Länk till startsidan

Servicenämnden - aktuella beslut augusti 2021

Servicenämnden behandlade vid sitt sammanträde den 25 augusti bland annat den ekonomiska verksamhetsplanen för 2022-2024 – det vill säga grunden för vår budget, som fastställs senare under året.

Sammanträdet inleddes med information från förvaltningen om bland annat det pågående arbetet med att få fler skyddsombud samt arbetet med jämställdhets- och diskrimineringsfrågor.

Förslag till ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2022-204 med budget för 2022 för Lunds kommun

Kommunstyrelsens arbetsutskott har lämnat förslag till ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2022 - 2024 med budget för 2022 samt förslag till fokusområden och mål för samma period på remiss till samtliga nämnder.

Servicenämndens remissvar för 2022 - 2024 präglas av en ambition och vilja att samordna och samplanera kommunens totala service- och stödtjänster. Detta för att kostnadseffektivt utveckla välfärden i Lunds kommun. Servicenämndens remissvar beskriver flera olika områden som kan utvecklas och det är önskvärt att detta tas i beaktande i kommande EVP-process.

Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet begärde anteckning i protokollet om att man återkommer med eget budgetförslag längre fram i processen.

Remiss: Strategisk lokalförsörjningsplan 2021-2030

I ett förvaltningsövergripande samarbete har en kommungemensam strategisk lokalförsörjningsplan tagits fram och sammanställts av kommunkontoret.

Syftet med en gemensam planering är att få en samlad bild över kommunens långsiktiga lokalbehov. Den strategiska lokalförsörjningsplanen blir ett mycket betydelsefullt beslutsunderlag för att säkra rätt tillgång på lokaler i förhållande till förvaltningarnas behov. Sammanfattningsvis görs bedömningen i den strategiska lokalförsörjningsplanen att kommunen har goda förutsättningar för en lokalförsörjning i balans den kommande tioårsperioden.

Planen är ett viktigt instrument inte minst för Lundafastigheter, som ligger under servicenämnden och bygger, äger och förvaltar fastigheter för kommunens verksamheter.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll till politiska möten i Lunds kommun, finns tillgängliga på webben

Här hittar du alla handlingar för servicenämnden.

Kontaktuppgifter till samtliga ledamöter och ersättare i servicenämnden

Uppdaterad:

Dela sidan: