Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Byggnadsnämnden – aktuella beslut juni 2021

Under torsdagen beslutade byggnadsnämnden bland annat hur man ska gå vidare i med utvecklingen i Genarp. Man gav också grönt ljus för 500 nya bostäder i de östra delarna av Lund och behandlade ärenden om parkering och bygglov. Frågan om inriktningen för ett nytt mötesforum väster om stationen diskuterades inte utan bordlades till ett senare möte.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga här på webben.

Här hittar du alla handlingar

Parkeringsköp vidare på remiss

Ett förslag på riktlinjer för parkeringsköp är nu klart och byggnadsnämnden beslutade att det ska gå på remiss. Parkeringsköp innebär att en fastighetsägare mot ersättning får tillgång till parkeringsplatser från till exempel ett parkeringsbolag vilket ibland kan vara en lösning som ger en effektivare markanvändning än att bygga parkeringsplatser på den egna fastigheten. I förslaget har man tittat på såväl process som avgifter och avtalsform.

Inget nytt beslut om mötesforum väster om stationen

Byggnadsnämnden valde under torsdagen att bordlägga ärendet om det nya mötesforumet som varit aktuellt i ett parallellt arkitektuppdrag. Nämnden önskar diskutera de olika förslagen ytterligare innan beslut fattas. Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut var att gå vidare med ”Hybrid”.

Ingen ny skola i Nöbbelöv

Stadsbyggnadskontoret har undersökt förutsättningarna för att planera för en ny skola i Nöbbelöv, öster om Kävlingevägen. Med utgångspunkt i att platsen både är bullrig och har stor risk för översvämning beslutade byggnadsnämnden att ett det inte är lämpligt att inleda något arbete med en ny detaljplan. En viktig anledning till beslutet är att Trafikverket ännu inte bestämt hur den planerade fyrspårsjärnvägen ska dras.

500 nya bostäder blir grannar till koloniområdet Solhällan

Byggnadsnämnden antog detaljplanen som möjliggör cirka 500 nya bostäder i olika storlekar inklusive ett vårdboende, i östra delarna av Lund. Planen tillåter hus upp till sju våningar inom vissa områden. Den högsta bebyggelsen kommer att finnas mot Sandbyvägen och i anslutning till den nya parken som planeras i mitten av planområdet. Planen innebär även nya väganslutningar från Sandbyvägen respektive Fritjofs väg för gång-, cykel- och biltrafik. Till Hjalmar Gullbergs väg respektive Dalbyvägen kopplas området med gång- och cykelvägar.

Utöver den nya bebyggelsen säkerställer detaljplanen framtiden för det befintliga koloniområdet Solhällan och skapar förutsättningar för att bredda användningen till att också omfatta stadsodling.

Planprogrammet för Genarps centrum ska göras om

Ett förslag på planprogram för hur Genarps centrum kan utvecklas var ute på samråd i höstas. Med utgångspunkt från de inkomna yttrandena från myndigheter, nämnder, organisationer och privatpersoner beslutade byggnadsnämnden att låta stadsbyggnadskontoret omarbeta förslaget.

I yttranden framfördes bland annat att de planerade husen i Centrumparken (även kallad Fjärilsparken) är olämplig då man värnar om parken och återkommande event. Det framfördes åsikter om att bevara bebyggelse på fastigheten Borgen 22 (före detta hotellet) och Romeleåsens Idrottskrets på fastigheten Borgen 23 med motiveringen att de är en del av Genarps identitet.

Nämnden beslutade att stadsbyggnadskontoret ska ta fram en omarbetad plan där bland annat Centrumparken (Fjärilsparken) inte bebyggs, Gamla Hotellet inte rivs, utan istället renoveras och där ny bebyggelse ska förstärka bykänslan i både volym och utformning

Ett positivt förhandsbesked och ett beviljat rivnings- och bygglov i Södra Sandby

Nämnden gav positivt förhandsbesked för ett enbostadshus utanför Södra Sandby. En liknande ansökan kom in 2019, då beslutade nämnden att neka ansökan. Sedan dess har en intilliggande fastighet fått bygglov. Nämnden grundar det nu positiva beslutet på att området som tidigare var ett sammanhållet område som inte var avsikt för bebyggelse, har genom det nytillkomna bygglovet, delats i två delar. Den nedre delen av fastigheten har förvandlats till en ”lucktomt” i den bemärkelse som anges i Översiktsplanen. Enligt Översiktsplanen kan bebyggelse utanför planlagt område godkännas om det framstår som en naturlig lucktomt och om den föreslagna bebyggelsen i övrigt harmonierar med omkringliggande bebyggelse.

Stadsbyggnadskontoret ansåg att ansökan om bygglov för en nätstation samt rivningslov för befintlig nätstation i Södra Sandby uppfyller bestämmelserna i Plan- och bygglagen och byggnadsnämnden höll med.

Här finns fler handlingar från byggnadsnämndens möte

Uppdaterad:

Dela sidan: