Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Renhållningsstyrelsen - aktuella beslut juni 2021

På renhållningsstyrelsens sammanträde den 15 juni togs bland annat upp ett förslag till ny kompetensutvecklingsplan.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår, finns tillgängliga här på webben.

Här hittar du samtliga handlingar

Åtgärder med anledning av arbetsmiljöanalys

Under 2019 genomförde kommunens revisorer en undersökning av renhållningsstyrelsens arbetsmiljöarbete. Bedömningen var att renhållningsstyrelsen inte hade ett tillfredställande arbetsmiljöarbete. Sedan dess har flera åtgärder gjorts för att säkra uppföljning och det systematiska arbetsmiljöarbetet. Renhållningsstyrelsen beslutade tidigare att de åtgärder som genomförts skulle granskas av en oberoende part. Den granskningen visar att åtgärderna haft effekt. Utredningen visar dock att behov av ytterligare åtgärder finns för att säkra styrelsens insyn och interna kontroll. De åtgärder som föreslås är att en sammanfattning av tillbud och skador inkluderas i del- och årsbokslut. För att synliggöra styrelsens arbete föreslås att den information som ges från förvaltningen vid varje styrelsemöte, skrivs in i protokollet. Samtidigt ska styrelsen erbjudas utbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete.
Renhållningsstyrelsen beslutade enligt förslag.

Kompetensutveckling på Lunds renhållningsverk

En kompetensutvecklingsplan har tagits fram för samtliga renhållningsarbetare. En process om hur man årligen arbetar fram en ny plan har också tagits fram. Underlaget till planen börjar med de årliga medarbetarsamtalen. De behov som kommer fram i de samtalen förs samman till en utvecklingsplan inför kommande år. Sen planeras utbildning.

De kompetenser som ses viktiga för en renhållningsarbetare är bl.a. chaufförskompetens, digital kompetens, fordonskompetens, fysisk förmåga och branschkunskap. De framtagna kompetenserna kommer även att underlätta vid rekrytering av chaufförer. I ett första steg kommer nu den digitala kompetensen att säkras. Förvaltningen har sökt om medel från omställningsfonden KOM-KR och beviljats 200 000 kr för att höja den digitala kompetensen. Renhållningsstyrelsen godkände kompetensutvecklingsplanen och ska årligen ha en redovisning av kompetensutvecklingsbehoven.

Här finns alla handlingar från renhållningsstyrelsens möten

Ledamöter i renhållningsstyrelsen

Uppdaterad:

Dela sidan: