Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Tekniska nämnden september 2021

Flera Lundaförslag behandlades på tekniska nämndens möte den 21 september tillsammans med bland annat förslag på markanvisning till Skanska på Södra Råbylund, en skrivelse om boendeparkering och nämndens delårsrapport.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga här på webben. Observera att det kan dröja upp till 2 veckor efter mötet innan protokollet publiceras.

Här hittar du alla handlingar

Lundaförslag - Seniorbiljetten skall gälla alla tider under veckan

Ett Lundaförslag om att seniorbiljetten för 75+ ska gälla alla dagar och alla tider avslås av tekniska nämnden. Seniorkortet 75+ är ett samarbete mellan kommunen och Skånetrafiken som ska underlätta för äldre kommuninvånare att delta i olika aktiviteter. Seniorer reser gratis när det finns som mest kapacitet på bussar och tåg, det vill säga utanför rusningstid på vardagar och dygnet runt under helgen. Kommunen ersätter Skånetrafiken för resor som görs med seniorbiljett. Om fler reser under rusningstid kan det bli trängsel och platsbrist, med ökade kostnader för till exempel ersättningsbussar. Malmö och Helsingborg tillämpar samma giltighetstid som Lunds kommun.

Lundaförslag - Vandrings- och cykelleder Södra Sandby, Flyinge, Revinge, Torna Hällestad, Dalby

Tekniska nämnden besvarar förslaget om att utveckla cykel- och vandringsleder till Flyinge, Revinge, Torna Hällestad och Dalby med att det redan finns goda möjligheter att vandra och cykla i området. Möjligheterna att gå och cykla säkert och tryggt mellan Södra Sandby och Flyinge kommer på sikt att förbättras genom utbyggnad av en regional gång- och cykelväg, men det finns ännu ingen tidplan för sträckan. Bra tips om var och hur man kan ta sig fram finns på naturkartan.se/lund, men också i kartor och material från andra aktörer.

Lundaförslaget - Bättre belysning vid gång- och cykelbana och lekplats vid Sankt Lars parken

Ett Lundaförslag om belysning i ett mindre område av S:t Lars parken vid Höje å kommer att utredas efter nämndens beslut. Området innehåller lekplats, gräsmatta med grillplats och en kortare gång- och cykelväg. Eftersom ytorna kommer att ingå i det kommande naturreservatet behövs en utredning för att bland annat ta reda på vilken typ av belysning som är lämplig för att inte störa djurlivet i området. Beslutet är beroende av att kommunfullmäktige avsätter medel i ekonomisk verksamhetsplan för 2022-2024 som antas av i höst.

Lundaförslaget - Trafikljus Fjelievägen vid Doppingvägen och Vildgåsvägen

Nämnden avslår förslaget med motivering att Fjelievägen nyligen byggts om och att trafiksäkerheten förbättrats. Den tidigare trafiksignalanläggningen vid Doppingvägen som användes för att underlätta för busstrafiken behövs inte längre när busslinjerna dragits om. Korsningen Fjelievägen-Vildgåsvägen har aldrig haft trafiksignaler.

Lundaförslaget - Multicourt Annehem

Förslaget om fler möjligheter för motion och aktiviteter i Lägerparken på Annehem avslås med motiveringen att nämnden redan har beslutat om liknande satsningar på närbelägna Sankt Hans backar. I utvecklingsplanen för Sankt Hans backar ingår bland annat utegym, belysning, löpslingor och olika bollplaner.

Lundaförslaget - Nya dansbanan behöver tak

Ett Lundaförslag om att den nya dansbanan i Nobelparken i Brunnshög behöver tak avslås med hänvisning till att dansbanan är byggd av för att kunna användas utomhus och tål väta.

Lundaförslaget - Förskönande åtgärder Stampehagen

Förslaget om att rusta upp den lilla parken/gröningen Stampehagen besvaras av nämnden med att det inte går att prioritera allmän upprustning i nuläget. Nämnden hänvisar till att den befintliga bollplanen kan användas för boule och att det planeras ett utegym på närbelägna Revingelyckan. Tekniska förvaltningen kommer dessutom att se över skötseln av bollplanen.

Skrivelse (MP) - Boendeparkering i alla bostadsområden som byggts innan 1971

Nämnden avslår ett förslag från Miljöpartiet de gröna om att boendeparkering ska göras till norm i områden som har byggts före 1971. Idag finns boendeparkering inom 11 områden i Lunds stad där det bedöms vara svårt för boende att få parkering på annat sätt. Nämnden ser boendeparkering som ett av flera möjliga sätt att reglera parkeringen, men det är inte lämpligt för alla äldre områden. Stadskärnan är till exempel problematisk med trånga gator och stort behov av besöksparkering, och i en del äldre områden finns redan ordnad parkering inom fastigheterna.

Markanvisning av del av fastigheten Stora Råby 33:15 (kv. Arkaden) till Skanska Sverige AB

Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen att godkänna en markanvisning på Södra Råbylund till Skanska AB för att bygga bostäder och handelslokaler för bland annat COOP. Sedan tidigare finns beslut om en markreservation till COOP, som nu valt Skanska som samarbetspartner för att genomföra bygget. Parallellt pågår en begäran om planändring för att Skanska ska få bygglov enligt sitt förslag på hur husen ska utformas. Om markanvisningsavtal och planändring godkänns planerar Skanska att börja bygga under 2022.

Delårsrapport tekniska nämnden – augusti 2021

Delårsrapporten innehåller uppföljning av nämndens ekonomi och verksamhet per den 31 augusti, med en prognos för resten av året. Nämnden redovisar ett ekonomiskt överskott som i huvudsak beror på minskat resande med färdtjänst, service- och seniorresor på grund av pandemin och på att en del projekt kommer igång senare än planerat. Hög utbyggnadstakt och ökade uppdrag på grund av pandemin präglar verksamheten och tekniska förvaltningen planerar flera nya rekryteringar. Flera parker och torg anläggs, Ideon och Västerbro är under omvandling, bostadsbyggandet håller fortsatt hög takt och flera åtgärder har gjorts för att hantera det ökade besökstryck i parker och naturområden under pandemin.

Kommande möten och ledamöter i tekniska nämnden

Uppdaterad:

Dela sidan: