Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Tekniska nämnden - aktuella beslut juni 2021

Tekniska nämnden den 16 juni tog beslut om ny parkeringsreglering på Smedjebacken, ett samråd kring cykelväg och ridstig längs Svenshögsvägen och om förlängning av försöket med busstrafik till Vallkärra och Stångby. Nämnden beslutade även om flaggning inför World Pride och hanterade två ärenden med koppling till kommunens största utbyggnadsområden, Brunnshög och Västerbro.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga här på webben. Observera att det kan dröja upp till 2 veckor efter mötet innan protokollet publiceras.

Här finns fler handlingar från tekniska nämndens möte

Parkeringsreglering på Smedjebacken

Tekniska nämnden beslutade att införa ny parkeringsreglering på Smedjebacken. Ett arbetsplatsområde väster om Smedjebacken har infört avgiftsbelagd parkering vilket lett till mer trafik och framkomlighetsproblem i bostadsområdet. Fastighetsägare har haft svårt att ta sig till och från sina fastigheter och renhållningsfordon har svårt att komma fram. Med de nya reglerna begränsas parkeringstiden till fyra timmar under dagtid, vardagar kl 9-18, samtidigt som boendeparkering införs för att de boende vid behov ska kunna parkera längre tid.

Skrivelse - Regnbågsfärger på stan i samband med World Pride

Nämnden beslutade att regnbågsflaggan ska hissas på Stortorget i samband med World Pride 12-22 augusti. Sedan tidigare finns ett beslut om regnbågsfärgade vägmärkesstolpar som redan synliggjorts på ett 20-tal stolpar i Lund och de östra tätorterna. Beslutet bygger på en skrivelse från V och FI samt ett tidigare Lundaförslag om regnbågsfärgade övergångsställen. Pride firas världen över för att synliggöra och stärka allas rättigheter, oavsett kön, könsidentitet, könsuttryck, sexuell identitet och sexualitet.

Skrivelse - Förlängning av försöket med buss till Vallkärra och Stångby

Nämnden beslutade att förlänga försöket med busstrafik till Vallkärra och Stångby i enlighet med en skrivelse från (L) och (C). Ansvaret för kollektivtrafiken ligger hos Region Skåne/Skånetrafiken som la ner linje 3 till Stångby 2020. Tekniska nämnden gjorde då ett tillköp och tog beslut om att bekosta trafiken under en provperiod 2021. Eftersom provperioden påverkats av pandemin förlängs provperioden ytterligare ett år, under förutsättning att kommunstyrelsen godkänner en begäran om extra finansiering. Busstrafiken ska utvärderas vid provperiodens slut.

Samråd för cykelväg och ridstig mellan Norra Fäladen och Stångby

Nämnden gav klartecken för att anordna ett samråd kring anläggningen av cykelväg och ridstig mellan Norra Fäladen i Lund och Stångby. Ridstigen bör enligt det kommunala funktionshinderrådets bygg-och trafikmiljögrupp anläggas en bit från cykelstråket. Cykelvägen föreslås utrustas med detektorstyrd belysning. Samrådet kan starta senare i sommar, beroende på när Länsstyrelsen lämnar besked, för att sedan pågå i två månader. Allmänheten kommer att bjudas in till samrådsmöte.

Markförvärv på Västerbro

Tekniska nämnden föreslår till kommunstyrelsen att kommunen köper mark på Västerbro för att underlätta den nya sträckningen av Öresundsvägen. Marken ingår i Riksbyggens fastigheter Gustavshem 2 och 3. I utbyte får Riksbyggen köpa mark av kommunen på Södra Råbylund. Detaljplanen för Öresundsvägens nya sträckning handläggs av Stadsbyggnadskontoret.

Markanvisningstävling på Brunnshög

Den markanvisningstävling för byggrätter inom Parkkvarteren i Brunnshög som genomfördes under 2020 till 2021 får nu en fortsättning. Nämnden beslutade att fem av de topp-noterade anbuden, som inte räckte till vinst, bjuds in till en ny tävling om tre andra byggrätter inom Portkvarteren i Brunnshög. Kraven på bland annat hållbarhet, innovation och arkitektval är samma som vid förra tävlingen, men priset justeras utifrån den nya placeringen. Det anbud som uppfyller alla krav och erbjuder högst pris får en markanvisning med möjlighet att bygga 90 bostadsrätter. Utbyggnadstakten i Brunnshög är planerad till cirka 300 bostäder årligen. Varje år fördelas byggrätter och ambitionen är att all anvisning ska ske konkurrensutsatt.

Mer om tekniska nämnden

Kommande möten och ledamöter i tekniska nämnden

 

Uppdaterad:

Dela sidan: