Länk till startsidan

Servicenämnden – aktuella beslut mars 2021

Servicenämnden behandlade vid sitt sammanträde den 10 mars bland annat samordning av servicetjänster inom Lunds kommun, försäljning av fastighet för blivande förskola samt remiss på handlingsplan för utökat samarbete med idéburen sektor.

Informationspunkter

Förvaltningen informerade bland annat om vinterväghållning och projektet med oklippta grönytor på bland annat skolgårdar i syfte att öka den biologiska mångfalden. Inbjudna var även fackliga representanter från Kommunal och Vision för att diskutera arbetsmiljöfrågor med fokus på arbete med skyddsombud, jämställdhet och mångfald.

Samordnade servicetjänster

För att fortsatt kunna ge invånarna i Lunds kommun en kostnadseffektiv service med hög kvalitet och säkra välfärden framöver finns behov av effektivare arbetssätt samt ökat samarbete inom kommunen. Kommunfullmäktige har i Ekonomi- och verksamhetsplanen för Lunds kommun 2021–2023 tagit upp att det är viktigt att fortsätta utvecklingen av Lunds kommun präglad av ”Ett Lund”, vilket bland annat innebär moderna arbetssätt samt resultatfokuserad samverkan.

Servicenämnden ser ett mycket stort behov av samarbete med övriga nämnder. I verksamhetsplanen för 2021 har man tryckt på att det finns behov av att utveckla och samla gemensamma tjänster (intraprenader) och samordna resurserna för ett effektivt utnyttjande inom kommunen. I dag saknas det dock en helhetsbild kring omfattningen av servicetjänsterna inom kommunen. Servicetjänster handlar om de tjänster som ska fungera som stöd för att den kommunala verksamheten ska kunna fokusera på sin kärnverksamhet.

Nämnden beslöt att serviceförvaltningen, som ett led i att samordna fler servicetjänster inom kommunen, får i uppdrag att ta fram en nulägesbild över omfattningen av nuvarande servicetjänster i Lunds kommun. Analysen ska kunna ligga till grund för att utreda möjligheter till ett första pilotprojekt hösten 2021 eller våren 2022.

Försäljning av fastigheten Gatehusen 5

Ärendet var uppe redan på förra nämnden, i februari. Då beslöts att överlåta godkännandet av försäljningen åt kommunstyrelsen. Då köpeskillingen understiger 5 miljoner kommer inte ärendet att tas upp av kommunstyrelsen, utan ska avgöras i servicenämnden.

2017 tecknade kommunen, genom servicenämnden, ett markanvisningsavtal avseende en fastighet på Östratornsvägen. Den planerade användningen av fastigheten, förskola, krävde ändring av gällande detaljplan. Denna vann laga kraft först i augusti förra året och därmed blev det också möjligt att gå vidare med överlåtelsen.

I enlighet med markanvisningsavtalet har serviceförvaltningen tagit fram ett avtalsförslag för överlåtelsen, som i aktuellt penningvärde motsvarar 4,4 miljoner kronor.

Nämnden beslöt att godkänna överlåtelseavtalet avseende fastigheten Gatehusen 5 för en köpeskilling om fyramiljonersexhundraåttiofyratusen (4 684 000) kronor, att uppdra åt serviceförvaltningen att kvittera köpebrev efter att köpeskilling erlagts och i övrigt underteckna nödvändiga handlingar sedan avtalet vunnit laga kraft, samt att detta beslut ersätter servicenämndens beslut 2021-02-10 § 13.

Remiss: Samverkansplan för överenskommelsen med idéburen sektor

Överenskommelsen initierades av paraplyorganisationen för idrottsföreningar i Lund (PIL) och Lunds ideella föreningars paraplyorganisation med socialt arbete (LIPS).

Lunds kommun startade tillsammans med idéburen sektor ett arbete för att nå en överenskommelse våren 2017, och dokumentet Överenskommelsen antogs av kommunfullmäktige i januari 2019.

Servicenämnden ställde sig positiv till ökat samarbete med idéburen sektor i sitt remissvar till Överenskommelsen, och ställer sig även positiv till kommunkontorets förslag på handlingsplan.

I samband med att nämnden tar fram aktiviteter för att uppnå kommunens hållbarhetsprogram kommer man även att se över möjligheterna att samarbeta med idéburen sektor.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll till politiska möten i Lunds kommun, finns tillgängliga på webben

Här hittar du alla handlingar för servicenämnden

Kontaktuppgifter till samtliga ledamöter och ersättare i servicenämnden

Uppdaterad:

Dela sidan: