Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Byggnadsnämnden – aktuella beslut mars 2021

Under torsdagen hanterade byggnadsnämnden två ärenden om den långsiktiga utvecklingen för hela kommunen. Även planeringen för Källby, Nöbbelöv och Södra Sandby och Ideon tog några viktiga steg.

Ytterligare ett steg för sydvästra Lunds utveckling

Byggnadsnämnden beslutade om ramarna för det fortsatta utvecklingsarbetet i Källby i sydvästra Lund. Huvuddiskussionen handlade om den mark som kommunen äger. Nämnden tog ställning till några principiellt viktiga frågor, som att skapa ett avstånd mellan ny bebyggelse och Källby dammar.

Nämnden ville även skapa trygga stråk genom koloniträdgårdarna, men ta så få koloniträdgårdar i anspråk som möjligt.

Flera tillägg gjordes också, dessa kommer att redovisas i protokollet.

Sedan tidigare har en första version av ett planeringsdokument tagits fram som berörda har lämnat synpunkter på under samrådet. I början av nästa år kommer preliminärt en ny möjlighet att tycka till om inriktningen för Källby.

Ny utbyggnadsplan och revidering av översiktsplanen får vänta

Lunds långsiktiga utveckling behandlades i två olika ärenden. Först beslutade nämnden att återremittera ett förslag till utbyggnadsplan. Nämnden önskar att stadsbyggnadskontoret utreder hur fler bostäder kan riktas mot unga, äldre och för sociala sammanhang. Även mångfald och bevarande vill man ska förstärkas i planen .

Förslaget som nämnden alltså inte godkände bygger på den redan beslutade översiktsplanen från 2018 och hänger ihop och ska så småningom beslutas tillsammans med en policy för markfrågor och ett bostadspolitiskt program som tekniska förvaltningen tar fram.

Nämnden valde också att bordlägga ärendet om att revidera översiktsplanen från 2018. Ärendet kommer att tas upp igen vid ett senare tillfälle men först önskar nämnden ytterligare tid för diskussion och intern förankring.

Grönt ljus för planerna för Nöbbelöv

För ett år sedan var det samråd för ett planprogram för Nöbbelöv som på många års sikt ska ge fler bostäder och nya lösningar för trafiken. Sedan dess har förslaget bearbetats utifrån de synpunkter som kom in och ytterligare kunskapsinhämtning.

Det inriktningsbeslut som nämnden nu har fattat innebär en del justeringar i jämförelse med samrådsförslaget, en principiellt viktig fråga är att för den östra delen av området måste man invänta trafikverkets besked om hur de tänker sig järnvägens utveckling. Utöver det har bland annat en större förskola och ett LSS-boende getts utrymme, ett mobilitetshus (parkeringshus med service) har fått en mer central placering och den allmänna gröningen har därmed kunnat få mer plats.

Planprogrammet är ett första steg i det som sedan ska bli flera nya detaljplaner för området, dessa planer uppskattas vara aktuella för samråd tidigast under 2022.

Gymnasieskola på Ideon?

En del av fastigheten Vätet 1 kan snart innehålla en gymnasieskola. Stadsbyggnadskontoret har fått i uppdrag att utreda om det är möjligt att tillåta gymnasieskola och utbildning för vuxna i den södra byggnaden på fastigheten. Ett större område där fastigheten ingår utreds redan för utbyggnad och betydande stadsutveckling. För att snabba på processen för skolan har Wihlborgs valt att också söka planändring för bara den södra byggnaden. Utöver skolverksamhet kommer planeringsarbetet utreda möjligheten till mindre café, butik eller liknande i bottenvåningen.

Mer yta för bygghandel i Södra Sandby

I Södra Sandby går arbetet vidare med en ny detaljplan som kan göra det möjligt för Beijer bygg att bygga ett nytt lager, max sju meters byggnadshöjd. Platsen som är aktuell är i ortens östra del och används idag som uppställningsplats och dagvatten, runt om finns några få grannar och jordbruksmark. Det nya lagret innebär att dagvattnet behöver ledas till en ny dagvattendam. Samrådet planeras till mars-april.

Här finns alla handlingar från byggnadsnämndens möte

Uppdaterad:

Dela sidan: