Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Renhållningsstyrelsen - aktuella beslut maj 2021

På renhållningsstyrelsens sammanträde den 25 maj togs bland annat upp ett förslag till ny renhållningsordning med ny avfallsplan och renhållningsföreskrifter.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår, finns tillgängliga här på webben.

Här hittar du samtliga handlingar

Lunds kommuns renhållningsordning 2021-2024

Kommunen har ansvar för att upprätta en renhållningsordning som består av en avfallsplan och renhållningsföreskrifter. Avfallsplanen är ett viktigt verktyg för att utveckla avfallshanteringen. I avfallsplanen fastställs mål och åtgärder för hur vi ska minska avfallets miljöpåverkan. Ansvaret för att genomföra avfallsplanens mål, har samtliga förvaltningar inom kommunen, inom sina respektive områden.

I förslaget till ny avfallsplan finns fyra mål som är: Avfallsmängderna ska minska, Utsorteringen ska öka, Nedskräpningen ska minska, Samverkan ska öka.

Avfallsplanen redogör för mål inom EU, våra nationella mål, och mål för kommunen. I Lunds kommun föreslås bl.a. målet att den totala mängden avfall ska minska från år 2020, med 58 875 ton till 57 500 ton år 2024. Mängden hushållsavfall (kg/invånare/år) föreslås minska från 467 kg år 2020 till 423 kg år 2024. För att höja utsorteringen och få mer återvinning, föreslås målet att återvinningsbart material i restavfallet ska minska från 57% år 2020 till 48% år 2024.

Renhållningsföreskrifterna reglerar avfallshanteringen i kommunen. Förslaget till nya renhållningsföreskrifter innebär en del förändringar i bl.a. bestämmelser om kärlets placering och dragväg, regler om backning, hur sällan fettavskiljare ska tömmas m.m.

Förslaget till ny renhållningsordning för tiden 2021-2024 godkändes av renhållningsstyrelsen som nu skickar den vidare för beslut i kommunfullmäktige. Före beslut i kommunfullmäktige kommer renhållningsordningen att ställas ut för att ge möjlighet till att komma med synpunkter.

Månadsuppföljning per april 2021

Förvaltningens resultat för årets fyra första månader (tertial) uppgick till - 0,5 miljoner kronor vilket är en förbättring i jämförelse med periodens budget med 1,2 miljoner kronor. Resultatet har även en positiv avvikelse i jämförelse med föregående år. Under första tertialet har förvaltningen investerat bl.a. i kärl för 0,5 miljoner kronor och i underjordiska behållare för 1,1 miljoner kronor. Investeringar i underjordiska behållare har gjorts i bostadsområdet Brunnshög för att komplettera insamling som är planerad med sopsug. Några kostnader som är en direkt effekt av pandemin finns inte under perioden.
I förhållande till de mål som finns under fokusområdet ”Lundaborna i fokus” med bättre resurshushållning, syns en minskning av restavfallet med sju procent jämfört med tidigare år. Fokusområdet Smartare Lund visar att solcellsanläggningen är i full drift och självförsörjningsgraden av el uppgick under april till 93%. Totalt under de fyra första månaderna var självförsörjningsgraden 41%. Antalet körda kilometer per kärl minskar som följd av omläggningar av distrikten.

Här finns alla handlingar från renhållningsstyrelsens möten

Kommande möten och ledamöter i renhållningsstyrelsen

Uppdaterad:

Dela sidan: