Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Vård- och omsorgsnämnden - aktuella beslut i maj 2021

Hälsosamma scheman, uppföljning av arbetet med måltider för äldre inom ordinärt boende, fördelning av statsbidrag och förlängning av avtal gällande särskilda boenden. Det var några av ärendena som vård- och omsorgsnämnden behandlade på sitt sammanträde den 11 maj. Här kan du läsa en sammanfattning av dessa.

Samtliga sammanträdeshandlingar finns tillgängliga på lund.se.

Det kan dröja upp till två veckor efter mötet innan protokollet publiceras.

Införande av hälsosamma scheman fortsätter

Vård- och omsorgsnämnden beslutade att avslå inkommen skrivelse om att stoppa införandet av "hälsoscheman". Arbetet med införandet kommer därmed att fortsätta. Beslutet kommer att följas upp vid två tillfällen under året, då man även kommer att titta på status för införandet av heltid som norm och borttagande av delade turer.

Uppföljning avseende arbetet med måltider i ordinärt boende

Vård- och omsorgsnämnden beslutade i december 2020 att ställa sig bakom förvaltningens förslag till ny inriktning avseende måltider för äldre inom ordinärt boende. Nämnden beslutade även att arbetet ska följas upp i maj och november 2021.

En av besluten var att införa behovsbedömd måltidsleverans till hemmet- Uppföljningen visar på framsteg. Exempelvis så har hemvården tillsammans med Måltidsservice påbörjat arbetet med att ta fram matkasse för leverans i ordinärt boende.

Statsbidrag 2021

Lunds kommuns verksamheter för äldre med vård- och omsorgsbehov kommer få ett extra tillskott. Vård- och omsorgsnämnden beslutade att de extra medel som staten fördelat till kommuner gällande äldreomsorgen ska gå till att öka takten inom de prioriterade områden som nämnden tidigare beslutat om. Vård och omsorgsnämnden har även beslutat att ge förvaltningen i uppdrag att den 1 oktober 2021 återgå till tidigare riktlinjer för tvätt och städ samt att kostnader under 2021 ska belasta statsbidraget.

Syftet med statsbidraget är att säkerställa en god vård och omsorg av äldre och ska betalas ut årligen till och med år 2023. Samhället står inför en utmaning; allt fler äldre behöver stöd samtidigt som personer i arbetsför ålder minskar. Därför har vård- och omsorgsnämnden valt att fokusera på sex prioriterade områden i sin verksamhetsplan för 2021. I och med statsbidraget kommer nu dessa kunna intensifieras ytterligare.

Förlängning av avtal gällande särskilda boenden

Avtalen med de privata aktörerna Vardaga, Förenade Care och Norlandia Care, avseende drift av fyra särskilda boenden för äldre löper ut i augusti 2022. Nämnden beslutade att förlänga avtalen till och med augusti 2025. Förlängningen av avtal gäller boendena Brunnsgatan 15 A, Solbacken, Björkbacken och Fäladshöjden.

Samtliga sammanträdeshandlingar från tidigare sammanträden kan du läsa här.

Uppdaterad:

Dela sidan: