Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Kommunstyrelsen- aktuella beslut i april 2021

Årsredovisningen, Lund ett steg närmare ansökan om kulturhuvudstad och åtgärder i syfte att lindra konsekvenser av pandemin. Det var några av ärendena som kommunstyrelsen fattade beslut om på sitt sammanträde i december 2020.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga på www.lund.se/handlingar.

Årsredovisning med nämndernas årsanalyser

Årsredovisningen redogör för kommunens och bolagens verksamheter. Den innehåller information om det ekonomiska resultatet, finansiering av verksamheten, ekonomisk ställning vid årets slut och uppföljning och utvärdering av kommunens fokusområden och mål. Varje år ska kommunstyrelsen överlämna årsredovisningen till kommunfullmäktige och revisorerna senast den 15 april. Sedan ska årsredovisningen godkännas av kommunfullmäktige.

Kommunens insatser kopplade till att hantera coronapandemin har fortgått med stora omställningar för verksamheterna. Kommunens verksamheter har fått lägga stora resurser på att vidta åtgärder för att minska smittspridning, aktiviteter har inte kunnat genomföras som planerat, istället har verksamheter fått ställa om och hitta nya sätt att arbeta. De ekonomiska förutsättningarna för kommunen såg inledningsvis besvärliga ut men visade sig i slutändan bli betydligt bättre till följd av de statsbidrag som tillkom för att mildra konsekvenserna av pandemin.

För att se om målen uppnås eller inte sätts indikatorer upp som ett sätt att mäta måluppfyllelsen. Utvärderingen av målen visar att kommunfullmäktiges mål endast delvis uppnås. De aktiviteter och förbättringsåtgärder som har gjorts och görs inom kommunen bedöms arbeta i riktning mot kommunfullmäktiges mål och fokusområden. Kommunens verksamheter har under året även genomfört ett stort antal projekt. Detta har bidragit till att det har bedrivits en samlad verksamhet inom kommunen med god kvalitet. I årsredovisningen görs bedömningen att Lunds kommuns samlade verksamheter uppnår god ekonomisk hushållning. När det gäller det finansiella målet om två procents överskott så uppnås det målet. Även målet om max 60 % skuldsättning uppfylls.

2020 redovisade Lunds kommun ett resultat på plus 423 miljoner kronor, vilket är en förbättring med 444 miljoner kronor jämfört med 2019. Resultatet var 294 miljoner kronor högre än det budgeterade resultatet. Nämndernas samlade budgetavvikelse uppgick till plus 84 miljoner kronor, vilket motsvarar plus 1,2 procent och bedömningen är att nämndernas budgetföljsamhet är god.

Till årsredovisningen finns även en personalredovisning och en miljöredovisning. Personalredovisningen visar bland annat att under 2020 ökade sjukfrånvaron i Lunds kommun med 1 procentenhet till 7,9 procent jämfört med 2019. Däremot minskade personalomsättningen och var under förra året 11 procent jämfört med 14 procent 2019. Högst personalomsättning finns bland kommunens anställda undersköterskor och förskollärare.

Miljöredovisningen består av en bedömning av måluppfyllelse av LundaEkos mål, analys av miljöläget i kommunen samt en redovisning av goda exempel inom ramen för det gångna årets miljö- och hållbarhetsarbete.

Kommunstyrelsen beslutade att överlämna årsredovisningen till kommunrevisionen och att föreslå för kommunfullmäktige att godkänna årsredovisningen.

Lund ett steg närmare ansökan om att bli kulturhuvudstad 2029

Sedan 1985 utser Europeiska kommissionen två kulturhuvudstäder i två olika länder varje år. År 2029 är Sverige och Polen kandidatländer. Genom konst och kultur vill kulturhuvudstadsprojektet stärka livskvaliteten och den europeiska gemenskapen. Kommunstyrelsen har beslutat att ge kommunkontoret i uppdrag att i samverkan med berörda nämnder, bolag och förvaltningar förbereda en ansökan om Lund som europeisk kulturhuvudstad 2029.

Kommunkontoret ska också i samverkan med berörda nämnder nyttja potentialen i att EU-kommissionen utsåg Lund till ”Europas mest kreativa och kulturella stad” tillsammans med Paris, Florens och Köpenhamn. 500 000 kronor avsätts för förstudiearbetet under 2021 och kommunkontoret får också uppdraget att undersöka möjligheterna till extern medfinansiering av ansökan och genomförande av att göra Lund till kulturhuvudstad år 2029. Pengarna för förstudien ska tas från kommunstyrelsens reserverade medel. Senast i december 2021 ska en första delrapport presenteras för kommunstyrelsen.

En jury utsedd av EU kommissionen som består av oberoende experter utser den vinnande staden. Mer än 40 städer i Europa har hittills utnämnts till europeiska kulturhuvudstäder.

Vaccinationslokaler för fas 3 och 4 i Lunds kommun

Lunds kommun för en löpande dialog med Region Skåne i planeringen att genomföra vaccinationen av den stora befolkningsgruppen 18-64 år. I Lunds kommun är det ungefär 80 000 invånare som är aktuella i vaccinationsfas 4. Under förutsättning att viljan att vaccinera motsvarar den för övriga Sverige och att det krävs två separata tillfällen är det drygt 120 000 vaccinationer som ska genomföras.

För att bidra till väl genomtänkta lokaler med god logistik har Lunds kommun identifierat en rad kommunala och privatägda lokaler som kan vara lämpliga för vaccinering. Under kommunstyrelsens sammanträde beslutades den 7 april att ge kommunkontoret i uppdrag att erbjuda Region Skåne och upphandlade vaccinatörer för vaccination i fas 3 och 4 lokaler för vaccination till självkostnadspris. Kommunstyrelsen beslutade också att ärendet ska återrapporteras löpande till kommunstyrelsens arbetsutskott.

Så föreslås kommunen meddela om förbud mot att vistas på särskilda platser för att förhindra smittspridning

Pandemilagen ger möjlighet att fatta beslut om en rad begränsningar i samhället för att minska risken för spridning av covid-19. Lagen trädde i kraft den 10 januari 2021 och gäller till och med den 30 september 2021. Till lagen finns det en förordning som bland annat ger en kommun rätt att meddela föreskrifter om förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel. Förutsättningarna för kommunen att meddela föreskrifter om förbud enligt bemyndigandet är att:

  • Det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel,
  • Det inte innebär ett hinder mot att förflytta sig inom riket, och
  • Det inte heller i övrigt innebär obefogade inskränkningar i enskildas frihet.

Hur Lunds kommun ska hantera detta behandlades under kommunstyrelsens sammanträde den 7 april. Kommunstyrelsen föreslog då kommunfullmäktige besluta att uppdra åt kommunstyrelsen att meddela föreskrifter om förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel, med stöd av 8 kap. förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19. Rätten att meddela föreskrifter enligt ovan föreslås av kommunstyrelsen ska gälla till och med den 30 september 2021.

Lunds kommuns åtgärder i syfte att lindra konsekvenser av pandemin

Kommunstyrelsen har nu fattat beslut om ett fjärde åtgärdspaket för att stötta det lokala näringslivet under pandemin.

Förslaget innebär bland annat ett ökat föreningsstöd, förstärkt stöd till ungdomar och satsningar i kommunens östra tätorter.

Bland punkterna i det fjärde åtgärdspaketet finns:

  • Kostnadsfria lovaktiviteter riktade till barn och unga under sommaren.
  • Förstärkning av feriepraktik för ungdomar för att tillskapa fler platser i kommunen, näringslivet och föreningar.
  • Ytterligare kompensationsstöd till föreningslivet med anledning av minskade intäkter av anställda evenemang, arrangemang och minskat medlemsantal.
  • Förstärkning av fältgruppen.
  • Förlängd öppettid på friluftsbaden.
  • Förstärkning av mötesplatser och grönområden i tätorterna.
  • Flera särskilda satsningar i tätorterna.

Här kan du läsa mer om åtgärdspaketen med anledning av coronapandemin: https://www.lund.se/kommun--politik/samhallsskydd-beredskap/coronavirus-covid-19/naringsliv-och-foretag/atgardspaket-med-anledning-av-corona/

Bidrag till Smålands nation

Den pågående coronapandemin slår hårt mot Lunds studentnationers ekonomi. För att stötta nationernas verksamhet har Lunds universitet och Lunds kommun gemensamt stöttat de 12 nationer som ingår i Kuratorskollegiet med 400 000 kronor per nation. Kommunen och universitet har stått för halva bidraget var. Stödet motsvarar hälften av det uppskattade inkomstbortfallet för nationerna.

Smålands nation ingår inte i Kuratorskollegiet och har därför inkommit med en egen fråga om att få samma bidrag som övriga nationer. Smålands nations beräknade intäktstapp på grund av pandemin är dock lägre än de andra nationerna. Därför har kommunstyrelsen beslutat att ge Smålands nation ekonomiskt stöd på 100 000 kronor. Lunds universitet har beslutat att bidra med motsvarande summa. Pengarna ska tas från kommunstyrelsens coronabuffert för 2021.

Förslag till uppdaterad kollektivtrafikvision i Lunds kommun antagen

Kollektivtrafiken ska bidra till ett hållbart Lund. Så lyder förslaget till Kollektivtrafikvision 2030 som Lunds kommun tillsammans med Skånetrafiken tagit fram. Visionen, som är en uppdatering av Kollektivtrafikvision 2020, syftar till att öka andelen hållbara resor i Lunds kommun genom att öka det kollektiva resandet på bekostnad av privatbilismen. Som övergripande mål ska 275 kollektivtrafikresor per invånare och år göras år 2030 samt öka kollektivtrafikresorna med 2,5 procent varje år. Det ska ske bland annat genom att förbättra kollektivtrafikens konkurrenskraft med en god komfort och ökad kundnöjdhet. Visionen betonar samtidigt vikten på samverkan och tillit på alla nivåer, från politiker till tjänstepersoner, för att nå visionen. En handlingsplan för genomförandet kommer att komplettera visionen.

Under kommunstyrelsens sammanträde beslutades att anta förslaget till kollektivtrafikvision 2030.

Lundaförslaget - Endast klimatneutrala byggmaterial från och med 2030

Ett så kallat Lundaförslag har lämnats in till kommunen om att kommunen endast bör använda klimatneutrala byggmaterial från och med 2030. Genom att lämna ett Lundaförslag kan lundabor vara med och påverka och om förslaget får mer än 100 röster tas förslaget upp i den nämnd som frågan berör. Det här förslaget fick 130 röster. I svaret på Lundsförslaget som kommunstyrelsen nu beslutat om lyfts flera pågående insatser inom Lunds kommun fram. Det är insatser som görs gör att minska klimatpåverkan från byggande och byggnadsmaterial.

Bland annat anger kommunens energiplan redan idag att klimatpåverkan från byggnader ska minskas ur ett livscykelperspektiv och i nya LundaEko föreslås att kommunen ska bli ett föredöme inom klimatneutralt byggande . Det finns också ett delmål om minskad klimatpåverkan ur ett konsumtionsperspektiv. Redan nu bedrivs även ett omfattande arbete av LKF och Lundafastigheter för att minska klimatpåverkan från byggmaterial och byggande. Stadsbyggnadskontoret arbetar dessutom med en plan för klimatneutralt byggande som ska täcka det geografiska området Lund. Med dessa insatser bedöms kommunens styrning mot klimatneutralt byggande att vara tydlig och tillräcklig.

Central inköps- och upphandlingsorganisation i Lunds kommun

Varje år köper Lunds kommun tjänster och varor för cirka tre miljarder kronor. Det är en avsevärd del av kommunens budget och därför av yttersta vikt att följa upp och systematiskt finna besparingspotential. Efter en utredning som kommunkontoret gjort på uppdrag av kommunstyrelsen, tillsammans med flera av kommunens övriga förvaltningar om hur organiseringen kring inköp och upphandling har ett förslag till handlingsplan för 2021, målbild och styrande principer tagits fram.

Syftet är att på ett bättre sätt uppfylla lagstiftning och möta de anmärkningar som kommunen fått i revisionsrapporter och tidigare interna utredningar – och för att skapa bättre förutsättningar för att säkerställa genomförande av politiska beslut.

Kommunstyrelsen beslutade under sammanträdet den 7 april att godkänna förslag till målbild och styrande principer för utveckling av inköp- och upphandlingsverksamheten samt att godkänna förslag till handlingsplan för 2021. . Kommunstyrelsen beslutade också att komplettera målbilden till Helhetssyn med affären och hållbarhet i fokus. Upphandling av varor och tjänster ska hanteras av upphandlingsenheten på kommunkontoret.

Uppdaterad:

Dela sidan: