Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Kommunstyrelsen- aktuella beslut i juni 2021

Åtgärdspaket, nya lokaler för musikskolan och revidering av LundaEko. Det var några av ärendena som kommunstyrelsen fattade beslut om på sitt sammanträde i maj 2021.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga på www.lund.se/handlingar.

Femte åtgärdspaket för att hantera effekterna av coronapandemin- fokus besöksnäring och servering

För att hantera effekterna av covid-19 har Lunds kommun presenterat fyra åtgärdspaket sedan mars 2020. Det har bland annat handlat om stöd till det lokala näringslivet och föreningslivet genom olika former av stöd och lättnader i avgifter.

Kommunstyrelsen har nu beslutat om ett femte åtgärdspaket. Nu riktas fokus mot besöksnäringen som drabbats hårt av restriktioner för att hindra smittspridningen. De verksamheter som har serveringstillstånd i Lund har förlorat mellan 40 och 95 % av sin normala omsättning visar restaurangrapporteringen för 2020. Kommunstyrelsen har beslutat att förslå att kommunfullmäktige beslutar om en justering av taxor och avgifter för uteserveringar, food-trucks, torghandeln och serveringstillstånd för 2021. Beslutet innebär att serveringstillstånd, uteserveringar, food-trucks och torghandeln blir avgiftsfritt under hela 2021. Finansieringen av insatserna sker via kommunstyrelsens reserverade medel för coronapandemin.

Modellkommun för jämställdhet 2021

Kommunstyrelsen har beslutat att ansöka hos Sveriges Kommuner och Regioner om att bli en modellkommun för jämställdhet. Modellkommuner syftar till att genom ett strukturerat erfarenhetsutbyte utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering och projektet sköts av SKR, Sveriges kommuner och regioner. Syftet med modellkommuner för jämställdhet är att säkerställa jämställda välfärdstjänster för olika grupper av kvinnor och män, flickor och pojkar. Från varje kommun deltar ledande politiker och chef med mandat att driva förbättringsarbete, samt nyckelpersoner som strateg eller utvecklingsledare.

Att vara en modellkommun för jämställdhet skulle innebära att Lunds kommun får hjälp att integrera jämställdhet i sin styrning och ledning på ett systematiskt sätt något som saknas i kommunen idag.

Delårsrapport för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige inklusive revisionen

Delårsrapporten för KS och KF inklusive revisionen fram till den 30 april presenterades för kommunstyrelsen under sammanträdet. I delårsrapporten framgår det att det prognostiserade resultatet för 2021 väntas bli ett nollresultat. För de första fyra månaderna visar verksamheten på 7,7 miljoner plus.

I delårsrapporten finns också uppgifter om hur kommunstyrelsen når de mål som kommunfullmäktige satt upp för vår verksamhet och redovisning av sjukfrånvaron. Uppföljningen visar att kommunstyrelsens utvecklingsmål i stort går i rätt riktning. Sjukfrånvaron på kommunkontoret är låg. Kommunstyrelsen beslutade att godkänna delårsrapporten per den 30 april för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige inklusive revisionen och anmäla den för kännedom till kommunfullmäktige. Jämställdhet är ett målområden i program för social hållbarhet.

Aktualiserad handlingsplan mot våldsbejakande extremism

Genom att motverka våldsbejakande extremism värnar vi vår demokrati. Det är syftet för den aktualiserade handlingsplan mot våldsbejakande extremism som kommunstyrelsen nu beslutat om. Fokus för handlingsplanen är att arbeta förebyggande. Handlingsplanen har aktualiserats eftersom problematiken med våldsbejakande extremism har förändrats. Den förändrade problematiken gäller såväl lokalt, nationellt som internationellt. De aktuella grupperingarna som handlingsplanen har som avsikt att jobba mot är den högerextremistiska vit makt miljön, den vänsterextremistiska autonoma miljön och den våldsbejakande islamistiska extremist miljön. I handlingsplanen som nu aktualiserats för att bättre möta dagens förändrade problematik beskrivs hur arbetet i Lunds kommun ska se ut.

Revidering av LundaEKO

Lunds kommun strävar efter att vara ledande inom miljö och klimat. Miljötänk ska genomsyra kommunens arbete och medarbetarnas vardag. Vägledande i kommunens miljöarbete är policy för hållbar utveckling tillsammans med LundaEko II, Lunds kommuns program för ekologisk hållbar utveckling 2014-2020. Kommunstyrelsen har nu beslutat att föreslå för kommunfullmäktige att anta Program för ekologisk hållbar utveckling LundaEko 2021-2030.

Programmet ska styra Lunds kommuns arbete med ekologisk hållbarhet de närmsta åren och innehåller förändringar och ambitionshöjningar inom en rad områden. Programmet syftar till att skapa ett resurseffektivt samhälle där ekosystemen och dess funktioner långsiktigt bibehålls och planetens gränser inte överskrids och styr gentemot ett klimatneutralt Lunds 2030.

Ansökan om verksamhetsstöd till Venture Cup

Venture Cup genomför varje år en rikstäckande idétävling för entreprenörer. Denna har som mål att stimulera tillväxt i näringslivet i Sverige. Konceptet bygger på en väl beprövad metod där deltagarna utvecklar sina idéer till morgondagens företag. Venture Cup har sedan 2010 erhållit årligt bidrag från Lunds kommun. Venture Cup har under flera år fått stöd av Lunds kmmun men 2019 avslogs ansökan om medel hänsyn till Lunds kommuns ekonomiska utmaningar. Venture Cup har nu inkommit med en ny ansökan om verksamhetsstöd i form av ett regionalt partnerskap, på 200 tkr per år under tre år (2021-2023). Kommunstyrelsen har nu beslutat att bevilja stöd om 50 000 kronor till Venture Cup och att stödet finansieras ur kommunstyrelsens reserverade medel.

Markanvisningsavtal del av Östra Torn 27:2 med Lund International School

Flera internationella privata skolor har under de senaste åren efterfrågat mark för att bygga skola i Brunnshög. Närheten till ESS och MAXIX skulle underlätta för forskare som verkar i området. Lund International School, LIS, bedriver idag skolverksamhet i Tunaområdet och hyr tillfälliga lokaler av Lunds kommun. Hyresmöjligheterna upphör 2022-11-30 och skolan behöver ersättningslokaler. Med bakgrund av det har kommunstyrelsen beslutat att godkänna markanvisning av del av fastigheten Lund Östra Torn 27:2 för byggandet av en ny skola till LIS. Skolan ska inordna sig i Lunds vision om ett europeiskt föredöme för hållbar stadsutveckling. Solceller skall producera el, värmepumpar skall energieffektivisera och största möjliga energiåtervinning gäller. Även dagvatten tas om hand lokalt med hjälp av gröna tak på skolan som planeras att byggs i betong med puts och glas.

Temporärt omställningsstöd till fristående huvudmän

Lunds kommun har infört ett nytt system gällande internhyror. Modellen påverkar kommunens ersättning till fristående förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. I samband med att beslutet om ny modell för internhyror fattades av kommunfullmäktige fick kommunkontoret i uppdrag att titta på alternativ till temporära omställningsstöd för fristående skolor. Kommunstyrelsen har nu beslutat att ge kommunkontoret i uppdrag att i samråd med barn- och skolförvaltningen ta fram ett förslag på utökad ersättning riktat mot mindre förskole- och skolenheter utanför tätorten Lund i likhet med den modell som redan tillämpas på byskolorna, att förslaget tas upp för beslut i kommunstyrelsen i september.

Utveckling av Kino

Biografen Kino i Lund bedrivs av den ideella föreningen Folkets Bio i Lund. Föreningen vill etablera Kino som ett filmhus genom att bygga om biografen från två till fyra salonger och öka ytorna för bistro och bar. Genom att göra det ges också nya möjligheter för andra typer av arrangemang än enbart filmvisning. Kinos lokaler ägs av Stena Fastigheter, och det är Lunds kommun som idag står som hyresgäst.

Det finns flera frågor som behöver besvaras när det gäller det fortsatta tillvägagångssättet i det här ärendet och kommunstyrelsen har nu beslutat att kommunkontoret ska utreda detta. Utredningen ska titta på bland annat möjligheten att genomföra ombyggnation inom ramen för befintligt hyresavtal eller om det finns det alternativa avtalsförhållanden och i så fall vad är kommunens roll i detta. Utredningen ska också titta på gränsdragningen mellan Lunds kommun och Folkets Bio i Lund i den fortsatta planeringen och de ekonomiska ramarna för projektet.

Nya lokaler för musikskolan

2019 infördes musikchecken i Lunds kommun. Musikchecken har tagits fram för att fler ska kunna få musikundervisning och ökningen av elever i musikskolan har gjort att det behövs fler lokaler. För att musikskolan ska kunna ta emot fler elever redan till hösten 2021 har kultur- och fritidsnämnden hyra lokaler på S:t Laurentiigatan 10. Kommunstyrelsen har nu beslutat att ge servicenämnden i uppdrag att teckna hyreskontrakt för Kulturskolan på S:t Laurentiigatan 10. Finansiering sker inom kultur- och fritidsnämndens ram.

Tillsättning av vikarierande politisk sekreterare i Lunds kommun för Socialdemokraterna

Kommunstyrelen har beslutat att utse Pär-Ola Nilssontill vikarierande politisk sekreterare på heltid för kommunalrådet Anders Almgren (S) för perioden 2021-06-28 – 2022-03-13. Pär-Ola Nilsson ersätter Sebastian Jaktling under hans föräldraledighet.

Handlingsplan Intern kontroll 2022

För att ha ordning och reda i kommunens verksamhet och se till att våra mål och uppdrag uppfylls genomförs varje år intern kontroll. Det görs bland annat genom regelbundna riskanalyser, kontrollaktiviteter och uppföljningar. Kommunstyrelsen fattar beslut om vad som ska granskas och tar del av resultatet. Kommunstyrelsen har nu beslutat att för 2022 ska granskning inom följande områden göras:

Hantering av konvertering enligt LAS och företrädesrätt enligt LAS
Kunskaper om och tillämpning av lagstiftning, rutiner och digitala kommunikationsverktyg i förhållande till offentlighet, sekretess och informationssäkerhet
Framtagande av styrdokument samt säkerställande efterlevnad av beslutade styrdokument
Nämnder och styrelser beslutar därefter om nämndspecifika kontrollaktiviteter som kompletterar de kommungemensamma.

Uppdaterad:

Dela sidan: