Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Barn- och skolnämnden - aktuella beslut maj 2021

Delårsrapport, skolplacering till förskoleklass och redovisning av barngruppernas storlek i förskolan. Det är några av de frågor som Barn- och skolnämnden behandlade på sitt sammanträde den 25 maj.

Beslutsunderlag i alla ärenden från sammanträdet finns att ta del av här.

Protokollet publiceras på samma sida så snart det är justerat. Här följer kort information om ett urval av ärendena från nämndens sammanträde:

Delårsrapport per den 30 april 2021 för Barn- och skolnämnden

Barn- och skolförvaltningen har sammanställt en delårsrapport per den 30 april för Barn- och skolnämndens verksamheter. I rapporten redovisas bland annat händelser av väsentlig betydelse, måluppfyllelse och det ekonomiska resultatet med prognos för helåret.

Barn- och skolnämnden redovisar ett positivt ekonomiskt resultat på cirka 1,9 mnkr för perioden. För helåret prognostiserar Barn- och skolnämnden en positiv budgetavvikelse på 20 mnkr i jämförelse med tilldelad budgetram om 2 742,1 mnkr. Flertalet av nämndens sex utvecklingsmål följs upp närmare i kommande uppföljningar.

Skolplacering till förskoleklass läsåret 2021/2022

Inför höstterminen 2021 finns cirka 1 400 barn inom Lunds kommun som ska börja förskoleklass. Barn- och skolförvaltningen har genomfört ett ansökningsförfarande tillsammans med de fristående huvudmännen. Vårdnadshavare har haft möjlighet att lämna önskemål om skolplacering via lund.se. Barn- och skolförvaltningen informerade på sammanträdet om utfallet i årets skolvalsprocess.

Totalt 1 247 barn fått skolplaceringsbeslut till förskoleklass inför läsåret 2021/2022. 90 % av dessa fick sitt förstahandsval. Besluten om skolplacering har fattats enligt skollagens bestämmelser om skolplacering och barn- och skolnämndens fastställda urvalsprinciper och därefter meddelats vårdnadshavarna.

Redovisning av barngruppernas storlek i förskolan

Barn- och skolnämnden tar två gånger om året fram en redovisning över barngruppernas storlek i förskolan. Barn- och skolförvaltningen har nu sammanställt en redovisning där uppgifter om antal barn per förskola och avdelning tagits fram utifrån den rapportering som tidigare skett till SCB per den 15 oktober 2019 (16,3 barn/avdelning) respektive 2020 (15,8 barn/avdelning). I redovisningen ingår också uppgifter om antal barn per förskola och avdelning enligt uppgifter ur förvaltningens verksamhetssystem per den 15 april 2021 (17,4 barn/avdelning), liksom resultat av en manuell uppföljning av antalet barn per barngrupp som tidigare genomförts (9,4 barn/grupp).

Till nästa redovisningstillfälle i nämnden i december i år kommer de uppgifter som förvaltningen rapporterar in till SCB den 15 oktober att presenteras.

Protokollet från sammanträdet publiceras så snart det är justerat.

Mer om barn- och skolnämnden

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, beslutsunderlag och protokoll till barn- och skolnämndens möten samt sammanträdestider för året, finns tillgängliga här.

Kontaktuppgifter till politiker i barn- och skolnämnden hittar du här.

Uppdaterad:

Dela sidan: