Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Vård- och omsorgsnämnden - aktuella beslut april 2021

Vård- och omsorgsförvaltningens arbete med covid-19, välfärdsteknik och fördjupning av översiktsplan för Veberöd. Det var några av ärendena som vård- och omsorgsnämnden behandlade på sitt sammanträde den 14 april. Här kan du läsa en sammanfattning av dessa.

Samtliga sammanträdeshandlingar finns tillgängliga på lund.se

Det kan dröja upp till två veckor efter mötet innan protokollet publiceras.

Vård- och omsorgsförvaltningens arbete med covid-19

Vård- och omsorgsnämnden informerades av förvaltningen kring lägesbilden för arbetet med covid-19 och att rekommendationer från Region Skåne och Folkhälsomyndigheten fortsätter följas. Det är fortsatt mycket låg smittspridning inom vård- och omsorgsverksamheterna och vaccinationerna av såväl brukare som personal med vård- och omsorgsnära arbete går framåt.

Välfärdsteknik

Inom vård- och omsorgsförvaltningen arbetar man aktivt och proaktivt med olika välfärdstekniska insatser och digitalisering. Ett av nämndens mål är att digital teknik alltid övervägas som första alternativ när det kan användas för att bibehålla eller öka trygghet, aktivitet, delaktighet eller självständighet för den enskilde. För att uppnå detta arbetar förvaltningen exempelvis med automatisering av ansökningar och beslut och införande av välfärdstekniska produkter. Lunds kommun är även en förebild för andra kommuner i Sverige genom sitt uppdrag som "modellkommun", ett nationellt samarbete med SKR och nio andra kommuner i landet.

Fördjupning av översiktsplanen för Veberöd

Vård- och omsorgsnämnden behandlade en fördjupning av den kommunomfattande översiktsplanen för Veberöd. Inom nämndens ansvarsområde, finns idag i Veberöd, ett särskilt boende, en träffpunkt för äldre, en restaurang samt ett hemvårdsteam. Vård- och omsorgsnämnden har även beställt en gruppbostad enligt LSS med planerad inflyttning 2023. Vård- och omsorgsförvaltningen ser i dagsläget inget behov av fler verksamheter i Veberöd. I yttrandet till Stadsbyggnadskontorets fördjupning av översiktsplanen för Veberöd lyfts att det är av stor vikt att man har med vård- och omsorgsnämndens målgruppers behov. Det innefattar såväl den äldre befolkningen i samhället som personer med funktionsnedsättning.

Samtliga sammanträdeshandlingar från tidigare sammanträden kan du läsa här

Uppdaterad:

Dela sidan: