Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Tekniska nämnden - aktuella beslut 25 augusti

Tekniska nämndens ordinarie möte den 25 augusti hanterade bland annat två Lundaförslag, beslut om start för projektering på två platser och försäljning av mark för radhuslokaler i Stångby. Nämnden fastställde även en prognos för de kommande årens bostadsbyggande.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga här på webben. Observera att det kan dröja upp till 2 veckor efter mötet innan protokollet publiceras.

Här finns fler handlingar från tekniska nämndens möte

Lundaförslag - ny lekplats i Veberöd (Trulsbo)

Tekniska nämnden beslutade 2021-04-08 att ställa sig positiv till Lundaförslaget om en lekplats i anslutning till Trulsbo och att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att föreslå en lämplig plats, vilket nu gjordes. Den föreslagna platsen i västra delen av området har tidigare har ingått i ett projekt för att öka kunskap och förutsättningar för biologisk mångfald på sandiga marker. För att bevara miljön ska den nya lekplatsen anläggas på ett sådant sätt att man lyfter de biologiska värdena på ett pedagogiskt sätt. Dessutom ska möjligheten att återanvända överblivna lekredskap från Idalaskolan övervägas inför bygget. Anläggning av lekplatsen föreslås arbetas in i budget för 2023.

Lundaförslag - belysning mellan Hardebergaspåret och Kollegieparken

Nämnden beviljar ett Lundaförslag om att sätta upp belysning på gångstråket mellan Hardebergaspåret och Kollegieparken på Mårtens Fälad, en sträcka som idag saknar parkbelysning. Belysningen ska om möjligt vara detektorstyrd för att inte bidra till den ljusförorening som är negativ för biologisk mångfald och även solcellsdriven om det är energi- och kostnadseffektivt. Beslutet är beroende av att kommunfullmäktige avsätter medel i ekonomisk verksamhetsplan (EVP) 2022-2024 med budget 2022.

Igångsättningstillstånd - ombyggnad av byggnad inom projekt Råbykungen och Stenkrossen

Nämnden tog beslut om att starta projektering inom en del av det projekt som berörs av en ny detaljplan för Råbykungen och Stenkrossen. Ombyggnaden är en del av de förberedelser som krävs för att genomföra detaljplanen och innebär att en väg öppnas upp för transporttrafik genom en av kommunala Lundafastigheters befintliga byggnader. Detaljplanen vann laga kraft 2021-06-28.

Igångsättningstillstånd - Portkvarteren, Brunnshög

Nämnden tog beslut om igångsättningstillstånd för projektering inom Portkvarteren i Brunnshög i syfte att förbereda för anläggning av allmän mark enligt antagen detaljplan. Här ska det längre fram kunna byggas bland annat bostäder, kontorslokaler och centrumverksamhet. Ett planerat parkområde får en viktig funktion för att hantera dagvatten och minska risken vid skyfall.

Läs mer om stadsutveckling i Brunnshög

Försäljning radhuslokaler i Stångby

Tekniska nämnden säljer mark i Stångbys verksamhetsområde till JoGo AB som ska bygga radhuslokaler i form av äganderätter. Radhuslokaler är ett förhållandevis nytt koncept, men efterfrågan bedöms vara stor. Här äger man själv sin lokal utan att behöva planera för att köpa mark eller bygga, och gemensamma ytor sköts av en förening. Lokalerna kan rymma olika typer av verksamhet eller fungera som lager.

Planerade och möjliga bostadsprojekt i Lunds kommun 2022-2024 med utblick mot 2026

Ett av tekniska nämndens uppdrag är att ta fram prognoser för bostadsbyggandet i kommunen. Prognosen bygger på projektlistor med planerade och möjliga bostadsprojekt, och används bland annat av andra kommunala förvaltningar för att de ska kunna planera sin verksamhet. Projektlistan innehåller information om vilken byggaktör som planerar att bygga, hur många bostäder som projekten innehåller och upplåtelseform, det vill säga om det är hyresrätt, bostadsrätt eller äganderätt. Projektlistan ger en ögonblicksbild och en bedömning daterad mars 2021. Desto längre fram i perioden, desto mer osäkra är bedömningarna. Prognosen kan påverkas av flera faktorer, till exempel överklagade detaljplaner, förändringar på marknaden och beslut från myndigheter eller politiska instanser.

Kommande möten och ledamöter i tekniska nämnden

Uppdaterad:

Dela sidan: