Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Kommunstyrelsen - aktuella beslut 1 september 2021

Ny valdistriktsindelning för Lunds kommun, ekonomiskt stöd till Akademiska Föreningen och förslag till avsiktsförklaring för bildandet av en lokal Affärs- och medborgarplats. Det är några av ärendena som kommunstyrelsen har fattat beslut om.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga på meetings plus.
Här hittar du samtliga handlingar och kommande möten

Ny valdistriktsindelning för effektivare valdag

Inför kommande val till riksdagen, regionfullmäktige och kommunfullmäktige 2022 har valkansliet tillsammans med valnämndens presidium genomfört en översyn av nuvarande valdistrikt i Lunds kommun. Översynen ska utföras för att säkerställa rimliga storlekar på valdistrikten, vilket möjliggör ett effektivare administrativt arbete under valdagen samt att valdistrikten ska omfatta mellan 1000 och 2000 röstberättigade enligt 4 kap. 17 § vallagen (SFS 2005:837).

Under sitt sammanträde beslutade kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta om att godkänna den nya valdistriktsindelningen och att överlämna ärendet till Länsstyrelsen i Skåne län för slutligt fastställande av valdistriktsindelning för Lunds kommun. Den nya valdistriktsindelningen föreslås gälla från och med allmänna val till riksdagen, regionfullmäktige och kommunfullmäktige under 2022.

Ekonomiskt stöd till Akademiska Fö reningen under pandemin

Studentlivet har drabbats hårt av pandemin eftersom mycket undervisning har skett på distans, vilket innebär att färre studenter har kommit till Lund. Det har gett Akademiska föreningen och dess verksamheter stora ekonomiska utmaningar.

Kommunstyrelsen beslutade på sitt sammanträde att bevilja Akademiska Föreningen stöd under pandemin om 500 000 kronor. Finansieringen sker via kommunstyrelsens reserverade medel för coronapandemin.

Långsiktig utveckling av fysiska miljön

Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen. Översiktsplanen ska ange inriktning för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön.

Förändringar i plan och bygglagen som trädde i kraft i april 2020 innebär skärpta krav på att hålla översiktsplanen aktuell. För att revideringsarbetet ska kunna slutföras senast två år efter nästa val behöver kommunstyrelsen fatta beslut om direktiv för översiktsplanen. Under kommunstyrelsens möte godkändes med vissa tillägg direktivet för revidering av översiktsplan för Lunds kommun och detsamma ska översändas till byggnadsnämnden.

Utveckling av Arenaomr ådet

Kommunkontoret har på uppdrag av kommunstyrelsen inlett ett arbete kring utvecklingen av Arenaområdet och det så kallade Aktivitetsstråket som sträcker sig från Stadsparken ner till Höje å. Många aktörer, både kommunala och externa parter, är delaktiga i arbetet. Bland annat kartläggs olika aktörers behov, möjliga lösningar i området och finansiella förutsättningar. Efter att stiftelsen Lunds Arena tillskrev kommunen med en önskan om ökat ekonomiskt stöd för att driva verksamheten i Sparbanken Skåne Arena beslutade kommunstyrelsen att skrivelsen skulle remitteras. Remissvaren från Arenabolaget, Arenastiftelsen, Visit Lund och Kultur- och fritidsnämnden visar att samtliga remissinstanser ställer sig positiva till att kommunkontoret ges i uppdrag att utreda Arenaområdets fastighetsbildning, verksamhet och associationsform.

Under sammanträdet i september beslutade kommunstyrelsen därför att uppdra åt kommunkontoret att utreda formerna för en fungerande fastighetsbildning, verksamhet och associationsform av Arenaområdet. Kommunstyrelsen betonade i sitt beslut att arbetet ska prioriteras och leda till en hållbar och permanent lösning för skolidrottens behov av lokaler.

Busstrafiken Vallkärra och St å ngby förlängs

Skånetrafiken har tagit bort förlängningen av linje 3 till Stångby. Lunds kommun har därför köpt till trafik på linjen under en försöksperiod. Försöksperioden har haft lågt resande eftersom den varit samtidigt som pandemin. Kommunstyrelsen beslutade att uppdra åt tekniska nämnden att avtala om förlängning av försöket med busstrafik till Stångby i ytterligare ett år, att en utvärdering ska ske efter den förlängda försöksperiodens slut och att bevilja tekniska nämnden ett tilläggsanslag om 2 000 000 kronor för 2021, detta för att finansiera en förlängning av försöket med busstrafik till Stångby.

Kommunstyrelsen avser också uppmana Skånetrafiken att aktivt informera lundabor och besökare om busstrafiken till Valkärra och Stångby.

Lunds kommun ska vara en säker och attraktiv plats att leva och bo på

Det offentliga rummet har en viktig roll som demokratisk arena och ska erbjuda något för alla oavsett ålder, kön, etnicitet, socioekonomisk tillhörighet och funktionsvariationer.

Centrum för Affärs- och MedborgarPlats AMP-modellens huvudsakliga syfte är att skapa säkra och attraktiva miljöer. Modellen bygger på att de aktörer som verkar på en plats går samman i en gemensam organisation, en lokal AMP, med syfte att platsen som man val att samarbeta kring ska utvecklas i positiv riktning. Ett AMP-samarbete är i linje med kommunfullmäktiges mål att Lunds kommun ska vara en attraktiv plats att leva och bo på.

Kommunstyrelsen beslutar om att ge kommunkontoret i uppdrag att ta fram ett förslag till avsiktsförklaring för bildandet av en lokal AMP. I samband med beslutet om avsiktsförklaringen fattades också beslut om att inbjuda parterna inom Citysamverkan, inklusive cityutvecklare, till KSAU för överläggningar om hur vi tillsammans kan utveckla stadskärnan.

Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunkontoret i uppdrag att ta fram ett förslag till avsiktsförklaring för bildandet av en lokal AMP. Kommunkontoret har även fått i uppdrag att involvera berörda parter och boende i arbetet.

Samverkan med Eslöv inom överförmyndarverksamheten

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade i januari 2021 att tillsammans med Eslövs kommun utreda förutsättningarna för kommunal myndighetssamverkan inom överförmyndarverksamheten samt att forma en projektorganisation med representanter från kommunstyrelsen och överförmyndarnämnden i de båda kommunerna. Arbetsgruppens sammanfattande bedömning är att det av utredningen framgår så pass tydliga skäl för samverkan att det kan finnas skäl för ett beslut om att gå vidare i utredningsarbetet och kommunstyrelsen har nu tagit beslut om detta.

Porrfilter p å kommunens skolor

Lundaförslaget Porrfilter på kommunens skola handlar om att förskola, skola, fritids, bibliotek och andra platser i kommunens regi där barn vistas ska vara porrfria zoner. Kommunstyrelsen har beslutat att Barn- och skolnämnden samt Utbildningsnämnden ska förtydliga policyn om att kommunala enheter inte får användas för att spela upp, sprida eller kopiera pornografiskt material.

Uppdaterad:

Dela sidan: