Länk till startsidan

Kommunfullmäktige- aktuella beslut i april 2021

Årsredovisningen och så ska kommunen meddela om förbud mot att vistas på särskilda platser för att förhindra smittspridning. Ja, det var en del av de ärenden som behandlades på kommunfullmäktiges sammanträde i april.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga på www.lund.se/handlingar.

Årsredovisning med nämndernas årsanalyser

Årsredovisningen redogör för kommunens och bolagens verksamheter. Den innehåller information om det ekonomiska resultatet, finansiering av verksamheten, ekonomisk ställning vid årets slut och uppföljning och utvärdering av kommunens fokusområden och mål.

Kommunfullmäktige beslutade på sammanträdet att godkänna årsredovisningen.

Så ska kommunen meddela om förbud mot att vistas på särskilda platser för att förhindra smittspridning

Pandemilagen ger möjlighet att fatta beslut om en rad begränsningar i samhället för att minska risken för spridning av covid-19. Lagen trädde i kraft den 10 januari 2021 och gäller till och med den 30 september 2021. Till lagen finns det en förordning som bland annat ger en kommun rätt att meddela föreskrifter om förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel. Förutsättningarna för kommunen att meddela föreskrifter om förbud enligt bemyndigandet är att:

  • Det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel,
  • Det inte innebär ett hinder mot att förflytta sig inom riket, och
  • Det inte heller i övrigt innebär obefogade inskränkningar i enskildas frihet.

Kommunfullmäktige har nu beslutat att uppdra åt kommunstyrelsen att meddela föreskrifter om förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel, med stöd av 8 kap. förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19. Rätten att meddela föreskrifter enligt ovan föreslås av kommunstyrelsen ska gälla till och med den 30 september 2021.

Uppdaterad:

Dela sidan: