Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Socialnämnden – aktuella beslut september 2021

Delårsrapporten, uppföljning av granskning av ekonomiskt bistånd och ett svar på ett Lundaförslag är tre av de ärenden som togs upp på socialnämnden under sammanträdet den 15 september. Här kan du läsa en sammanfattning av dessa ärenden.

Samtliga sammanträdeshandlingar finns tillgängliga på www.lund.se/handlingar.

Delårsrapport visar på ett fortsatt högt inflöde av ärenden

Vid dagens möte antog socialnämnden delårsrapporten. Socialnämndens prognos visar på ett underskott på -15 mnkr för 2021. I förhållande till den prognos som gjordes i maj är det en försämring med -1 mnkr. Förändringen handlar om ökade kostnader för driften av Ungdomsboendet Ametisten. Sommarens mycket höga inflöde har generellt lett till ett ökat antal placeringar samt fler tvångsplaceringar och därmed högre kostnader. Dessa kostnader möts av tillfälliga överskott eftersom resor och konferenser inom alla förvaltningens delar blivit inställda under pandemin.

Socialförvaltningen har en fortsatt hög belastning eftersom inflödet av aktualiseringar och anmälningar inom alla myndighetsdelar är högt. Antalet utredningar som startas och berör barn och ungdomar, ligger på rekordhöga nivåer. Under våren har det gjorts fler ansökningar och anmälningar som gäller vuxna personer med missbruksproblematik. Det är även fler hushåll som har behov försörjningsstöd jämfört med år 2020. Den svaga konjunkturen under pandemin har drabbat de grupper som har en svag ställning på arbetsmarknaden och har behov av stöd under en längre tid.

Uppföljning av revisionsgranskning inom ekonomiskt bistånd

De förtroendevalda revisorerna inom kommunen har gjort en uppföljning av den granskning av ekonomiskt bistånd som gjordes under 2018. Den uppföljning som gjorts har tittat på hur socialnämndens arbete har fungerat med utgångspunkt i de iakttagelser, bedömningar och rekommendationer som lyftes fram i förra granskningen. Socialnämnden antog den uppföljande granskningen vid dagens möte.

Revisorernas bedömning är att nämnden i hög utsträckning har vidtagit åtgärder utifrån de rekommendationer som gavs 2018.

Det handlar om förbättringar inom olika områden, exempelvis finns det tydliga mål, riktlinjer och handlingsplaner för arbetet med ekonomiskt bistånd och insatser som syftar till att ge stöd i riktning mot självförsörjning. Samverkan såväl internt inom förvaltningen som med andra förvaltningar har stärkts genom att det finns en biträdande verksamhetschef med särskilt ansvar för att samordna och koordinera arbetet med arbetsmarknadsinsatser. Nu finns det även övergripande målsättningar som styr samverkan såväl internt som externt med Arbetsförmedlingen.

Revisorerna uppmärksammar socialnämnden på två områden där det finns förbättringsmöjligheter. Genom att komplettera skriftliga rutiner med datum- och ansvarigfunktion blir det enklare kunna identifiera behov av revideringar. Att genomföra en kartläggning av vilka målsättningar som gäller för arbetsmarknadsområdet, för att skapa en tydlig och samlad bild kan ligga till grund för att stärka effektiviteten och samordningen.

Svar på Lundaförslag om handlingsplan för hur självmord ska minska

Lunds kommun har tagit emot ett så kallat Lundaförslag från en medborgare. Det inkomna förslaget menar att kommunen behöver öka ambitionerna i det suicidpreventiva arbetet och stärka styrningen genom att en handlingsplan upprättas tillsammans med en samordnarfunktion. Syftet är att förebygga självmord och främja hälsa för kommunens medborgare.

Suicidprevention är ett viktigt område där det de senaste åren genomförts nationella och regionala ambitionshöjningar. Genom kommunens program för social hållbarhet finns det en möjlighet att samla kommunen och möjliggöra samordnade aktiviteter utan en särskild kommunal handlingsplan. Socialförvaltningens bedömning är att det har startats flera bra initiativ inom området, men instämmer i Lundaförslaget när det gäller att kommunen i högre grad behöver samla sig runt frågan för att säkerställa en större kunskap i hela organisationen. En oenig socialnämnd beslutade enligt förvaltningens förslag.

Här hittar du samtliga sammanträdeshandlingar.

Kommande möten och ledamöter i socialnämnden.

Uppdaterad:

Dela sidan: