Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Barn- och skolnämnden - aktuella beslut juni 2021

Förstärkt stöd till skolan för att hantera psykisk ohälsa hos barn och unga, resultatredovisning gällande betyg och behörighet samt Lundaförslag om vegetarisk mat i skolor och förskolor. Det är några av de frågor som barn- och skolnämnden behandlade på sitt sammanträde den 15 juni.

Beslutsunderlag i alla ärenden från sammanträdet finns att ta del av här.

Protokollet publiceras på samma sida så snart det är justerat. Här följer kort information om ett urval av ärendena från nämndens sammanträde:

Förstärkt stöd till skolan för att hantera psykisk ohälsa hos barn och unga

Lunds kommun har med anledning av coronapandemin beslutat om ett antal åtgärdspaket under 2020 och 2021 för att lindra konsekvenserna av pandemin. Ytterligare en åtgärdsplan har nu tagits fram där förstärkt stöd till skolan för att hantera psykisk ohälsa hos barn föreslås med 1 miljon kronor under innevarande år. Barn- och skolnämnden har fått förslaget för synpunkter inför beslut i kommunstyrelsen.

Barn- och skolnämnden konstaterar sammanfattningsvis att man vid en förstärkning enligt förslaget kan påbörja ytterligare satsningar enligt sedan tidigare identifierade behov inom elevhälsan redan under hösten 2021 vilket ses som positivt.

Resultatredovisning gällande betyg och behörighet, läsåret 2020/2021

På sammanträdet presenterades preliminär resultatredovisning gällande betyg och behörighet för elever i årskurs nio.

De första analyserna av betygen för årskurs nioelever i Lunds kommun visar på fortsatt höga resultat. Det genomsnittliga meritvärdet för alla elever i årskurs 9 är 251,4 poäng och andelen behöriga till yrkesförberedande gymnasieprogram 90,3 procent. Statistiken är preliminär och justeras marginellt. Även lovskolan kommer att påverka resultatet. Fortsatt analys av resultaten kommer att ske både på övergripande nivå och på skolnivå.

Lundaförslag: Öka acceptansen för vegetarisk mat i skolor och förskolor

Barn- och skolnämnden har mottagit ett Lundaförslag om att öka acceptansen för vegetarisk mat i skolor och förskolor. Målsättningen är att kraftigt öka andelen vegetarisk mat som serveras genom en rad åtgärder såsom fortbildning av personal och tävling om högst andel vegetarisk kost, samt prövning av en helvegetarisk norm i förskolor och skolor.

Barn- och skolförvaltningen har skrivit ett yttrande som nämnden beslutade lämna som svar till förslagsställaren. Av svaret framgår att den samlade bedömningen kring Lundaförslaget i huvudsak är positiv. Barn- och skolförvaltningen ställer sig dock tveksam till att utlysa en tävling om mat. Förvaltningen framhåller även att förslaget om helvegetarisk norm bör behandlas inom ramen för kommande revidering av kommunens kostpolicy.

Mer om barn- och skolnämnden

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, beslutsunderlag och protokoll till barn- och skolnämndens möten samt sammanträdestider för året, finns tillgängliga här.

Kontaktuppgifter till politiker i barn- och skolnämnden hittar du här.

Uppdaterad:

Dela sidan: