Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Barn- och skolnämnden - aktuella beslut augusti 2021

Återkoppling från barn- och skolnämndens lokaldag, förslag om införande av en ny årskurs 1 i grund- och grundsärskolan samt information om bland annat sommarens händelser och aktuella lokalförändringsprojekt. Det är några av de frågor som barn- och skolnämnden behandlade på sitt sammanträde den 31 augusti.

Beslutsunderlag från sammanträdet finns att ta del av här.

Protokollet publiceras på samma sida så snart det är justerat. Här följer kort information om ett urval av ärendena från nämndens sammanträde:

Återkoppling från barn- och skolnämndens lokaldag

En central del i barn- och skolnämndens lokalplaneringsprocess är nämndens årliga seminarium kring lokalplaneringen. Årets lokaldag hade tre övergripande teman och syftade till att skapa förståelse för kommunens planeringsprocess och hur nämndens lokalplaneringsprocess förändras, hitta en inriktning för arbetet med förskolebussar samt förtydliga och problematisera kring nämndens viljeinriktning.

Barn- och skolnämnden tog på sammanträdet del av en sammanfattning av de presentationer och diskussioner som fördes på nämndens seminariedag. En uppdaterad viljeinriktning kommer att läggas fram för beslut på nämndens sammanträde i september. I oktober ska nämnden fastställa underlag till ny strategisk lokalförsörjningsplan.

Remiss: En tioårig grundskola - införandet av en ny årskurs 1 (SOU 2021:33)

Utbildningsdepartementet har lämnat ett förslag på införande av en ny årskurs 1 i grund- och grundsärskolan och att förskoleklassen samtidigt ska upphöra att finnas. Grund- och grundsärskolan blir därmed enligt förslaget tioårig och regleringen i skollagen av den nya årskurs 1 blir mer lik resterande årskurser jämfört med förskoleklassen idag.

Barn- och skolnämnden beslutade överlämna ett yttrande över förslaget till kommunstyrelsen och menar sammanfattningsvis att förslaget i utredningen är genomtänkt och att de förändringar som föreslås är behövliga för att skapa en mer likvärdig utbildning oavsett skolform.

Informationsärenden om bland annat sommarens händelser och aktuella lokalförändringsärenden

Nämnden fick på sitt första sammanträde efter sommaruppehållet information i en rad olika frågor, bland annat kring sommarens händelser samt rekrytering och bemanning inför läsårsstarten. Nämnden fick också information om kommande processer för intern kontroll och målstyrning, förvaltningens miljöarbete och aktuella lokalförändringsärenden.

Mer om barn- och skolnämnden

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, beslutsunderlag och protokoll till barn- och skolnämndens möten samt sammanträdestider för året, finns tillgängliga här.

Kontaktuppgifter till politiker i barn- och skolnämnden hittar du här.

Uppdaterad:

Dela sidan: