Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Tekniska nämnden — aktuella beslut oktober 2021

Tekniska nämnden den 19 oktober behandlade bland annat två Lundaförslag, ärenden om försäljning av verksamhetsmark, uppdaterad strategi för vinterväghållning och en lägesrapport för kommunens styrdokument kring vattenfrågor.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga här på webben. Observera att det kan dröja upp till 2 veckor efter mötet innan protokollet publiceras.

Här hittar du alla handlingar

Lundaförslag – elljuspår i Brunnshög

Förslaget om ett elljusspår i Brunnshög tillgodoses när nya Kunskapsparken öppnar under 2022. Här anläggs ett motionsspår med belysning som är i linje med Lundaförslaget. Kunskapsparken ligger nära spårvägen vilket gör det lätt för boende i andra delar av staden att ta sig hit för att till exempel använda motionsspåret.

Lundaförslag – beachvolleybollplan i Södra Råbylund

Tekniska nämnden är positiv till fler ytor för motion och fritidsaktiviteter men avslår förslaget eftersom det i nuläget saknas ekonomiska möjligheter. Förslaget tas med till den strategiska plan för lek-och aktivitetsytor som håller på att tas fram, och där en behovsanalys för hela kommunen kommer att ingå. I dagsläget finns fyra beachvolleybollplaner: i Stadsparken, i Borgareparken, Sankt Hans backar samt vid Hardebergaspåret.

Markförsäljning på Hasslanda till Wihlborgs

Nämnden föreslår till kommunstyrelsen att godkänna en markförsäljning á 18,7 miljoner kronor till fastighetsbolaget Wihlborgs på Hasslanda verksamhetsområde i Lund. Wihlborgs ska bygga nya lokaler till sin hyresgäst Inpac som i nuläget bedriver verksamhet på Västerbro. Även annan verksamhet kan komma att rymmas på tomten. Inpacs flytt till Hasslanda innebär att Wihlborgs kan utveckla sin fastighet på Västerbro, som en del i stadsdelens omvandling. Västerbro är ett av Lunds viktigaste utvecklingsområden fram till 2040. Här ska det byggas upp till 3 900 bostäder som ska varvas med arbetsplatser, butiker, kaféer, parker och kommunal service som skola och förskolor. Enligt rutin arrenderas marken på Hasslanda ut till Wilhborgs under ett år och säljs först när bottenplatta eller motsvarande har anlagts.

Markförsäljning för verksamhet i Dalby till Spirafu AB

Tekniska nämnden beslutade att sälja fastigheten Gjutformen 4 (Horsabjärsvägen/Linses väg) i Dalby till Spirafu AB för 1,3 miljoner kronor. Företaget ska bygga en anläggning för 24 försäljningsbara lokaler tillsammans med samfällighetsutrymmen. Enlig rutin arrenderas marken ut under ett år och säljs först när grundplatta eller motsvarande är klart.

Strategi för vinterväghållning

Nämnden beslutade att godkänna förvaltningens uppdaterade strategi för vinterväghållning. Strategin innehåller prioriteringar och riktlinjer för entreprenörer som arbetar med snöröjning och halkbekämpning på uppdrag av tekniska förvaltningen.

Grunden är som tidigare att både vägar och gång-och cykelbanor delas in i tre prioriteringsklasser och där stråk som används av många har högsta prioritet. Nytt för i år är att något fler cykelstråk fått högsta prioritet medan några gator har fått lägre prioritet. Nya maskiner väntas dessutom ge bättre resultat på gång-och cykelvägar. Både salt och sand används för att bekämpa halka, utifrån underlag, temperatur med mera. Saltning görs i huvudsak med saltlösning eller befuktat salt, mer sällan med torrt salt. Kommunen ansvarar för sina stråk, Trafikverket sköter statliga vägar och fastighetsägare tar hand om gångbanan utmed den egna fastigheten.

(S) yrkade att tekniska förvaltningen ska se över hur den nya strategin påverkar prioriteringen för cykelvägen från Stångby över Annehem mot Norra Fäladen.

Lunds vattenplaner - status och fortsatt arbete

Lunds vattenplaner togs fram genom ett samarbete mellan Lunds kommun och VA SYD och beslutades av kommunfullmäktige mellan åren 2015–2018. Planerna i Lunds vatten ska fungera som stöd till kommunens nämnder och förvaltningar. Planerna ska även fungera som underlag för kommunens översiktsplan och utgöra stöd för att nå internationella, nationella och lokala miljömål. Tekniska förvaltningen har nu tillsammans med VA SYD ställt samman en redovisning avseende pågående arbete inom respektive plan samt förslag på fortsatt arbete. De fem planerna är:

  • VA-utbyggnadsplan, antagen 2015-04-23
  • Vattenförsörjningsplan, antagen 2017-05-09
  • Dagvattenplan, antagen 2018-03-22
  • Översvämningsplan, antagen 2018-03-22
  • Sjö- och vattendragsplan, antagen 2017-08-31

Kommande möten och ledamöter i tekniska nämnden

Uppdaterad:

Dela sidan: