Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Byggnadsnämnden – aktuella beslut augusti 2021

Under torsdagen beslutade byggnadsnämnden bland annat om samråd för två planprogram i kommunen och två detaljplaner antogs. Ett förslag på riktlinjer för skolors utemiljö fick återremiss.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga här på webben.

Här hittar du alla handlingar

Samråd för planprogrammet Råängen vid MAX IV

Ett förslag på planprogram har tagits fram för området Råängen. Området i nordöstra Lund ligger mellan MAX IV och den snart öppnade Kunskapsparken. Tanken är att Råängen ska ha småstadskaraktär med 2–6 våningar hög bebyggelse, bestående av varierande bostadstyper med alltifrån stadsvillor till flerbostadshus, verksamheter, förskola, butiker och restauranger.

Samrådstiden börjar i september och då kan allmänheten lämna synpunkter på förslaget.

Klart för samråd i Södra Sandby

Ett förslag till planprogram för de centrala delarna av Södra Sandby har tagits fram. Huvudidén är att utveckla orten med ett mer levande centrum med mötesplatser, bostäder, föreningsliv, handel och service. En bärande tanke är att gatumiljön inte ska domineras av biltrafiken.

Ett planprogram sätter planeringsramarna för ett större område, men för att förverkliga planerna behövs sedan även juridiskt bindande detaljplaner. Under september och oktober blir det möjligt för de som bor i Södra Sandby eller på annat sätt är berörda av förslaget att tycka till om det.

Två antagna detaljplaner kan ge drygt 50 nya bostäder i kommunen

Nämnden beslutade att anta en detaljplan för cirka 20 bostäder i Genarp söder om Heckebergavägen. Inom planområdet möjliggörs mindre flerfamiljshus i två våningar med sadeltak.

Byggnadsnämnden antog även en detaljplan i Veberöds centrala delar som möjliggör drygt 30 bostäder i två till tre våningar. Riksbyggen, som äger fastigheterna Gåsen 4, 7 och 11, planerar att bygga flerbostadshus med inriktning på seniorboende. Detaljplanen säkrar även kulturmiljövärden för en befintlig byggnad inom området.

Vid nämndens sammanträde i juni bordlades ärendet om nytt mötesforum väster om centralstationen. Ärendet behandlas inte heller på denna nämnd.

Återremiss för nya riktlinjer om skolors utemiljöer

Riktlinjerna ska ge en samlad bild av hur kommunen ska arbeta med planering, utformning och upprustning av skolgårdar inom Lunds kommun. Dokumentet innehåller råd och riktlinjer för hur skolgårdar ska utformas och är framtaget i samarbete mellan flera förvaltningar och förtroendevalda.

Byggnadsnämnden beslutade att återremittera "Utemiljö vid skolor i Lunds kommun". De vill att underlaget bland annat ska kompletteras med barns synpunkter och perspektiv och utveckla avsnitt om skydd vid värmeböljor, skyfall och annat extremt väder.

Efter kompletteringar kommer ärendet åter att tas upp i byggnadsnämnden och servicenämnden för godkännande för att sedan skickas vidare till kommunstyrelsen för beslut om antagande.

Här finns fler handlingar från byggnadsnämndens möte

Uppdaterad:

Dela sidan: