Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Barn- och skolnämnden - aktuella beslut i april 2021

Uppföljning av arbetet med frånvaro, fördelning av extra statsbidrag, riktlinjer för barnomsorg på obekväm arbetstid samt åtgärder för en smittsäker skolmiljö. Det är några av de frågor som barn- och skolnämnden behandlade på sitt sammanträde den 20 april.

Beslutsunderlag i alla ärenden från sammanträdet finns att ta del av här.

Protokollet publiceras på samma sida så snart det är justerat. Här följer kort information om ett urval av ärendena från nämndens sammanträde:

Uppföljning av arbetet med anmäld längre eller upprepad frånvaro

Barn- och skolnämnden följer upp arbetet med skolfrånvaro två gånger per år. Barn- och skolförvaltningen har nu sammanställt en redovisning av arbetet under höstterminen 2020.

Redovisningen bygger på ärenden gällande upprepad eller längre frånvaro från både kommunala och fristående enheter. Bland annat har vanliga orsaker till frånvaro, vilka åtgärder som vidtagits samt åtgärdernas resultat studerats. I redovisningen konstateras sammanfattningsvis att inga förändringar i resultatet från föregående mätningar går att utläsa och att det är fortsatt viktigt att jobba vidare med implementering och utveckling av arbetet mot skolfrånvaro. Barn- och skolnämnden beslutade godkänna redovisningen.

Fördelning av extra statsbidrag

Skolverket har på uppdrag av regeringen fördelat 11,9 miljoner kronor i extra statsbidrag till Lunds kommun för 2021. Bidraget ska syfta till att öka förutsättningen för alla barn och elever att få den utbildning de har rätt till, trots pandemin. Det är upp till varje kommun att själv bestämma hur statsbidraget ska användas för att uppnå det syftet. Lunds kommun har fördelat statsbidraget mellan utbildningsnämnden och barn- och skolnämnden.

Barn- och skolnämnden beslutade på sammanträdet att fördela nämndens 8,6 miljoner kronor i extra statsbidrag till årskurserna 7-9. Fördelningen gjordes, med det förslag som tagits fram av förvaltningens som grund, i syfte att säkerställa att elever som, på grund av längre period av fjärrundervisning, behöver mer undervisningstid eller annat stöd för att nå målen och bli behöriga till gymnasiet ska ges möjlighet till detta. Barn- och skolförvaltningen fick också i uppdrag att återkomma till nämnden i början av nästa år för att redovisa hur statsbidraget har använts.

Riktlinjer för barnomsorg på obekväm arbetstid (jourverksamhet)

Barn- och skolförvaltningen har på uppdrag av barn- och skolnämnden tagit fram ett förslag till riktlinjer för annan pedagogisk verksamhet, kvälls-, natt- och helgomsorg (jourverksamhet) i Lunds kommun.

Barn- och skolnämnden beslutade att möjliggöra dubbelplaceringar på en förskola och jourförskolan för att möta den enskildes behov. Nämnden beslutade också att fastställa förslaget till riktlinjer för jourverksamheten, med ett antal förändringar jämfört med det utskickade förslaget. Förvaltningen fick därutöver i uppdrag att utvärdera riktlinjerna efter ett år samt att utreda behov av och förutsättningar för kvällsomsorg på vissa förskolor i de östra kommundelarna.

Skrivelse till barn- och skolnämnden från (S), (MP) och (Fi): Säkerställ en smittsäker skolmiljö

Fanny Johansson (S), Emma Fager Malmström (MP) och Frida Gudmundsson (Fi) har lämnat ett förslag till barn- och skolnämnden om säkerställande av tillgång till visir enligt krisledningens tidigare beslut, erbjudande om avgiftsfria munskydd då en smittsäker arbetsmiljö inte kan säkerställas samt att kommunstyrelsen ska tillskrivas för finansiering av ovanstående åtgärder.

Barn- och skolförvaltningen genomför kontinuerligt riskbedömningar med fokus på hur medarbetares och elevers arbetsmiljö och hälsa kan komma att påverkas. Om risker identifierats har adekvata åtgärder satts in. Barn- och skolförvaltningen har inte i någon riskbedömning kommit fram till att det är lämpligt med ett generellt införande av visir eller munskydd för medarbetare eller elever. Barn- och skolförvaltningen har säkerställt att de medarbetare som så önskar har tillgång till visir.

Barn- och skolnämnden beslutade att inte erbjuda kostnadsfria munskydd generellt till elever och personal inom barn- och skolnämndens verksamheter, att konstatera att samtliga medarbetare på skolorna i enlighet med krisledningens beslut sedan tidigare fått erbjudande om visir samt att i övrigt besvara skrivelsen enligt vad som framgår av förvaltningens tjänsteskrivelse.

Mer om barn- och skolnämnden

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, beslutsunderlag och protokoll till barn- och skolnämndens möten samt sammanträdestider för året, finns tillgängliga här.

Kontaktuppgifter till politiker i barn- och skolnämnden hittar du här.

Uppdaterad:

Dela sidan: