Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Tekniska nämnden - aktuella beslut 8 april 2021

Tekniska nämndens extrainsatta möte den 8 april behandlade bland annat flera Lundaförslag, utvärdering av loppisen på Södra Esplanaden, förslag om att utreda fler möjliga platser för odlingsverksamhet samt ett planerat erfarenhetsutbyte med Århus kring spårväg. Nämndens ordinarie möte hålls den 21 april.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga här på webben. Observera att det kan dröja upp till 2 veckor efter mötet innan protokollet publiceras.

Här hittar du alla handlingar

Lundaförslag: Lekplats på Trulsbo i Veberöd

Nämnden är positiv till förslaget om en lekplats i anslutning till Trulsbo i Veberöd och ger tekniska förvaltningen i uppdrag att föreslå en lämplig plats.

Lundaförslag om utegym och picknickplats i Torna Hällestad

Kommunfullmäktiges beslut i december 2020 om att avsätta pengar för satsningar på friluftslivet i Torna Hällestad stämmer väl överens med dagens Lundaförslag. Ambitionen är att Torna Hällestad ska fungera som en utgångspunkt för besök i omgivande naturområden och avlasta Skrylle. Bland kommunens redan planerade åtgärder finns till exempel grillplatser, bänkar och parkeringsplatser. Mer exakt vad som kommer att anläggas är inte klart och utformningen tas fram i samverkan med boende och verksamma i Torna Hällestad. Önskemål om utbyggnad av befintliga idrottsytor, som till exempel utegym och ytor för skolidrott, hanteras av kultur-och fritidsnämnden.

Lundaförslag om ny gång-och cykelbana vid Kunskapsparken

Nämnden är positiv till Lundaförslaget om en stig alternativt gång- och cykelbana som binder samman Kunskapsparken med Hardebergaspåret och Räftaskogen/Kungsmarken. Gångstigen skulle gå från Kunskapsparken längs med Glombäcken till Glomsjön och sedan vidare in på grusvägen genom golfbanan. Eftersom Lunds kommun inte äger marken på den föreslagna sträckan måste tekniska förvaltningen först utreda vilka möjligheter som finns och återkomma till nämnden senast under 2022.

Lundaförslag om utkikstorn på Romeleklint

Ett Lundaförslag om ett utkikstorn på Romeleklint avslås av tekniska nämnden. Romeleklint är Romeleåsens högsta punkt i Lunds kommun, 175 meter över havet. Nämnden tycker att det är en intressant idé och intresset för nya besöksmål inom friluftslivet är stort, men förslaget avslås eftersom klinten är privatägd. I motiveringen lyfts också att tillfartsvägen inte är allmän väg och att det saknas infrastruktur i form av till exempel parkeringsplatser i närheten.

Lundaförslag om hundrastgård i Stadsparken

Ett Lundaförslag om hundrastgård i Stadsparken avslås med motiveringen att Stadsparken som nyligen genomgått en omfattande renovering och förnyelse behöver behålla sina öppna ytor för olika typer av aktiviteter. Lundaförslaget motiveras även med att den befintliga hundrastgården på Södra Esplanaden i centrala Lund är för liten och dåligt upplyst. Nämnden tar med önskemålet om bättre belysning till genomförandet av den nya detaljplanen för området. Enligt planförslaget kommer rastgårdens läge och möjligheten till insyn att förändras när det byggs nya bostäder i närheten.

Lundaförslag om pumptrack

Ett Lundaförslag om att anlägga en pumptrack i Lunds stad, det vill säga en bana för cykel, inlines och skateboard, avslås med motiveringen att det inte ryms inom förvaltningens budget. Att bygga en mindre asfalterad pumptrackbana i kommunal regi beräknas till cirka 1,5-2 miljoner och en större till minst det dubbla. Permanenta pumptrack-banor finns i Per Johans Park på väster i Lund och vid Tornavallen i Torna Hällestad. Kommunen har även en mobil pumptrack-bana, den står för närvarande i Södra Sandby, som föreslås flytta runt till andra platser.

Lundaförslag om regnbågsövergångsställen

Lundaförslaget om regnbågsfärgade övergångsställen avslås men nämnden hänvisar till att andra platser kan vara aktuella. Tekniska nämnden är positiv till regnbågsfärger i stadsmiljön för att som förslagsställaren skriver välkomna mångfalden i Lunds kommun, men övergångsställen behöver markeras med tydliga kontraster för att synsvaga och blinda ska kunna ta sig fram säkert. Beslutet innehåller därför ett förslag på att färgerna kan användas på andra platser än övergångsställen. Innan målningen görs permanent ska tester göras för att se hur färgerna förändras över tid och hur de klarar skötsel i form av snöröjning och sopning.

Lundaförslag om gång-och cykelbana mellan Revinge och Södra Sandby

Tekniska nämnden står fast vid sitt tidigare beslut att avvakta med sträckan Revinge och Södra Sandby enligt den regionala cykelvägsplanen. Trafikverket ansvarar för den aktuella vägsträckan och ansvarar för den regionala cykelvägsplanen tillsammans med Region Skåne. Kommunen lämnar in synpunkter på vilka sträckor som ska prioriteras inom sitt geografiska område när planen ska uppdateras. Det finns ett stort behov av gång-och cykelvägar längs de regionala vägarna inom Lunds kommun och kommunen arbetar aktivt med att bedöma vilka sträckor som ska prioriteras. Bedömningen görs bland annat utifrån hur många som bor längs sträckan, om det finns många arbetsplatser eller besöksmål att nå med cykel, hur trafiksituationen ser ut i stort och i vilken utsträckning en satsning anses gynna barn och ungdomar.

Utvärdering av nya regler för loppisen på Södra Esplanaden

Nämnden gav tekniska förvaltningen i uppdrag att lägga fram ett förslag på hur försöket med gratis loppis kan fortsätta under hösten 2021 och våren 2022, om pandemiläget tillåter, och att därefter utvärdera försöket.

Hösten 2019 fattade nämnden beslut om att loppisen på Södra Esplanaden skulle vara gratis och utan krav på förbokning från och med 1 januari 2020, och att försöket skulle utvärderas efter ett år. Utvärderingen visar att antalet säljare och besökare ökade under 2020, troligtvis på grund av flera faktorer: krav på betalning och bokning togs bort; andra loppisar i området stängdes tidigt på grund av coronarestriktioner; fler tog sig tid att röja och gallra i hemmet och många tillbringade semestern hemma på grund av pandemin. Fler säljare ledde till att kommunen fick anlita vaktbolag vid några tillfällen för att informera om regler och minska störningar för boende i området. Loppisen stängdes från och med den 19 september 2020 till följd av regeringens beslut om maximalt antal deltagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar under coronapandemin.

Utreda möjligheter för utökad odlingsverksamhet

Nämnden gav tekniska förvaltningen i uppdrag att tillsammans med stadsbyggnadskontoret, miljöförvaltningen och kommunkontoret utreda möjligheter för att etablera fler områden för olika former av odling. Kommunens kolonilotter och odlingslotter är mycket eftertraktade och omkring tusen personer står i kö för att få en odlingslott på något av kommunens 17 odlingslottsområden. Ökade odlingsmöjligheter är också i linje med kommunens program för ekologiskt hållbar utveckling (LundaEko II) och programmet för urban odling. Parallellt med den nu beslutade utredningen 2021-2022 görs även en översyn av Lunds program för urban odling.

Erfarenhetsutbyte kring spårväg med Århus, Danmark

Tekniska förvaltningen fick i uppdrag av nämnden att planera för ett erfarenhetsutbyte med Århus i Danmark kring trafiksäkerhet vid spårvägen. Det ingår i nämndens och förvaltningens uppdrag att följa utvecklingen av transportsystem i omvärlden, låta sig inspireras att pröva nya trafiklösningar och knyta kontakter, oavsett om det gäller spårväg eller andra hållbara transportmedel. När det gäller det allmänna trafiksäkerhetsarbetet arbetar Lunds kommun systematiskt med ständiga förbättringar enligt de lagar som reglerar säkerheten för spårväg och tunnelbana. Interna revisioner genomförs enligt en särskild plan och säkerhetsläget rapporteras årligen till Transportstyrelsen, som också utför revisioner av kommunens säkerhetsarbete.

Här finns fler handlingar från tekniska nämndens möte

Kommande möten och ledamöter i tekniska nämnden

Uppdaterad:

Dela sidan: