Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Byggnadsnämnden – aktuella beslut september 2021

Under tisdagen beslutade byggnadsnämnden bland annat om nästa steg för mötesforum väster om stationen och de ställde sig positiva till att ta fram en strategi för hållbara transporter för Ideonområdet och Norra universitetsområdet.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga här på webben.

Här hittar du alla handlingar

Ytterligare ett steg för mötesforum väster om stationen

Planeringsarbetet för ett nytt mötesforum går nu vidare, men nämnden valde att inte lyfta fram något särskilt av de olika arkitektförslag som tagits fram. Nämnden beslutade dock att höjden närmast Klosterkyrkan ska begränsas och att de förslag som man har fått se även på andra sätt ska omarbetas när det gäller utformning och volym. Nämnden betonar också att mötesforum ska utformas så att det blir en mötesplats även för Lundaborna och inte bara besökare. Nästa steg bli att ta fram en ny detaljplan för kvarteret, ett samrådsförslag beräknas vara klart hösten 2022.

Strategi för hållbara transporter

Byggnadsnämnden ställde sig i ett remissvar positiv till att ta fram ett förslag på en strategi för hållbara transporter och transportsystem för Ideonområdet och Norra universitetsområdet. Frågan har lyfts i och med en motion till kommunfullmäktige och bakgrunden är en ansträngd trafiksituation i området. Arbetet föreslås göras tillsamman med företag och andra verksamma på Ideon- och Norra universitetsområdet

Inget nytt bostadsområde i Assartorp

Ingen detaljplan kommer att tas fram för Assartorps golfbana, sydväst om Genarp. Byggnadsnämnden menar att det inte är lämpligt av en rad olika skäl, bland annat att området enligt översiktsplanen ska bevaras för landsbygd och friluftsliv. Dessutom störs området av buller från Sturups flygtrafik och vatten- och avloppsfrågan är svår att lösa. Enligt begäran om planbesked önskade man bygga ungefär 150 villor eller radhus.

Två bygglov avslogs i Lund

En ansökan om att utöka ett pågående bygglov för fyra bostäder med ytterligare fyra bostäder avslogs. Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag med motiveringen att det först krävs en detaljplan för området innan fler bostäder kan byggas på fastigheten Räften 1:3.

Även en ansökan om tillfälligt lov fick avslag. Enligt gällande detaljplan för fastigheten Benzelius 1 får fastigheten användas för bland annat undervisning. Däremot ansåg nämnden att friytan för planerad skolverksamhet inte var tillräckligt stor och avslog därför ansökan.

Här finns fler handlingar från byggnadsnämndens möte

Uppdaterad:

Dela sidan: