Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Servicenämnden 15 september 2021

Servicenämnden behandlade vid sitt sammanträde den 15 september bland annat årets andra delårsrapport. Under sammanträdet väcktes även ett så kallat nämndinitiativ av tre ledamöter.

Alla ledamöter, samt tjänstgörande ersättare, har rätt att väcka ärenden (så kallat nämndinitiativ) under nämndens sammanträden. Nämnden behöver dock inte ta ställning till sakfrågan i förslaget utan kan besluta, liksom de gjorde igår, att skicka ärendet för beredning av förvaltningen och att ärendet sedan tas upp för beslut vid ett annat sammanträde.

Vid sammanträdet fick servicenämnden även information om bland annat pågående byggprojekt, arbetet med direktupphandlingar samt samarbetsavtal med LKF och socialförvaltningen gällande bostäder.

Delårsrapport per 2021-08-31 för servicenämnden

Servicenämndens prognos visar på ett resultat om 12,7 miljoner kronor, vilket är en negativ budgetavvikelse om 13,2 miljoner.

Prognosen är att förvaltningen under året kommer att investera 792 miljoner, fördelat på egen ram och byggnationer. Av delårsrapporten framgår också att serviceförvaltningens sjukfrånvaro ligger på en fortsatt låg nivå.

Nämnden beslutade att till kommunstyrelsens arbetsutskott rapportera att servicenämndens prognos efter augusti är i balans med undantag för pandemirelaterade kostnader, engångskostnad för sanering samt ej utfördelat resultatkrav avseende Mobilitetsservice (som bland annat ansvarar för kommunens interna fordonsflotta).

Nämnden beslutade också att begära 14,2 miljoner från kommunstyrelsens reserverade medel för flyktingbostäder nyanlända, avseende 2021, samt att godkänna delårsrapporten och översända den till kommunstyrelsen.

Nämndinitiativ

Från Angelica Svensson (V), Klara Twete (S) och Johan Lambreus Mattsson (MP) om att reducera antalet förskolor och skolor i inhyrda paviljonger

Ett nytt ärende väcktes under sammanträdet av tre av nämndens ledamöter. I initiativet föreslås nämnden besluta om en kartläggning över inhyrda paviljonger och att dess kostnader tas fram samt att det tas fram en plan för hur paviljongerna ska avvecklas.

Nämnden beslutade att notera nämndinitiativet och skicka ärendet för beredning av förvaltningen samt att nämndinitiativet tas upp som ett ärende på dagordningen på nästa sammanträde, den 13 oktober 2021.

Remiss på motion Slå två flugor i en smäll – förnyade förskolelokaler och nya arbetsplatser i centrala Lund

Socialdemokraterna har i en motion tagit fram ett förslag kring förtätning av fastigheten där nuvarande förskolan Forsbergs minne ligger, granne med kommunhuset Kristallen i Bjeredsparken.

Motionen föreslår att en utredning görs kring om det går att uppföra en ny byggnad med kontorslokaler och förskola samt nya utemiljöer. Utredningen föreslås även pröva möjligheten till en så kallad tredimensionell fastighetsbildning, där kontors- och arbetsplatser byggs ovanpå förskolelokalerna.

Serviceförvaltningens bedömning är, att i det fall det finns ett behov av både kontors- och förskolelokaler i centralt läge, kan en utredning av lokalisering och byggnation genomföras inom ramen för arbetet med den strategiska lokalförsörjningsplanen.

Nämnden beslutade att godkänna förvaltningens förslag till yttrande som sitt eget, samt översända detta till kommunkontoret.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll till politiska möten i Lunds kommun, finns tillgängliga i Meetings plus

Här hittar du alla handlingar för servicenämnden.

Kontaktuppgifter till samtliga ledamöter och ersättare i servicenämnden

Uppdaterad:

Dela sidan: