Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Kommunfullmäktige- aktuella beslut i korthet juni 2021

Ett femte åtgärdspaket, infillfri konstgräsplan på Fågelvallen och revidering av LundaEko. Ja, det var en del av de ärenden som behandlades på kommunfullmäktiges sammanträde i juni.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga på www.lund.se/handlingar.

Anläggande av konstgräsplan på Fågelvallen

En så kallad infillfri konstgräsplan ska anläggas på Fågelvallen. Det har kommunfullmäktige beslutat. När frågan behandlades av kommunfullmäktige i slutet av maj återremitterades ärendet för att utreda flera aspekter vidare. Den utredningen är nu gjord och visar att infillfri konstgräsplan bedöms vara det bästa alternativet utifrån samtliga hållbarhetsperspektiv och därför är det detta alternativ som föreslås.

De infillfria planerna fylls med sand i stället för granulat av plast/gummi och det minskar mängden mikroplast som kan spridas från fotbollsplanen avsevärt. Den infillfria planen, som går att använda året runt, blir den första i Lunds kommun och ger en möjlighet att testa och utvärdera bättre alternativ inför framtida etableringar.

Även Svaleboskolan i Veberöd kan komma att få en konstgräsplan. Kommunfullmäktige har nämligen beslutat att kultur- och fritidsnämnden bemyndigas att fatta beslut om anläggandet av konstgräsplan utan plast- eller gummigranulat vid Svaleboskolan i Veberöd.

Fullmäktige beslutade också att ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att utöka antalet naturgräsplaner med biokol.

Femte åtgärdspaket för att hantera effekterna av coronapandemin- fokus besöksnäring och servering


För att hantera effekterna av covid-19 har Lunds kommun presenterat fyra åtgärdspaket sedan mars 2020. Det har bland annat handlat om stöd till det lokala näringslivet och föreningslivet genom olika former av stöd och lättnader i avgifter.

Kommunfullmäktige har nu beslutat om ett femte åtgärdspaket. Nu riktas fokus mot besöksnäringen som drabbats hårt av restriktioner för att hindra smittspridningen. De verksamheter som har serveringstillstånd i Lund har förlorat mellan 40 och 95 % av sin normala omsättning visar restaurangrapporteringen för 2020. Kommunfullmäktige har beslutat om en justering av taxor och avgifter för uteserveringar, food-trucks, torghandeln och serveringstillstånd för 2021. Beslutet innebär att serveringstillstånd, uteserveringar, food-trucks och torghandeln blir avgiftsfritt under hela 2021. Finansieringen av insatserna sker via kommunstyrelsens reserverade medel för coronapandemin.

Reglemente för nämnder och styrelser i Lund

Under varje mandatperiod bör nämnder och styrelsers reglementen ses över för att pröva om innehållet behöver revideras eller aktualiseras. Denna periods översyn visade att de reglementen som gäller nu ser väldigt olika ut. De är framtagna vid olika tillfällen, har olika detaljnivåer, att samma bestämmelser uttrycks på olika sätt samt att de har olika formuleringar för likartat ansvar. Därför har ett arbete gjorts för att skapa ett tydligare reglemente. Syftet är att få en likartad beskrivning av nämnder och styrelsers ansvar. Det nya reglementet är en paketering av 14 olika dokument till ett. Kommunfullmäktige har nu beslutat att upphäva nu gällande reglemente för styrelser och nämnder samt att anta upprättat förslag till nytt reglemente för styrelser och nämnder i Lunds kommun.

Revidering av LundaEKO

Lunds kommun strävar efter att vara ledande inom miljö och klimat. Miljötänk ska genomsyra kommunens arbete och medarbetarnas vardag. Vägledande i kommunens miljöarbete är policy för hållbar utveckling tillsammans med LundaEko II, Lunds kommuns program för ekologisk hållbar utveckling 2014-2020. Kommunfullmäktige har nu beslutat att anta Program för ekologisk hållbar utveckling LundaEko 2021-2030.

Programmet ska styra Lunds kommuns arbete med ekologisk hållbarhet de närmsta åren och innehåller förändringar och ambitionshöjningar inom en rad områden. Programmet syftar till att skapa ett resurseffektivt samhälle där ekosystemen och dess funktioner långsiktigt bibehålls och planetens gränser inte överskrids och styr gentemot ett klimatneutralt Lunds 2030.

Uppdaterad:

Dela sidan: