Länk till startsidan

Kommunfullmäktige- aktuella beslut i korthet mars 2021

Avlopp, bygglov och siste april. Ja, det var en del av de ärenden som behandlades på kommunfullmäktiges sammanträde i mars.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga på www.lund.se/handlingar.

Beslut om inriktning gällande Lunds framtida avloppsrening

Kommunfullmäktige i Lund beslutade vid sammanträdet i mars 2021 om inriktningen att avloppsvattnet i framtiden ska renas på ett utbyggt Sjölunda avloppsreningsverk i Malmö. Fram tills att den nya lösningen är i bruk ska Källby avloppsreningsverk fortsätta vara i drift. Slutgiltigt beslut fattas av kommunfullmäktige 2022.

Förbud mot att vistas i stadsparken under siste april 2021

Varje år blir Stadsparken i Lund centrum för en stor fest där studenterna samlas och firar siste april. Vanligtvis samlas omkring 30 000 personer för festen som saknar arrangör. Det är därmed ingen som söker tillstånd och polisen har därför inga rättsliga medel att förhindra firandet. I den rådande situationen med smittspridning behöver åtgärder vidtas för att avstyra siste aprilfirandet i stadsparken i syfte att minska risken för smitta.

I den nya så kallade pandemilagen som handlar om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 så får regeringen eller den kommun som regeringen bestämmer bestämma om förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel.

Kommunfullmäktige har nu beslutat att det råder förbud för allmänheten mot att vistas i Stadsparken i Lund mellan klockan 06.00 den 30 april 2021 och kl. 06.00 den 1 maj 2021.

Bildandet av servicebolag inom Lund Citysamverkan

Kommunfullmäktige har beslutat att Citysamverkan ideell förening bildar ett helägt servicebolag.

Lund Citysamverkan är en ideell förening som bildades 2003 och har som syfte att verka för utveckling och marknadsföring av Lunds stadskärna. Föreningen verkar för en levande och trevlig miljö för boende och besökare att vistas i. Lunds kommun är en av tre medlemmar i föreningen tillsammans med Handelsföreningen i Lund och fastighetsföreningen Lund City. En av sakerna som Lunds Citysamverkan hanterar är ett presentkort som kan användas i alla anslutna citybutiker. På grund av skärpt lagstiftning mot bland annat penningtvätt anser Citysamverkan ideell förening att det numera inte ärmöjligt för en ideell förening att teckna avtal med svenska leverantörer av kortinlösen som krävs för ett presentkort. För att hantera presentkortsfrågan och och för att utveckla arbetet i Lund Citysamverkan föreslås att Lund Citysamverkan Ideell förening bildar ett av föreningen helägt aktiebolag, genom vilket den aktiva verksamheten kan bedrivas. Genom bilandet av ett helägt servicebolag till Lund Citysamverkan Ideell förening blir presentkortfrågan löst. Därmed säkras presentkortets framtid och också intäkterna till centrumhandeln. Bildandet av bolaget förväntas också gagna utvecklingen av Lunds centrum.

Ny taxa för bygglov från 1 april

Kommunfullmäktige har beslutat att Lund får nya taxor för bygglovsärenden. Syftet med den justerade taxan är att den ska spegla vad det kostar att handlägga en viss typ av bygglov och inte minst göra det enklare för den som söker bygglov att veta vad det kommer att kosta.

Uppdaterad:

Dela sidan: