Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Byggnadsnämnden – aktuella beslut april 2021

Under torsdagen beslutade byggnadsnämnden i två ärenden om den långsiktiga utvecklingen för hela kommunen. De beslutade även bland annat om samråd för förtätning i centrala Lunds och formerna för kommunens nya skönhetsråd.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga här på webben.

Här hittar du alla handlingar

Tre förslag på hur ett nytt mötesforum kan se ut

Precis väster om centralstationen kan Lund få ett nytt mötesforum med plats för stora kongresser men också hotell och kontor. Under våren har Skanska arrangerat ett parallellt arkitektuppdrag för byggnaden och på mötet informerades nämnden om de olika förslagen.

Lundaborna har två veckor på sig att bekanta sig med de olika förslagen, bland annat via Lunds kommuns hemsida och utomhusskyltar. Synpunkterna samlas in via en webbenkät. Men det finns också möjlighet att boka in sig på telefonsamtal med tjänstepersoner och eller någon av byggnadsnämndens förtroendevalda för ett personligt samtal. Sista dag att lämna synpunkter är den 7 maj.

Ny utbyggnadsplan och revidering av översiktsplanen

Lunds långsiktiga utveckling behandlades i två olika ärenden. Först beslutade nämnden att ett förslag till utbyggnadsplan ska gå vidare till kommunstyrelsen för att de i sin tur ska kunna skicka planen på remiss. Utbyggnadsplanen sträcker sig fram till 2030 och är ett viktigt planeringsunderlag som visar hur Lunds kommun ska prioritera i fortsatt utbyggnad för bostäder och näringsliv med hänsyn till andra större investeringar och satsningar. Planen bygger på den redan beslutade översiktsplanen från 2018 och ska beslutas tillsammans med en policy för markfrågor och ett bostadspolitiskt program som tekniska förvaltningen tar fram.

Nämnden har tidigare återremitterat ärendet, men denna gång var majoriteten nöjd med de ändringar som gjort, bland annat med ett tydliggörande om vikten av att involvera Lundaborna och att analysera förutsättningar för lokal energiproduktion i nya utbyggnadsprojekt.

Nämnden ställde sig också positiv till att revidera den gällande översiktsplanen från 2018. Ett förslag på inriktning har tagits fram som säger att den reviderade planen bland annat ska utgå från ”Lundaborna i centrum”, ”Hela Lund ska leva” och ”Hållbarhet i fokus”. Tillsammans med ett antal tillägg från nämnden går nu ärendet vidare till kommunstyrelsen för godkännande av inriktningen och beslut om att sätta igång arbetet.
Enligt plan- och bygglagen ska kommunen hålla sin översiktsplan aktuell för att den inte ska förlora sin vägledande roll. Preliminärt antagande för en reviderad översiktsplan är 2024.

Lund får ett skönhetsråd

Byggnadsnämnden har satt formerna för Lunds skönhetsråd. Det beslutades att rådet ska ha en bred sammansättning med tjänstepersoner från kommunen och externa representanter. Kommunens stadsarkitekt kommer att vara ordförande i rådet.

Skönhetsrådet får i uppdrag att bredda dialogen kring viktiga arkitektur- och gestaltningsfrågor i Lunds kommun, till exempel genom olika aktiviteter riktade mot en bred målgrupp. Sedan tidigare är bestämt att rådets uppgift också är att bidra med synpunkter ur en arkitektonisk och estetisk synvinkel i kommunens stadsutveckling.

Samråd om förtätning av kvarteret Paradis

Byggnadsnämnden beslutade om samråd för en detaljplan som innebär ny byggrätt på kvarteret Paradis, ett stenkast från Universitetshuset. Föreslagen byggrätt är på fyra våningar och cirka 4 200 kvm. Platsen är inom Lunds medeltida stadskärna och del av riksintresseområdet för kulturmiljövården. Hur kulturmiljövärden kan tas till vara och utvecklas på platsen är viktigt i planeringsprocessen och bland annat har en antikvarisk förundersökning genomförts.

En av anledningarna till att detaljplanen tas fram är att Akademiska Hus AB vill samla samhällsvetenskapliga fakulteten och önskar kunna driva mer utåtriktad verksamhet i området. Att utveckla parkeringsplatsen till en byggrätt för bland annat utbildning och forskning bedömer byggnadsnämnden ligga i linje med riksintresset för kulturmiljö samt hållbar stadsutveckling.

Samrådsperioden där Lundabor kan lämna synpunkter börjar preliminärt 17 maj.

Bevarad industrimiljö får sällskap av 1 000 bostäder

Nämnden fattade efter en lång diskussion beslut om att godkänna förslaget till samråd för detaljplanen Kugghjulet 1 och 5 m.fl på Västerbro. Inga medskick gjordes.
Detaljplanen innebär det första större bostadskvarteret för den nya stadsdelen, med mellan 800 och 1 000 bostäder fördelande på mellan fyra och åtta våningar. Undantaget är ett bostadshus som föreslås få en höjd som möjliggör upp till 16 plan.

Dagens storkvarter med industriinnehåll blir till åtta mindre kvarter med bostäder, butiker, förskola och park. Mitt i kvarteret föreslås en ny park om 9 000 kvadratmeter som kopplas till närliggande grönområden.

Kvarteret gränsar i söder till Västerbros blivande huvudstråk Västra Esplanaden, som byggs i järnvägsreservatet Lund-Bjärred. Här föreslås de flesta lägen för handel och service och här ligger också en före detta verkstadsindustri kallad Cepahuset. Nämden beslöt att delar av det skyddas och bevaras, bland annat skorstenen och tegelfasaden under den nuvarande plåtfasaden. Nu fortsätter utredningar om saneringsbehov och hur huset kan användas som publik målpunkt.

Kor och höns inspirerade till gatunamn

Ett nytt område planeras i Veberöd. Tolv nya kvarter, fem gator och en park har fått namn inspirerade från svenska lantraser av ko och höns. De befintliga kvarteren i området har namn ur teman som hästraser och kattraser, därför valde byggnadsnämnden en fortsättning på husdjurstemat.

Några av de beslutade namnen i nya området är Lantrasvägen, Husdjursvägen, Rödkulleslingan Kosläppsrundan och Grönbetesparken.

Här finns fler handlingar från byggnadsnämndens möte

Uppdaterad:

Dela sidan: