Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Utbildningsnämnden – aktuella beslut i mars 2021

Fastställande av elevplatser årskurs 1 i gymnasieskolan läsåret 2020/21 och extra stöd till gymnasieskolorna till följd av distansundervisning är ett par av de ärenden som togs upp i utbildningsnämnden 24 mars.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga här på webben.

Här hittar du alla handlingar

Gymnasieplatser läsåret 2021/22

Utbildningsnämnden fastställde antal elevplatser i årskurs 1 på nationella program i gymnasieskolan i Lund läsåret 2021/22. Totalt har Lunds kommuns gymnasieskolor 2556 förstahandssökande varav 2293 är behöriga till nationellt program. Utbildningsnämnden fattade beslut om 2366 gymnasieplatser på nationella program för läsåret 2021/22 vilket något fler än antalet behöriga förstahandssökande.

Den 15 februari var sista ansökningsdag till gymnasieskolan inför höstterminen 2021. Utifrån den sökandes förstahandsval planeras platser till respektive program och skola. Andelen sökande till yrkesprogram har minskat något sedan 2020 till förmån för de högskoleförberedande programmen.

Varje kommun ansvarar för att ungdomarna i kommunen erbjuds gymnasieutbildning av god kvalitet, i egen regi eller genom samverkansavtal med annan kommun. Ungdomarna ska erbjudas ett allsidigt urval av nationella program och inriktningar, programinriktat val, yrkesintroduktion, individuellt alternativ och språkintroduktion. För de utbildningar som erbjuds i egen regi ska antalet platser så långt det är möjligt anpassas efter ungdomarnas önskemål.

Beslut om åtgärder för att minska konsekvenserna av distansundervisningen

Konsekvenserna av distansundervisningen under pandemin har i stor utsträckning påverkat barn och ungdomar, både vad gäller studieresultat och hälsa. Nyligen genomfördes en kartläggning på de kommunala gymnasieskolorna. Den visar att många elever riskerar att inte uppnå målen. Uppskattat antal elever i årskurs 3 som riskerar att inte ta examen i tid är 10 % (220 elever). Utbildningsnämnden fattade beslut om att ge i uppdrag till utbildningsförvaltningen att genomföra nödvändiga åtgärder för att minska konsekvenser av distansundervisningen.

Utbildningsförvaltningen planerar bland annat för följande åtgärder:

  • Möjlighet att förlänga kurser inpå nästa läsår
  • Erbjudande om extra stödundervisning för att hjälpa de elever som behöver
  • Översyn kring behov av extra lokaler för att kunna ta in fler elever i närundervisning och genomföra gemensamma prov.
  • Ta in extra personal som lärare, studiecoacher och speciallärare.
  • Kontakta Universitets- och högskolerådet med en förfrågan om det finns möjlighet att senarelägga betygsinskicket för elever som ska söka till vidare utbildning.

De kommunala gymnasieskolorna i Lund har redan genomfört en rad insatser, till exempel lovskolor, stödinsatser och extra personal.

Här finns fler handlingar från utbildningsnämndens möte

Kommande möten och ledamöter i utbildningsnämnden

Uppdaterad:

Dela sidan: