Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Renhållningsstyrelsen - aktuella beslut i mars 2021

På renhållningsstyrelsens sammanträde den 23 mars togs bland annat upp ett medborgarförslag om en återbruksstation på Gunnesbo återvinningscentral.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår, finns tillgängliga här på webben.

Här hittar du alla handlingar

Lundaförslaget - Öka återbruket på återvinningscentralen

Ett medborgarförslag har inkommit med en önskan om att kunna lämna saker till återbruk på återvinningscentralen vid Gunnesbo. Detta, menar förslagsställaren, skulle bli ett steg närmare cirkulär ekonomi och leda oss högre upp i avfallshierarkin.
Gunnesbo återvinningscentral byggdes i början av 1990-talet. Det var det delägda bolaget Sysav som lät bygga och driva återvinningscentralen. Under den tid som gått, har allt fler material tillkommit för återvinning och ytan är idag fylld till bristningsgränsen. Det har tidigare prövats att ha container för återbruk, men den har tagits bort då det var svårt att hålla iordning och det uppstod konflikter kring lämnat material.
Det finns idag flera mål som handlar om att öka återbruket i samhället. För att nå detta behövs en gemensam lösning tillsammans med bolaget Sysav. Renhållningstyrelsen beslutade därför att starta en dialog med Sysav, för ett införande av återbruk även på Gunnesbo återvinningscentral.

Beslut om avfallslösning kvarteret Västerbro

Hur hanteringen av avfall ska se ut i det kommande bostadsområdet Västerbro har varit under utredning. Alternativen för området har varit sopsug i kombination med underjordiska behållare samt miljörum. För- och nackdelar med alternativen har diskuterats med fastighetsägarna. I samtalet med fastighetsägarna kom det fram att de hellre ser en lösning med miljörum/miljöhus. Detta bl.a. då sopsugen skulle bli en stor investering i ett sent skede av utformandet av kvarteret. Miljörummen anses också kunna anpassas efter de kommande förändringar inom avfallshantering och antalet fraktioner som bör sorteras ut. Renhållningsstyrelsen beslutade därför att införa en avfallslösning bestående av miljörum i Västerbro.

Månadsuppföljning för februari månad

Verksamhetens resultat för årets två första månader 2021 uppgick till – 0,7 miljoner kronor och resultatet för februari uppgick till – 0,8 miljoner kronor vilket ligger i paritet med ett normalår. . Därför är prognosen för hela året kvar på den budgeterade nivån med ett resultat på + 0,5 miljoner kronor. Verksamheten har ett antal mål som följs med nyckeltal. Det är för tidigt att dra slutsatser kring om målen kommer att uppnås.

Här finns alla handlingar från renhållningsstyrelsens möten

Kommande möten och ledamöter i renhållningsstyrelsen

Uppdaterad:

Dela sidan: