Länk till startsidan

Tekniska nämnden - aktuella beslut 21 april 2021

Tekniska nämndens möte den 21 april behandlade bland annat direktupphandling inom färdtjänsten, markanvisning till Axis, anläggning av nya våtmarker, trafikutredning för Södra Sandby och tre fastighetsförsäljningar på Brunnshög.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga här på webben. Observera att det kan dröja upp till 2 veckor efter mötet innan protokollet publiceras.

Här hittar du alla handlingar

Direktupphandling av färdtjänst för 2021-2022

Den 10 mars tog tekniska nämnden beslut om att tilldela uppdraget för färdtjänsten i Lunds kommun till Telepass AB med DRT Solutions som underentreprenör. Upphandlingen överklagades av Cabonline Region Syd AB vars dotterbolag Taxi Helsingborg har det nuvarande avtalet med Lunds kommun till och med 30 september 2021. Då det inte kan förväntas att överprövningen avgörs i rimlig tid beslutade tekniska nämnden att göra en direktupphandling för att säkerställa en fungerande färdtjänstverksamhet från den 1 oktober.

Nämndens beslut den 21 april innebär en direktupphandling med Telepass AB från 2021-10-01 till den 2022-09-30 med möjlighet till förlängning om inte ett ordinarie avtal tecknats. Trots kort framförhållning garanterar Telepass AB att de kan genomföra uppdraget på samma sätt som de utlovat i den genomförda upphandlingen, där deras anbud bedömdes ge den högsta kvaliteten, med några mindre justeringar när det gäller kravet på emissionsfria fordon och viss systemutveckling.

Markanvisning till Axis

Lunds kommun har länge arbetat för att möjliggöra för Axis att samla sin verksamhet till nordöstra Lund. Tekniska nämnden föreslår nu kommunstyrelsen att Lunds kommun ska teckna ett markanvisningsavtal med Axis för byggnation i kvarteret Höjdpunkten på Brunnshög.

Ett markanvisningsavtal ger Axis ensamrätt att under ett år utveckla projekt på den aktuella fastigheten och ta fram ett förslag som visar hur byggnaden ska utformas och fungera för att uppfylla de högt ställda hållbarhetskrav som gäller på Brunnshög. När alla villkor är uppfyllda kan Lunds kommun teckna ett arrende- och köpeavtal med företaget.

Anläggning av våtmark nära Höje å

Lunds kommun äger fastigheten Flackarp 8:4 i Staffanstorps kommun. Fastigheten som ligger ca 800 m från Lunds kommungräns användes tidigare som vattentäkt, idag arrenderas marken ut som bete. Tekniska nämnden beviljar en ansökan från Höje å vattenråd om att anlägga två våtmarker på totalt 2,4 hektar inom fastigheten. Våtmarkerna gynnar den biologiska mångfalden och fågellivet, men blir också en besökspunkt för lundabor som vandrar längs närbelägna Höje å.

Trafikutredning Södra Sandby

Tekniska nämnden har utrett trafiksituationen i Södra Sandby på uppdrag av kommunstyrelsen och tagit beslut om inriktningen för det fortsatta arbetet. Nämnden gav även tekniska förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag kring hantering av den tunga trafiken tillsammans med en utredning kring eventuell anläggning av en ny ringled.

Trafikutredningen bygger på synpunkter från flera kommunala förvaltningar, Polisen, Skånetrafiken, Fokus Södra Sandby och boende. Det har även gjorts en kartläggning av barn och ungas resmönster till och från skolor. Ambitionen är att delar av utredningens resultat ska arbetas in i stadsbyggnadskontorets program för centrumutveckling i Södra Sandby och att behovet av åtgärder tas med i kommunens fortsatta ekonomiska planering.

Nämndens beslut innebär att det fortsatta arbetet ska fokusera på 1) att utveckla centrummiljön längs Revingevägen, 2) att förbättra trafikmiljön för fotgängare och cyklister och 3) att förbättra villkoren för kollektivtrafik.

Utredningen tar också upp den tunga trafiken på de statliga vägar som löper genom samhället. I nuläget ansvarar Trafikverket för genomfartsvägarna och kommunen för övriga gator och cykelvägar. Möjligheterna att göra olika former av åtgärder påverkas av om det är en statlig eller kommunal väg. Utredningen rekommenderar att Lunds kommun verkar för att ta över väghållaransvaret för centrala delar av Revingevägen från statliga Trafikverket.


Fastighetsförsäljningar på Brunnshög

2017 fick projektkontoret för Brunnshög i uppdrag av tekniska nämnden att genomföra en anbudstävling för radhustomter i centrala Brunnshög. Urvalskriterierna innebar fast pris, krav på individuell utformning av varje radhus i längan och krav på hög arkitektonisk kvalitet och hållbarhet. I slutet av 2017 tecknades markanvisningsavtal med de tre byggföretag som vann anbudstävlingen, och nu är fastigheterna klara för försäljning.

Tekniska nämnden lämnar följande ärenden vidare till kommunstyrelsen för beslut:

  • Fastigheten Lund Jane Addams 3: försäljning till Radar arkitektur & planering AB som planerar att uppföra radhus upplåtna med äganderätt.
  • Fastigheterna Lund Marie Sklodowska Curie 3 och Jane Addams: försäljning till Gatuhus i Brunnshög AB som planerar att uppföra radhus upplåtna med bostadsrätt.
  • Fastigheten Lund Max Planck 3: försäljning till Kudu AB som planerar att uppföra radhus upplåtna med äganderätt.

Här finns fler handlingar från tekniska nämndens möte

Kommande möten och ledamöter i tekniska nämnden

Uppdaterad:

Dela sidan: