Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Byggnadsnämnden – aktuella beslut maj 2021

Under torsdagen antog byggnadsnämnden en detaljplan för Brunnhög som kan innebära 750 nya arbetsplatser. Man beslutade också i flera bygglovsärenden och behandlande bland annat ett Lundaförslag, remisser och utredningar.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga här på webben.

Här hittar du alla handlingar

Utredning visar att en överbyggnad av E22:an är möjlig men kostsam

Byggnadsnämnden och tekniska nämnden fick för en tid sedan i uppdrag att utreda möjligheterna att täcka över E22:an för att bygga på ytan. Utredningen som nu är klar visar att det är tekniskt möjligt och vore positivt för staden i stort, men att kostnaden blir mycket stor i förhållande till de möjliga intäkterna. I framtiden när konkurrensen om marken blir större och markvärdena högre kan möjligheterna vara betydligt bättre. Byggnadsnämnden tog inte ställning i frågan utan beslutade att översända utredningen till kommunstyrelsen som gett uppdraget.

Lundaförslag besvaras med hänvisning till styrande dokument

Byggnadsnämnden behandlade ett Lundaförslag där man önskat att allt detaljplanerat byggande på jordbruksmark ska förbjudas. Nämnden menar att intentionen i några av de viktigaste styrdokumenten för planering, översiktsplanens och utbyggnadsplanens, är just att i möjligaste mål spara jordbruksmarken. Eftersom frågan är av principiell karaktär kommer nu ärendet gå vidare till kommunfullmäktige för beslut innan svar skickas till förslagsställaren.

Detaljplaner för Brunnshög, Stångby och Torna Hällestad

Två nya detaljplaner antogs av byggnadsnämnden, den tredje som var uppe för beslut återremitterades till stadsbyggnadskontoret för att man ska ta fram ett justerat förslag.

Precis vid entrén till Brunnshög görs det plats för forskning, kontor och lätt industri, sammanlagt kan det bli plats för 750 arbetsplatser. Den högsta byggnaden kan bli upp till nio våningar, men de flesta kommer att hålla sig mellan fyra och sex våningar. Att tomten bebyggs innebär att man också kommer att behöva ta hand om dagvattnet, bland annat med gröna tak, växtbäddar som ska fördröja vattnet och underjordiska magasin.

I västra Stångby görs plats för en ny villa i och med att en ny plan antogs. I den byggnad som redan finns kan det bli ett litet antal bostäder och verksamhet som inte får vara störande. Förslaget till ny detaljplan för Torna Hällestad innebar att två tomter i utkanten av byn kan styckas av och bebyggas med villor. Byggnadsnämnden återremitterade ärendet för att stadsbyggnadskontoret ska justera förslaget så att storlek och höjd överensstämmer med de kringliggande husen. Förslaget kommer därefter att behandlas av nämnden igen.

Två beslut om bygglov och ett nekat förhandsbesked

Nämnden beslutade om bygglov för två ärende, ett gällde en tillbyggnad och det andra gällde solceller på hustak.

Stadsbyggnadskontorets förslag var att neka bygglov på grund av byggnaden inte följer gällande detaljplan och att avvikelserna var för stora respektive utpekande i kommunens bevaringsprogram. Nämnden motiverade besluten med att andra gynnsamma värden övervägde och gav båda sökande positivt besked.

Byggnadsnämnden beslutade att meddela negativt förhandsbesked för två enbostadshus vid Vomb. Anledningen är att marken ingår i ett brukningsvärt jordbrukslandskap och att en expansion av Vombs by saknar stöd i översiktsplanen.

Beslut om byggsanktionsavgift och vite för olovligt hotell

Stadsbyggnadskontoret har utrett en anmälan om att det finns ett olovligt hotell i centrala Lund. Utredningen har visat att fastighetsägaren saknar bygglov och startbesked för verksamheten. Nämnden beslutade om en byggsanktionsavgift på 106 505 kr. Det fastställdes även att det inte är möjligt att bevilja bygglov i efterhand och fastighetsägaren behöver därför avsluta hotellverksamheten. Stängs inte hotellet, kommer fastighetsägaren behöva betala vite på 50 000 kr plus 50 000 kr för varje vecka därefter som verksamheten pågår. För att förhindra att hotell öppnas igen förbjöds fastighetsägaren även att använda fastigheten för sådan verksamhet igen. Gör bolaget det, själva eller genom annan, behöver de betala vite på nytt.

Här finns fler handlingar från byggnadsnämndens möte

Uppdaterad:

Dela sidan: