Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Vård- och omsorgsnämnden - aktuella beslut i juni 2021

Ekonomi- och verksamhetsplan, avsiktsförklaring gällande byggnation och idéburet offentligt partnerskap. Det var några av ärendena som vård- och omsorgsnämnden behandlade på sitt sammanträde den 16 juni. Här kan du läsa en sammanfattning av dessa.

Samtliga sammanträdeshandlingar finns tillgängliga på lund.se

Det kan dröja upp till två veckor efter mötet innan protokollet publiceras.

Remissvar Ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2022-2024

Kommunstyrelsens arbetsutskott tog 2021-05-17 beslut om förslag till budgetramar för åren 2022-2024. Vård- och omsorgsnämnden har fått förslaget för yttrande. Förslaget innebär ett kommunbidrag på 2 295 338 Tkr, vilket är en ökning med 5,4 % eller 117 900 Tkr jämfört med nämndens budgetram för 2021.

Vård- och omsorgsnämnden beslutade att godkänna förvaltningens yttrande på förslag till ekonomi och verksamhetsplan för åren 2022-2024 med budget 2022 samt överlämna yttrandet till kommunstyrelsen som nämndens yttrande.

Avsiktsförklaringar Guldåkern

Lunds Kommuns Fastighets AB (LKF) har fått en markanvisning inom området Guldåkern i Lund, för att bygga en gruppbostad enligt LSS och ett boende för äldre.

I samband med detta har LKF lämnat förslag till avsiktsförklaring. Avsiktsförklaringen är till för att reglera parternas förhållande fram tills ett samarbetsavtal mellan Lunds kommun och LKF överenskommes.

Vård- och omsorgsnämnden beslutade att ge vård- och omsorgsdirektören i uppdrag att teckna avsiktsförklaring med LKF.

Idéburet offentligt partnerskap

Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är en samverkansform mellan offentliga och idéburna aktörer. Partnerskapet syftar till att uppnå ett gemensamt allmännyttigt mål. Samverkan bygger på insikten om att det kan behövas flera perspektiv och flera olika typer av resurser för att lösa vissa problem. Vård- och omsorgsförvaltningen har tagit fram förslag på riktlinjer för IOP.

Vård- och omsorgsnämnden beslutade att anta riktlinjen för IOP inom vård- och omsorgsnämndens område från och med den 1 januari 2022.

Samtliga sammanträdeshandlingar från tidigare sammanträden kan du läsa här.

Uppdaterad:

Dela sidan: