Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Socialnämnden – aktuella beslut maj 2021

Socialnämndens delårsrapport, kvalitetsredovisningar och sänkta tillståndsavgifter under pandemin är några av de ärenden som togs upp på socialnämnden under sammanträdet den 19 maj. Här kan du läsa en sammanfattning av dessa ärenden.

Samtliga sammanträdeshandlingar finns tillgängliga på www.lund.se/handlingar.

Socialnämndens delårsrapport visar en fortsatt ökning av anmälningar och aktualiseringar

I delårsrapporten som antogs av socialnämnden beskrivs hur pandemin drabbar de grupper som har en svag ställning på arbetsmarknaden. Förvaltningen ser en fortsatt hög belastning genom ett högt inflöde av aktualiseringar och anmälningar inom alla myndighetsdelar. Inom barn- och ungdomsvården ligger antalet öppnade utredningar per månad på rekordnivåer. Även inom försörjningsstödet är det fler hushåll som har behov av stöd jämfört med 2020.

Socialnämndens kommunbidrag är 652 mnkr och prognostiserat underskott är -14 mnkr, vilket motsvarar 2 procent av kommunbidraget. Socialnämndens ekonomi är i balans för all verksamhet förutom försörjningsstöd och driften av ungdomsboendet Ametisten.

Kvalitetsredovisning genom Tyck till, Lex Sarah och patientsäkerhetsberättelse

Socialförvaltningens kvalitetsarbete rapporteras varje år till nämnden i tre olika rapporter, som socialnämnden beslutade att anta på dagens nämnd. Rapporterna beskriver arbetet med att rapportera, utreda, bedöma och åtgärda avvikelser enligt Lex Sarah, arbetet med patientsäkerhet och förbättringssystemet Tyck till. Kvalitetsarbetet är nämnden ansvarig att utföra enligt lag samt enligt de föreskrifter som finns för socialtjänst eller hälso- och sjukvård.

De avvikelser som rapporteras i patientsäkerhetsberättelsen var sammanlagt under 2020 185 avvikelser, vilket är en viss nedgång från tidigare år. 87 avvikelser rörde läkemedel, vilket står för den största minskningen med ca tjugo procent. 84 avvikelser var fallrapporter. Fyra avvikelser rörde brister i omvårdnad och en av dem utmynnade i en Lex Maria anmälan.

Antalet Lex Sarah-rapporter som lett till utredning har sedan 2016 legat jämnt på 60-80 stycken per år. Under pandemiåret 2020 gjordes endast 52 lex Sarah-rapporter vilket ledde till 46 utredningar. Denna minskning har fortsatt och under det första kvartalet 2021 har vi tagit emot 9 rapporter vilket lett till 4 utredningar. Ingen händelse har bedömts vara så allvarlig att den ska anmälas till IVO.

De senaste tre åren har det kommit in 35-45 inlägg via förbättringssystemet Tyck till. Jämfört med föregående år har andelen inlägg som kommer direkt från brukare eller deras anhöriga ökat och står för två tredjedelar av synpunkterna. Andelen kritik sjönk dock under 2020 till 59 procent jämfört med 81 procent 2019.

Tillståndsavgifter till befintliga tillståndshavare föreslås sänkas under pandemin

Den rådande pandemin har medfört omfattande och långvariga restriktioner mot serveringsställen vilket har drabbat verksamheterna hårt ekonomiskt genom betydande omsättningstapp. Besöksnäringen är ett viktigt inslag i stadslivet och verksamheterna i branschen är även viktiga för att Lund ska vara en trygg och attraktiv stad.

För att göra mesta möjliga för att hjälpa verksamheterna att överleva krisen beslutade socialnämnden att föreslå för kommunfullmäktige att besluta om att sänka tillsynsavgifterna för stadigvarande serveringstillstånd under 2021 till 0 kronor.

Här hittar du samtliga sammanträdeshandlingar.

Kommande möten och ledamöter i socialnämnden.

Uppdaterad:

Dela sidan: