Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Extrainsatt teknisk nämnd - aktuella beslut 17 augusti

Tekniska nämndens extrainsatta möte den 17 augusti hade stort fokus på utomhusaktiviteter och friluftsliv i såväl Lundförslag som politiska skrivelser. Ordinarie nämnd äger rum 25 augusti.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga här på webben. Observera att det kan dröja upp till 2 veckor efter mötet innan protokollet publiceras.

Här finns fler handlingar från tekniska nämndens möte

Lundaförslag - skatepark i Stångby

Kommunens kultur- och fritidsnämnd behandlade mars 2021 ett Lundaförslag med önskemål om en skatepark i Stångby. Eftersom skateparken inte ryms i kultur- och fritidsförvaltningens budget fick tekniska nämnden frågan om en redan planerad skateanläggning i Stångbys nya stadsdelspark kunde utvecklas till något större. Tekniska nämnden svarar att det inte är möjligt att göra den planerade anläggningen större, men att den planerade 25x15 meter stora åkytan vid entrén till Stångby stadsdelspark blir användbar för många. Åkytan blir 1,3 meter djup och får många inbyggda åkupplevelser.

Lundaförslag - skatepark i Veberöd

Ett Lundaförslag om skatepark i Veberöd avslås eftersom det saknas ekonomiska möjligheter hos såväl tekniska förvaltningen som kultur-och fritidsförvaltningen. Kostnaden för en skatepark i enlighet med förslaget innebär en investering om ungefär sju miljoner kronor, vilket inte ryms inom tekniska nämndens investeringsbudget eller inom de tilläggsanslag som nämnden fått för Corona-satsningar. Skateparker brukar anläggas av kultur- och fritidsförvaltningen men ibland på mark som förvaltas av tekniska förvaltningen. Idag finns förutom den stora skateparken Söderlyckan i Stadsparken även skatemöjligheter på Brunnshög, inomhus på Östra Torn, i Södra Sandby och i Dalby. Både tekniska förvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen instämmer i att det saknas en skatepark i Veberöd. Kultur- och fritidsförvaltningen har inlett arbete med att nyanlägga en skateanläggning i Genarp där det finns en aktiv förening, och i nästa satsning föreslås Veberöd stå på tur.

Lundaförslag – utegym och grillplatser på Sankt Hans backar och Norra Fäladen

Nämnden håller med om att både utegym och grillplatser är bra idéer för området och lyfter fram att båda Lundaförslagen redan ingår i utvecklingsplanen för Sankt Hans backar. Utvecklingsplanen implementeras i etapper under några år, med start 2021.

Läs mer om utvecklingsplan för Sankt Hans backar

Skrivelse - Hasslemölla, Veberöd

Hur ska kommunen använda nyinköpt mark utanför Veberöd? Köpet av fastigheterna Hasslemölla 1:1 och Veberöd 8:30 innebär framtida rekreationsytor nära Veberöd. Fastigheterna, som nu införlivats i Veberöd 17:2, rymmer både jordbruks-och naturmark tillsammans med byggnader. Utifrån ett förslag från Liberalerna och Centerpartiet tog tekniska nämnden beslut om att ge förvaltningen i uppdrag att tillsammans med olika intressenter ta fram en strategi och handlingsplan för utveckling och förvaltning av fastigheterna, inklusive belysa de ekonomiska konsekvenserna i ett längre perspektiv. Möjligheten att inrymma lokaler för Biosfärområde Vombsjösänkan inom fastigheten är ett av de alternativ som bör undersökas. Återrapportering görs till tekniska nämnden senast mars 2022.

Skrivelse – utveckla Kungsmarken

Tekniska nämnden och byggnadsnämnden har tillsammans besvarat en skrivelse från Liberalerna och Centerpartiet om att göra naturreservatet Kungsmarken till ett mer tillgängligt friluftsområde. Nämnderna delar beskrivningen att Kungsmarken är värdefullt för lundabornas möjligheter till friluftsliv och rekreation och naturupplevelser, men betonar också det biologiska värdet ur både kommunalt och nationellt perspektiv. Kommunen har dessutom begränsade möjligheter eftersom naturreservatet ägs av staten och Länsstyrelsen ansvarar för stigar och andra friluftsanordningar. Kunskapsparken, som just nu byggs på Brunnshög, kommer dessutom att avlasta Kungsmarken med möjligheter för friluftsliv och rekreation i nordöstra Lund. Nämndens beslut innebär att arbetet med att integrera Kungsmarken som strövområde intensifieras, bland annat genom förbättrad information till allmänheten, tydligare skyltning och utveckling av förbindelselänkar till området.

Lunds första Friluftsstrategi

Tekniska nämnden antog kommunens första Friluftstrategi. Strategin fokuserar på det rörliga, icke anläggningsbaserade friluftslivet där tekniska nämnden har huvudansvaret; i natur- och kulturlandskap, tätortsnära natur och större parker. Strategin visar även på hur nämndens arbete är kopplat till såväl kommunala som nationella mål för friluftsliv. Utifrån pågående klimatförändringar beslutade nämnden om några tillägg, bland annat om betydelsen av att värna biologisk mångfald, naturens förmåga att leverera livsmedel och andra ekosystemtjänster. Ökad tillgänglighet till naturområden får inte heller bidra till växthuseffekten. Ett annat tillägg hänvisar till gällande översiktsplan där det framgår att kommunen ska bevaka att stentäkten vid Skrylle avvecklas så att friluftslivets intressen kan utvecklas och att Lunds kommun intar en restriktiv hållning när det gäller att utvidga och öppna nya stentäkter.

Kommande möten och ledamöter i tekniska nämnden

Uppdaterad:

Dela sidan: