Länk till startsidan

Servicenämnden - aktuella beslut i juni 2021

Servicenämnden behandlade vid sitt sammanträde den 9 juni bland annat ärenden om samordnade servicetjänster, gemensam städstandard för Lunds kommun och avsiktsförklaring om att bygga en ny förskola intill Stenkrossen.

Nämnden fick dessutom gemensam information tillsammans med socialnämnden om utvärderingen av Lunds kommuns bostadsorganisation, som förändrades 2018 i syfte att säkerställa kommunens behov av bostäder för sociala ändamål.

Samordnade servicetjänster

För att fortsatt kunna ge invånarna i Lunds kommun en kostnadseffektiv service med hög kvalitet och säkra välfärden framöver, finns behov av effektivare arbetssätt samt ökat samarbete inom kommunen. Det har bland annat slagits fast i ekonomi- och verksamhetsplanen för Lunds kommun 2021-2023. Genom att samla servicetjänster ökar möjligheterna till en mer likvärdig service inom kommunen.

Servicenämnden beslutade i mars att ge serviceförvaltningen i uppdrag att ta fram en nulägesbild över omfattningen av nuvarande servicetjänster i Lunds kommun. Denna är nu genomförd och konstaterar att servicetjänster hanteras på olika sätt inom kommunens verksamheter. Det sker både av förvaltningarna själva, av privata leverantörer samt av serviceförvaltningen. Det saknas ett helhetsperspektiv vilket kan leda till betydligt sämre möjligheter att uppnå målet om att skapa ökad likvärdighet i servicen som kommunen levererar.

Nämnden beslutade nu att, utifrån nulägesanalysen, ge serviceförvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag på pilotprojekt för at testa samordnade servicetjänster tillsammans med några andra förvaltningar. Målet med pilotförsöket är att skapa förutsättningar för en mer kostnadseffektiv verksamhet med god och likvärdig kvalitet.

Remiss: Motion från Västerpartiet ”Ta fram och tillämpa en städstandard inom Lunds kommun”

Vänsterpartiet har i en motion föreslagit att Lunds kommun bör ha en städstandard som anger på vilket sätt olika ytskikt ska hanteras. Motionen föreslår också att särskilda krav ställs vid upphandling av lokalvård och att serviceförvaltningens lokalvård alltid ska erbjudas att lägga anbud på städtjänster. Serviceförvaltningen har noterat att kvaliteten på lokalvården varierar inom kommunen och är därför positiv till en kommungemensam lokalvårdsstandard.

Förvaltningen konstaterar i sin tjänsteskrivelse bland annat att förslaget bedöms på sikt vara ekonomiskt gynnsamt för kommunen. Undermålig eller felaktig lokalvård medför ökade underhållskostnader av fastigheterna. En gemensam lokalvårdsstandard skapar möjlighet till kvalitativa, kostnadseffektiva och affärsmässiga upphandlingar, samtidigt som hållbarhet ur ett miljö- och samhällsperspektiv säkerställs. Likvärdig lokalvård möjliggör en bättre arbetsmiljö för både barn och vuxna, något som gynnar hälsa och välmående hos alla som vistas i kommunens lokaler och därmed minskade kostnader för exempelvis personalvård.

Nämnden beslutade att besvara motionen genom att översända förvaltningens tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen.

Avsiktsförklaring avseende förskolelokal på fastigheten Stenkrossen 2

I barn- och skolförvaltningens beslutade lokalplan redogörs för ett behov av en förskola med åtta avdelnignar på fastigheten Stenkrossen 2 från och med höstterminen 2024. Nybyggnationen ersätter de paviljonger med sex avdelningar som dag finns på fastigheten Råbykungen 3.

Lunds Kommuns Fastighets AB (LKF) har erhållit en markanvisning för att bland annat uppföra en förskola på fastigheten.

Nämnden beslutade att ge serviceförvaltningen i uppdrag att ingå avtal om avsiktsförklaring gällande förskola på fastigheten Stenkrossen 2.

Observera att protokollet justeras den 14 juni.

Här hittar du alla handlingar och kommande sammanträdestider för servicenämnden

Kontaktuppgifter till samtliga ledamöter och ersättare i servicenämnden

Uppdaterad:

Dela sidan: