Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Socialnämnden – aktuella beslut april 2021

Helårsstatistik, månadsstatistik och en överenskommelse med Region Skåne och Skånes kommuner är ett par av de ärenden som togs upp på socialnämnden under sammanträdet den 21 april. Här kan du läsa en sammanfattning av dessa ärenden.

Samtliga sammanträdeshandlingar finns tillgängliga på www.lund.se/handlingar.

Helårsstatistik för socialförvaltningen

Socialnämnden beslutade att anta helårsstatistiken, som är ett komplement till årsanalysen. Viktiga iakttagelser i helårsstatistiken 2020 är:

  • Antalet aktualiseringar på socialförvaltningen har fortsatt att öka, men nu i något långsammare takt än tidigare år. Även 2020 är det anmälningar som gäller barn och unga, ansökningar gällande missbruk hos vuxna och ansökningar om försörjningsstöd som står för ökningen av inflödet.
  • Antalet missbruksrelaterade öppenvårdsinsatser för vuxna har ökat medan antalet LVM minskat.
  • Antalet insatser som riktar sig till barn och unga har ökat.
  • Antalet mottagna flyktingar, både ensamkommande barn och vuxna/familjer, har fortsatt att minska från 2019.
  • Behovet av försörjningsstöd och arbetsmarknadsinsatser har ökat.
  • Antal påbörjade insatser för boendestöd har för första gången på flera år minskat.

Månadsstatistiken följer arbetsmarknadsinsatser

Socialnämnden beslutade att anta månadsstatistiken som följer ett antal nyckeltal löpande under hela året och ger en lägesbild kring hur förvaltningens arbete utvecklas.

I januari beslutade nämnden om att göra en kraftfull satsning på att ge stöd till att fler lundabor får ett arbete eller utbildning så att de kan bli självförsörjande. För att följa upp denna satsning löpande kompletteras månadsstatistiken med ett särskilt avsnitt som har fokus på arbetslöshetsstatistik, försörjningsstöd och de insatser som görs för att möta en tuff situation på arbetsmarknaden.

Under mars månad har förvaltningens arbete med att verkställa nämndens beslut om arbetsmarknadsinsatser fortsatt, bland annat genom ett byte av dokumentationsverktyg, främst för att kunna följa arbetet mot självförsörjning mer noggrant, information och rekrytering av arbetsplatser till anställningar med stöd.

Överenskommelse med Region Skåne och Skånes kommuner

Socialnämnden beslutade anta den ramöverenskommelse som gjorts med Region Skåne och Skånes kommuner för personer med psykisk funktionsnedsättning samt barn och ungdom som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa, personer med missbruks- och beroendeproblematik samt barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet.

Ramöverenskommelsen fastställer parternas gemensamma avsikt att bedriva och utveckla samarbete för att bättre tillgodose behovet av vård, stöd och behandling för målgrupperna. Samarbete ska ske med individen i centrum. Att förebygga psykisk ohälsa och främja psykisk hälsa är en viktig del av samarbetet.

Det kan dröja upp till två veckor efter mötet innan protokollet publiceras.

Här hittar du samtliga sammanträdeshandlingar.

Kommande möten och ledamöter i socialnämnden.

Uppdaterad:

Dela sidan: