Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Kommunstyrelsen - aktuella beslut i augusti 2021

Förstärkt stöd till barn och unga med psykisk ohälsa, försäljning av tomt till LKF och deltagande för effektivare kommun. Det var några av ärendena som kommunstyrelsen fattade beslut om på sitt första sammanträde efter sommaruppehållet.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga på www.lund.se/handlingar.

Försäljning av fastigheten Idalaskolan 1 Veberöd till LKF

Lunds kommunala fastighetsbolag LKF ska bygga nya bostäder i Veberöd på samma plats där gamla Idalaskolan ligger. Det blir möjligt efter att kommunstyrelsen beslutat att sälja marken till LKF för drygt 11 miljoner kronor.

På platsen där den gamla Idalaskolan ligger idag planerar LKF att uppföra cirka 100 lägenheter i form av hyresbostäder. Bostäderna byggs i etapper med planerad byggstart under hösten 2021 efter att rivning av skolan har skett.

Deltagande i Sveriges Kommuner och Regioner utvecklingsprojekt - Effektivare kommun

Kommuner i Sverige står inför stora utmaningar. Det beror bland annat på ökad andel äldre, brist på kompetent arbetskraft, ökade sociala klyftor, minskad skattebas Det kräver nya, effektivare sätt att med begränsade resurser hitta nya sätt att organisera, styra, leda och framförallt förändra arbetssättet i verksamheterna, så att en god välfärd kan byggas för medborgarna. Därför har kommunstyrelsen nu beslutat att Lunds kommun ska delta i Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) utvecklingsprojekt - Effektivare kommun.

Syftet med projektet är att genom ökat lärande och samverkan med andra utveckla arbetet med effektivitet. Såväl förtroendevalda samt ledande tjänstemän i kommunen kommer att delta i arbetet under ledning av SKR. Lunds kommun har sedan tidigare inrättat ett effektiviseringspolitiskt råd.

Små förskolor utanför tätorterna får extra ersättning

I samband med införandet av en ny internhyresmodell har de ekonomiska villkoren för små förskolor utanför kommunens tätorter uppmärksammats. Små skolor utanför tätorterna får idag redan extra ersättning.

Under kommunstyrelsens sammanträde den 11 augusti beslutades att ersättning motsvarande en extra elevpeng utgår till små förskolor, med maximalt 35 inskrivna barn, som är belägna utanför tätorterna Lund, Södra Sandby, Dalby, Veberöd, Genarp eller Stångby, och där förskolan är den enda förskolan på orten.

Ersättningen gäller från den 1 juli 2021 och för de förskolor som uppfyller kriterierna utgår retroaktiv ersättning för de månader som passerats innan ersättningen beslutas. Kommunstyrelsen beslutade också att den extra ersättningen till små förskolor utanför tätorterna utvärderas år 2023.

Förstärkt stöd till arbetet med psykisk ohälsa hos barn och unga

Pandemin slår hårt mot olika delar av samhället. En grupp är barn och unga, vars psykiska hälsa påverkats bland annat av fjärr- och distansundervisningen.

Lunds kommun utgår i sitt arbete med att hantera effekterna av covid-19 från ansvariga myndigheters bedömningar och rekommendationer. Sedan mars 2020 har Lunds kommun fortlöpande beslutat om ett antal åtgärdspaket för att lindra konsekvenserna av pandemin. Under kommunstyrelsen den 11 augusti beslutades att bevilja barn- och skolnämnden och utbildningsnämnden ett tilläggsanslag om 1 000 000 kronor vardera som förstärkt stöd till skolan för att hantera psykisk ohälsa hos barn och unga. Finansieringen görs genom kommunstyrelsens reserverade medel för coronapandemin.

Förlängning av tillfälliga hyresrabatter under pandemin

Lunds kommun har beslutat om ett antal åtgärder för att lindra konsekvenserna av pandemin för kommunens företagare. Däribland gav kommunen under 2020 hyresrabatter. Kommunstyrelsen beslutade i maj att kompensera servicenämnden för inkomstbortfallen i samband med hyresrabatterna. Staten gav då möjlighet att ansöka om lokalhyresstöd till och med mars 2021. Möjligheten att söka stöd har nu utökats och innefattar även kvartal 2 och 3 2021.

Kommunstyrelsen beslutade att kompensera servicenämnden för intäktsbortfall med upp till 1 760 000 kronor orsakade av hyresrabatter till hyresgäster och att uppmana kultur- och fritidsnämnden att i likhet med servicenämnden bereda ärendet om tillfälliga hyresrabatter och inkomma med ett äskande till kommunstyrelsen enligt samma principer som servicenämnden. Finansiering kommer att ske via kommunstyrelsens reserverade medel för coronapandemin.

Uppdaterad:

Dela sidan: