Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Tekniska nämnden - aktuella beslut maj 2021

Tekniska nämndens möte den 19 maj behandlade bland annat flera Lundaförslag, ett förslag om bildande av naturreservat Dalby fälad-Klockarelyckan och två ärenden kopplade till etablering av en internationell skola i Brunnshög.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga här på webben. Observera att det kan dröja upp till 2 veckor efter mötet innan protokollet publiceras.

Här hittar du alla handlingar

Lundaförslag om övergångsställen och cykelöverfarter vid Råbylundsvägen

Nämnden avslår Lundaförslaget om övergångsställen och cykelöverfart vid Råbylundsvägen. Gatan är inte färdigbyggd eftersom det fortfarande byggs i anslutande kvarter. Det är god sikt på platsen enligt tekniska förvaltningen som har studerat trafiken på plats och de korta raksträckorna lockar inte till högre hastighet än tillåtna 40 km/h. När gatan är klar kommer den upphöjda korsningen Råbylundsvägen – Limnologvägen att sänka hastigheterna ytterligare. Det finns dessutom andra gång- och cykelpassager i närheten, vid Prästasvängen och i korsningen med Landgillevägen. Förvaltningen lyfter också fram att övergångsställen och cykelöverfarter främst används för att gående och cyklister ska få tillfälle att korsa gator med mycket trafik, inte för att förbättra trafiksäkerheten. Flera studier visat att ett övergångsställe kan öka riskerna eftersom det leder till en falsk känsla av trygghet och sämre uppmärksamhet.

Läs mer om övergångsställen

Lundaförslag om discgolf på Sankt Lars

Lundaförslaget om en discgolfbana på Sankt Lars-området avslås. Större delen av parken är privatägd och kommunens angränsande natur-och betesmark bedöms inte som lämplig. Tillgången på banor i närområdet bedöms också vara god. Det finns två discgolfbanor i Lund, en på Sankt Hans backar och en på Galjevången, samt banor i flera angränsande kommuner.

Läs mer om discgolf i Lund

Lundaförslag om MTB-spår på Linero

Tekniska nämnden avslår Lundaförslaget om ett mountainbikespår (MTB) på Linero med hänvisning till att kommunen nyligen bidragit till ett stadsnära MTB-spår i vid Klosterängshöjden. Nämndens bedömning är också att det saknas resurser för den utredning som skulle behövas för att bedöma ekonomiska konsekvenser och hur förslaget påverkar övrig rekreation och friluftsliv i området, närboende, verksamheter och biologisk mångfald.

Läs mer om MTB-spår och cykelleder

Lundaförslag om toaletter och större soptunnor i Sankt Hans parken

Tekniska nämnden ställer sig positiv till förslaget om toalett och större soptunnor på Sankt Hans backar. Förslaget är i linje med den utvecklingsplan som nyligen antagits för området. Större och bättre soptunnor kan finansieras i befintlig budget medan behovet av toalett, både här och i andra parker och naturområden, tas med som ett investeringsbehov till kommande ekonomiska verksamhetsplan.

Läs mer om utvecklingen som planeras på Sankt Hans backar

Lundaförslag om mountainbikebana Södra Sandby

Nämnden avslår förslaget om en mountainbikebana av typen ”dirtjumpbana” i Södra Sandby. Det saknas lämplig kommunal mark för en bana och kommunen kan inte prioritera nya projekt utöver de tre satsningar som gjorts för mountainbike-åkare under senare år; Genarp (Häckeberga/Risen), Skrylle samt senast vid Klosterängshöjden i Lund.

Läs mer om MTB-spår och cykelleder

Lundaförslag om belysning cykelväg Lund-Dalby

Tekniska nämnden är positiv till förslaget men har inte egen beslutanderätt eftersom cykelvägen sköts av Lunds kommun men tillhör Trafikverket. Cykelvägen ingår även i Region Skånes regionala cykelvägsplan för 2018-2029 och det finns sedan tidigare ett förslag om att Regionen ska ta fram en handlingsplan för belysning på cykelvägen tillsammans med Lunds kommun och Trafikverket. Tekniska nämnden beslutade att Lunds kommun bör ta initiativ till en överenskommelse med Region Skåne och Trafikverket som syftar till att åstadkomma en detektorstyrd och samhällsekonomisk effektiv belysning längs den del av cykelvägen som idag saknar belysning.

Lundaförslag om träd-och buskridå längs cykelvägen mellan Lund och Dalby

Tekniska nämnden avslår förslaget om en träd-och buskridå längs cykelvägen mellan Lund och Dalby. Enligt förslagsställaren skulle planteringen ge lä åt cyklister och samtidigt gynna den biologiska mångfalden. Cykelvägen tillhör Trafikverket men sköts av Lunds kommun. Trafikverket och kommunen delar på skötseln av marken mellan cykelväg och väg. Området mellan cykelväg och åkermark tillhör privata markägare. När tekniska nämnden behandlade ett liknande ärende 2019 gjordes en utredning som visade att området mellan cykelväg och väg är för smal för plantering. Området behövs som avrinningsdike för dagvatten och enligt utredningen skulle plantering av träd eller buskar öka risken för översvämning. Närmare Lunds tätort finns en ca 600 m lång sträcka med bredare utrymme mellan cykelväg och väg, och här ansökte tekniska nämnden 2014 om statligt bidrag för en läplantering. Ansökan avslogs med motiveringen att naturvårdsnyttan inte var tillräckligt stor och att sträckan var för kort för att fungera som korridor för biologisk mångfald.

Lundaförslag om belysning på Slåtterbackens lekplats

Nämnden beviljar förslaget och tog beslut om att montera belysning vid Slåtterbackens lekplats på Kobjer. Bedömningen är att belysning på Slåtterbackens lekplats ökar möjligheter för lek och aktivitet även under kvällstid till en rimlig kostnad. Belysningen ska vara solcellsdriven och även detektorstyrd för att inte påverka den biologiska mångfalden.

Förslag till bildande av naturreservat Dalby fälad-Klockarelyckan

Nämndens beslut innebär att förslaget om att bilda naturreservatet Dalby fälad-Klockarelyckan skickas ut på remiss till berörda sakägare och även publiceras på kommunens hemsida. Syftet med ett naturreservat inom fäladsområdet mellan Dalby och Torna Hällestad är att bevara biologisk mångfald och att skydda, vårda, bevara och återställa värdefulla naturmiljöer. Området är utpekat som riksintresse för naturvård, delar ligger inom riksintresse för kulturmiljövård och området gränsar till riksintresse för friluftsliv. De föreslagna ordningsföreskrifterna för naturreservatet bedöms inte innebära några större begränsningar för friluftslivet i området.

Markanvisning och begäran om detaljplan för internationell skola i Brunnshög

Tekniska nämnden föreslår till kommunstyrelsen att teckna markanvisningsavtal med Lund International School (LIS) beträffande La Strada-tomten i Brunnshög, del av fastigheten Östra Torn 27:2. Nämnden tog även beslut om att begära en detaljplan för fastigheten från byggnadsnämnden.

Lund International School (LIS) är en skola för elever som bor i Sverige under en begränsad tid. När skolans nuvarande hyresavtal på Tunaområdet löper ut vill skolan bygga egna lokaler och samtidigt öka antalet elever. Skolans behov av nya lokaler sammanfaller med efterfrågan på internationell skola från forskningsanläggningarna ESS och MAX IV i Brunnshög. Flera internationella familjer har redan bosatt sig i området. Skolan skall inordna sig i Lunds vision om ett europeiskt föredöme för hållbar stadsutveckling och ha utrymme för 410–440 elever i åldrarna 3-16 år.

Här finns fler handlingar från tekniska nämndens möte

Kommande möten och ledamöter i tekniska nämnden

Uppdaterad:

Dela sidan: