76 miljoner kronor förväntas uppstå som effekt av coronapandemin. Kommunens investeringar bedöms uppgå till 1 065 miljoner kronor. Det är 47 miljoner kronor högre än budgeterat, och är främst en följd av att några projekt är tidsmässigt förskjutna så att en större andel av investeringarna faller ut under just 2021. Uppföljningen av målstyrningen visar att Lunds kommuns samlade verksamhet håller god kvalitet och att insatser som görs sker enligt plan samt bedöms bidra till fokusområden och kommunfullmäktiges mål. Lunds kommuns totala antal anställda och antal årsarbetare har inte förändrats vid en jämförelse med samma tid 2020. Däremot har andelen heltidsanställda ökat stadigt, samtidigt som den arbetade tiden har ökat bland såväl tillsvidare- som visstidsanställda. Det är främst en följd av att sysselsättningsgraderna ökat och sjukfrånvaron minskat. Anledningarna till den minskade sjukfrånvaron bedöms vara vaccinering mot covid-19 och följsamhet till rekommendationer om hemmavarande vid symptom, som haft effekt även på annan sjukdom.

Upprustning medborgarhuset i Genarp

Kommunstyrelsen har tidigare beslutat att beställa en utökning av kök med tillhörande vitvaror i medborgarhuset i Genarp, liksom en förändring av garderoben, alltsammans för att skapa bättre standard och användbarhet. Kommunstyrelsen fastslog vid det tillfället att kostnad för åtgärden skulle få omfatta maximalt 200 000 kr. Vid kvällens sammanträde beslutades att denna summa ska ökas till totalt 615 000 kr. Kostnaden för åtgärderna ska finansieras via kommunstyrelsens reserverade medel för lokaler. Vid behandlingen av ärendet bifölls även ett tillägg om att kommunkontoret får i uppdrag att, i samråd med Genarps byalag, utarbeta ett förslag till trädäck på medborgarhusets södra sida, samt att kommunkontoret ska återkomma till kommunstyrelsen med kostnadsförslag och tidplan för genomförandet av en sådan tillbyggnad.

Redovisning av trygghetsskapande åtgärder vid C-triangeln

I mars 2019 initierades av kommunstyrelsen en satsning för att öka tryggheten i stadskärnan. Beslutet föranleddes av lokala trygghetsmätningar som visade att förekomsten av ordningsstörningar i offentliga miljöer och invånarnas oro att utsättas för brott var högt vid C-triangeln som omfattar centralstationen och närliggande område. Satsningen bestod utav fotpatrullerande ordningsvakter. Vid en första uppföljning av satsningen syntes en minskning av antal brott i området. Positiva resultat av satsningen med ordningsvakterna har även visat sig i polisens och kommunens årliga trygghetsmätning. Kommunens invånare känner sig nu tryggare i området.

Tilläggsanslag till kultur och fritidsnämnden med anledning av coronapandemin

Coronapandemin har medfört och medför stora påfrestningar i samhället. Efter ett års av nedstängningar och restriktioner krävs åtgärder för att stärka utvecklingen i samhället. En god livsmiljö kräver goda möjligheter till aktiviteter och upplevelser för hela kommunen samt att de gemensamma miljöerna måste vara trygga och tillgängliga för alla. Kultur- och fritid behöver via sin fältgrupp arbeta aktivt för att bygga upp det sociala nätverket igen. De behöver skapa synlighet och relationer, vara tillgängliga och arbeta med trygghetsskapande arbete på ett mer offensivt sätt.

Kommunstyrelsen föreslås att bevilja ett tilläggsanslag om 500 000 kronor till kultur- och fritidsnämnden.

Ridanläggning på Ladugårdsmarken i Lund

Behovet av en ny risportanläggning inom kommunen landade augusti 2018 i ett beslut om att en ny ridanläggning inom Ladugårdsmarken 5:8 i Lund skulle uppföras med en investeringsram på 72 300 000 kronor. Systemhandlingar från 2019 och pågående upphandling visar att beställd anläggning inte kan genomföras inom beslutad investeringsram. De högre investeringsutgifterna orsakas av högre kostnader för markarbete, dagvattenhantering och anslutning av vatten och vägar samt en snäv ursprunglig investeringsram som inte indexerats över tid. Kultur- och fritidsnämnden tillskriver kommunstyrelsen om tillägg i den ursprungliga beställningen för att öka anläggningens kvalitet med bland annat tillgänglighetsanpassade omklädningsrum, solceller på anläggningens tak samt större läktare. Projektets totala investeringsutgift inklusive tilläggsbeställning beräknas till 160 000 000 kronor. De ökade driftkostnaderna prognostiseras till 9 800 000 kronor per år. Anläggningen planeras stå klar i början av 2023.

Personalbonus med anledning av insatserna under coronapandemin

Kommunfullmäktige beslutade i december 2020 att en personalbonus skulle utgå till samtliga tillsvidareanställda medarbetare i kommunen med anledning av insatserna under coronapandemin. Syftet med personalbonusen var att uppmuntra och visa uppskattning till kommunens medarbetare efter ett långt och tungt pandemiarbete samt för att stötta de lokala handlarna. Personalbonusen om 1000 kronor per medarbetare delades ut under hösten 2020 till närmare 10 000 tillsvidareanställda i form av ett presentkort knutet till handlarna i Lunds kommun. Kommunkontoret har därefter gjort en sammanställning av användningen, samt utrett förslag till hur icke utnyttjade medel kan användas.

Kommunkontoret föreslår att återstående medel från personalbonusen 2020 om cirka 1 400 000 kronor fördelas på nämnderna utifrån antalet tillsvidareanställda medarbetare för att kunna användas för personalsociala aktiviteter under 2021. Utöver detta föreslår kommunkontoret att ytterligare 500 kronor per medarbetare fördelas till nämnderna från kommunstyrelsen reserverade medel för coronapandemin. Fördelningen görs utifrån antalet medarbetare per den 31 oktober 2021 och omfattar cirka 13 000 medarbetare.

Tilläggsanslag till tekniska nämnden för julutsmyckning i tätorterna

Tilläggsanslag till tekniska nämnden för julutsmyckning i tätorterna. Coronapandemin har medfört och medför fortsatt stora utmaningar för samhället. Lunds kommun utgår i sitt arbete och sina åtgärder från ansvariga myndigheters bedömningar och rekommendationer. Lunds kommun har beslutat om ett antal åtgärdspaket under 2020 och 2021 för att lindra konsekvenserna av pandemin. Efter ett år av nedstängningar och restriktioner krävs åtgärder för att stärka sammanhållningen samhället. Kommunen har en stor landsbygd, en fjärdedel av alla invånare i Lunds kommun bor utanför tätorten Lund. Hela kommunen ska leva och utvecklas. I april månad beslutade kommunstyrelsen om åtgärder i tätorterna Dalby, Genarp, Södra Sandby, Stångby och Veberöd för att förstärka attraktiviteten genom en satsning på utökning av blomsterprogram, möblering i parker och grönområden samt satsning på förstärkt julbelysning, på samma sätt som gjorts i stadskärnan.

Uppdaterad:

Dela sidan: