Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Utbildningsnämnden – aktuella beslut i juni 2021

Förslag till programutbud för Lunds kommunala gymnasie- och gymnasiesärskolor läsåret 2022/23, tjänster för praktiknära forskning och en utökad elevhälsa var några av de ärenden som utbildningsnämnden fattade beslut om under läsårets sista möte 16 juni.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga här på webben.

Här hittar du alla handlingar.

Utbildningsnämnden beslutar om programutbud för Lunds kommunala gymnasie- och gymnasiesärskolor läsåret 2022/23

Varje kommun ansvarar för att ungdomarna i kommunen erbjuds gymnasie- och gymnasiesärskoleutbildning av god kvalitet. Ungdomarna ska inom gymnasieskolan erbjudas ett allsidigt urval av nationella program och inriktningar, programinriktat val, yrkesintroduktion, individuellt alternativ och språkintroduktion. Ungdomar inom gymnasiesärskolan ska erbjudas ett allsidigt urval av nationella och individuella program. I Lund erbjuds även spetsutbildningar och särskilda varianter på det Estetiska programmet och Naturvetenskapsprogrammet.

Under mötet beslutade utbildningsnämnden ett preliminärt utbud av nationella program, nationella inriktningar och introduktionsprogram inom gymnasieskolan och beslutade ett utbud av nationella och individuella program inom gymnasiesärskolan. Nämnden gav utbildningsförvaltningen uppdraget att presentera ett förslag på en komplettering av utbudet. Uppdraget gäller en reformerad spetsutbildning inom samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning historia vid Katedralskolan.

Här hittar du utbudet.

Förstärkt stöd till skolan för att hantera psykisk ohälsa hos barn och unga

Kommunstyrelsen föreslår att utbildningsnämnden beviljas ett tilläggsanslag om en miljon kronor. Pengarna är ett stöd till skolorna för att möjliggöra en förstärkning av elevhälsan för att hantera psykisk ohälsa hos barn och unga. Satsningen kommer även fristående skolhuvudmän tillgodo.

Bakgrunden till stödet är att elevernas studieresultat samt psykiska hälsa har påverkats negativt av fjärr- och distansundervisning under Covid-19-pandemin. Utbildningsförvaltningen kommer fördela de inkomna medlen efter de behov som finns i verksamheterna av att stärka elevhälsoarbetet och minska de negativa effekterna av fjärr- och distansundervisningen under Covid-19-pandemin.

Utbildningsnämnden beslutar att inrätta två tjänster för praktiknära forskning

Utbildningsförvaltningen har sedan tidigare fått i uppdrag att utreda hur två tjänster för praktiknära forskning kan utformas och finansieras. Utredningen presenterades för nämnden och föreslår att det inrättas tjänster som ska vara sökbara för forskarutbildade lärare.

Syftet med den praktiknära forskningen i skolan är att utveckla och förbättra undervisningen för att öka elevers måluppfyllelse. Det kan uppnås genom att forskningsfrågor formuleras utifrån professionens behov av kunskap om lärande och undervisning, i ett visst ämne eller ämnesområde. Den kunskap som framkommer har därmed direkt nytta och användbarhet i verksamheten. Utöver det kan den praktiknära forskningen användas för att stärka utbildningens vetenskapliga grund.

Här finns fler handlingar från utbildningsnämndens möte

Kommande möten och ledamöter i utbildningsnämnden

Uppdaterad:

Dela sidan: